Wiadomości


Dodatek solidarnościowy za utratę pracy
22 lipca 2020
Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł miesięcznie może być przyznany za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia br. – maksymalnie na 3 miesiące. Świadczenie przysługuje osobom zatrudnionym na etacie, których umowa po pracę po 15 marca br. została rozwiązana lub wygasła. Ustawa podnosi także zasiłek dla bezrobotnych do 1200 zł przez pierwsze 90 dni (a następnie do 942,30 zł).

Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19,
przyjęta w błyskawicznym tempie, weszła już w życie. Dodatek solidarnościowy jest świadczeniem przyznawanym
maksymalnie na 3 miesiące, w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2020 r., a jego wysokość
wynosi 1400 zł miesięcznie. Dodatek przysługuje osobom, które były zatrudnione na podstawie
umowy o pracę i z którymi umowa o pracę została, po dniu 31 marca 2020 r., rozwiązana przez pracodawcę
albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem uzyskania prawa do dodatku solidarnościowego jest posiadanie okresu podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym
z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 90 dni.Wniosek o dodatek solidarnościowy zawiera podstawowe
dane osoby uprawnionej, dane pracodawcy, z którym była zawarta umowa o pracę, oświadczenie
osoby uprawnionej o spełnieniu warunków, o których mowa w projektowanej regulacji, wskazanie rachunku
płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego oraz
podpis osoby uprawnionej. W razie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium wypłaconego przez
urząd pracy, osoba uprawniona w oświadczeniu jest zobligowana podać ich wysokość. Oświadczenia składane
są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wnioski o przyznanie dodatku solidarnościowego składane mogą być w formie dokumentu elektronicznego,
za pośrednictwem profilu utworzonego w ZUS.Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba
uprawniona podlegać będzie ubezpieczeniom emerytalnemui rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu,
a podstawą wymiaru składek na te ubezpieczenia będzie wypłacona kwota dodatku solidarnościowego.
Dodatek solidarnościowy nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz potrąceniom i egzekucji.Przewidziano też podniesienie kwoty zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł miesięcznie w czasie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku. W dalszym okresie posiadania prawa do zasiłku kwota zasiłku wzrośnie do 942,30 zł. Podwyższenie kwoty zasiłku przewidziano od 1 września 2020 r.


          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi