Wiadomości


Decyzje administracyjne bez numeru PESEL
28 grudnia 2018

Do oznaczania stron postępowania nie powinno się

wykorzystywać numeru PESEL.W związku ze zdarzającymi się przypadkami

oznaczania stron postępowania

administracyjnego nie tylko imieniem,

nazwiskiem i adresem zamieszkania, ale

również numerem PESEL, Prezes Urzędu

Ochrony Danych Osobowych wskazała, że

takie działanie jest niezgodne z prawem.

Obowiązkowe oznaczanie stron

Organy administracji publicznej, które

rozstrzygają indywidualne sprawy, wydając

decyzje administracyjne, muszą postępować

zgodnie z zasadami określonymi

w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks

postępowania administracyjnego

(k.p.a.). Jej art. 107 § 1 pkt 3 wskazuje, że

jednym z obligatoryjnych składników decyzji

administracyjnej jest oznaczenie strony lub stron postępowania. Oznacza to, że

dla prawidłowości postępowania prowadzonego przez właściwy organ administracji

publicznej niezbędne jest zindywidualizowanie wszystkich stron postępowania poprzez

wskazanie ich danych osobowych.

W tym celu wystarczające jest wskazanie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania.

Reguły określone RODO

Wykorzystywanie na te potrzeby numeru PESEL jest działaniem niezgodnym z zasadami

określonymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

Numer PESEL to bowiem krajowy numer

identyfikacyjny, który powinien podlegać

szczególnej ochronie (art. 87 RODO). Jego

używanie na potrzeby oznaczenia strony

postępowania administracyjnego jest nadmiarowe

i niezgodne z zasadą minimalizacji

danych wyrażoną w art. 5 ust. 1 lit. c 1 RODO.

Wyjątkiem postępowanie egzekucyjne

Jeśli podanie numeru PESEL wynika wprost z przepisów prawa, to wówczas spełniona

jest przesłanka legalizująca jego przetwarzanie określona w art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego

na administratorze). Tak jest w przypadku zamieszczania numeru PESEL w tytule wykonawczym

w przypadku prowadzenia przez organ administracji postępowania egzekucyjnego.

Stanowi o tym art. 27 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji. Zatem dopiero na etapie prowadzonego postępowania

egzekucyjnego uzasadnione jest wskazanie numeru PESEL strony postępowania.

Praktyka zamieszczania go w decyzji administracyjnej, jako danej identyfikującej stronę

postępowania, jest niewłaściwa.          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi