Wiadomości


Co daje wiążąca informacja stawkowa?
12 lutego 2020
Sprzedaję towary i usługi i nie jestem pewien, czy używam poprawnej klasyfikacji lub właściwej
stawki VAT. Jaką ochronę prawną zapewnia wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS)?


1 kwietnia 2020 r. wejdzie w życie tzw. nowa matryca
stawek VAT, Od 1 listopada 2019 r. można zaś
sprawdzić, czy oferowane towary lub usługi będą
objęte tymi obniżonymi stawkami. Umożliwia to
WIS, która daje też pewność, że właściwie klasyfikuje
się towar. WIS to decyzja administracyjna, w której
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej określa, jaka
stawka VAT jest właściwa dla wskazanego przez zainteresowanego
towaru lub usługi.
Wniosek o wydanie WIS można złożyć: podczas wizyty
w urzędzie, listownie lub elektronicznie.
Ochrona WIS będzie działać od momentu wejścia
w życie nowej matrycy stawek, WIS będzie wiązał
wszystkie ograny podatkowe wobec podmiotów, które
ją otrzymały. Są też 2 kategorie towarów, dla których
WIS jest wiążący od 1 listopada 2019 r.: wydawnictwa
książkowe (elektroniczne i drukowane książki, broszury,
mapy) oraz wydawnictwa prasowe (elektroniczne
i drukowane gazety, dzienniki, czasopisma).
WIS wiąże wszystkie ograny podatkowe wobec podmiotów,
które ją otrzymały. Organ, który kontroluje
zainteresowanego, nie może go więc obciążyć
sankcjami za stosowanie stawki VAT wskazanej
w WIS. WIS zawiera:
» opis towaru albo usługi którego dotyczy,
» klasyfikację towaru według jednej z 3 klasyfikacji –
Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych (PKOB), Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU 2015),
» stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.
Co daje wiążąca
informacja stawkowa?
Sprzedaję towary i usługi i nie jestem pewien, czy używam poprawnej klasyfikacji lub właściwej
stawki VAT. Jaką ochronę prawną zapewnia wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS)?
Wniosek o wydanie WIS może złożyć:
» podatnik posiadający numer NIP,
» inny podmiot, który dokonuje lub zamierza dokonywać
dostaw towarów, importu towarów,
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub
świadczenia usług (np. osobą fizyczną, która dopiero
zamierza rozpocząć działalność gospodarczą,
albo spółką w organizacji),
» zamawiający w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień
publicznych – w zakresie mającym wpływ na
sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym
zamówieniem publicznym.
Jeśli zainteresowany zastosuje się do decyzji WIS,
która została wydana dla innego podmiotu,
ale dotyczy towaru lub usługi tożsamej z jego
działalnością, również będzie korzystać z ochrony
prawnej (brak odpowiedzialności karnej skarbowej –
nienaliczanie odsetek za zwłokę; brak podatku,
jeżeli zobowiązanie podatkowe nie zostało prawidłowo
wykonane w wyniku zastosowania się do
WIS, a zdarzenie oraz skutki podatkowe związane
ze zdarzeniem miały miejsce po opublikowaniu
WIS w BIP KIS).
WIS wygaśnie z dniem, gdy zmienią się przepisy prawa
podatkowego i stanie się ona niezgodna z tymi
przepisami. Zmienić albo uchylić WIS może Szef KAS,
jeśli stwierdzi, że jest ona nieprawidłowa. Dyrektor
KIS może z urzędu zmienić wydaną przez siebie WIS,
ale tylko, gdy stanie się ona niezgodna z przepisami
prawa albo w razie wydania wyroku Trybunału
Sprawiedliwości UE.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi