Strona główna › AktualnościWiadomości

Wiadomości


Znalezionych pieniędzy nie będzie trzeba oddawać
24 września 2018

Ustawa o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych przewiduje

wprowadzenie wyjątku od obowiązku zwrotu rzeczy znalezionej.

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych
20 września 2018

Celem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń

społecznych jest uporządkowanie kwestii lokowania środków

pochodzących z wykupu aktywów, wchodzących w skład portfela

Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD).

Ulga na start zawsze bez składek
17 września 2018

Jakie warunki muszą być spełnione, aby zleceniobiorca był

zwolniony od składek w ramach ulgi na start?

Dla kogo mały ZUS?
14 września 2018

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek

na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących

działalność gospodarczą na mniejszą skalę ma na celu obniżenie

składki ZUS dla małych firm.

E-akta pracownicze
12 września 2018

Od stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które ułatwią

przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników

i zleceniobiorców oraz obniżą koszty związane z ich przechowywaniem.

Nowa ustawa pomoże uruchomić inwestycjeza kilkadziesiąt miliardów złotych
10 września 2018

Ustawa o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz

niektórych innych ustaw ma rozruszać polski rynek partnerstwa

publiczno-prywatnego.

Tajemnice przedsiębiorstwa pod większą ochroną
06 września 2018

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz

niektórych innych ustaw wdraża do polskiego prawa dyrektywę

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r.

w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji

handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym

pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem.

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2019 rok
04 września 2018

Minister Finansów wydał obwieszczenie określające górne granice

stawek podatków i opłat lokalnych, jakie będą obowiązywały

w 2019 roku.

Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa
31 sierpnia 2018

Sejm podjął uchwałę o udzieleniu Radzie Ministrów absolutorium

i przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od

1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Deficyt budżetu państwa wyniósł

25,4 mld zł i był o 20,8 mld zł mniejszy niż w 2016 roku. W porównaniu

do 2016 r. wpływy podatkowe wzrosły o ponad 40 mld zł.

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych
28 sierpnia 2018

Dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy finansowej

z 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw

członkowskich, przyjętej jako skutek kryzysu finansowego,

zostanie poprawione dzięki nowelizacji z 6 czerwca 2018 r.


Poprzednie    5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15    Następne
          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi