Wiadomości


50% KOSZTY ZA PRAWA AUTORSKIE W ROZLICZENIU PIT
14 marca 2019
Do jakich wynagrodzeń z praw autorskich stosuje się 50% koszty uzyskania przychodów?

Podatnikowi, który uzyskuje przychody ze stosunku
pracy i korzysta w stosunku do tych przychodów
z praw autorskich lub z praw pokrewnych w rozumieniu
odrębnych przepisów, przysługują 50% koszty
uzyskania przychodów.
Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego
o potrącone w danym miesiącu przez płatnika – ze
środków podatnika – składki na ubezpieczenia społeczne
wymienione w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit.b ustawy o PIT,
których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.
Roczne 50% koszty uzyskania przychodów ze wszystkich
tytułów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1–3
ustawy o PIT (suma kwot z poz. 41 i 56) nie mogą
przekroczyć kwoty 85 528 zł.
Jeśli faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodów
były wyższe niż wynikające z zastosowania
normy procentowej (z limitem rocznym wynoszącym
85 528 zł), wówczas podatnik może przyjąć koszty
w wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych
wydatków (art. 22 ust. 10 i 10a ustawy o PIT).
50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa
w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, dotyczą wyłącznie
przychodów z tytułu:
1. działalności twórczej w zakresie architektury, architektury
wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii
budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych,
wzornictwa przemysłowego, muzyki,
fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej,
programów komputerowych, gier komputerowych,
teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreo-
Do jakich wynagrodzeń z praw autorskich stosuje się 50% koszty uzyskania przychodów?
grafii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz
dziennikarstwa;
2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej,
estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie
dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
3. produkcji audialnej i audiowizualnej;
4. działalności publicystycznej;
5. działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej,
naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz
wydawniczej;
6. działalności konserwatorskiej;
7. prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, do opracowania cudzego
utworu w postaci tłumaczenia;
8. działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-
dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej
oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.
DORADCA RADZI
Pracownikowi korzystającemu z praw
autorskich przysługują 50% koszty.
Dochód oblicza się jako różnicę sumy przychodów
i kosztów uzyskania przychodów.
Stratę oblicza się, jeśli koszty uzyskania przychodów
przekraczają sumę przychodów.
W zeznaniu PIT należy wykazać sumę zaliczek pobranych
przez płatników od dochodów ze stosunku pracy
(stosunków pokrewnych).

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi