Wiadomości


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
29 kwietnia 2020
W przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego pracujący
rodzice dzieci w wieku do 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.


Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
wprowadziła możliwość uzyskania przez pracującego
rodzica dziecka do lat 8, dodatkowego zasiłku opiekuńczego
w wymiarze 14 dni w przypadku zamknięcia
żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły
do których uczęszcza dziecko, z powodu z COVID-19.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom
lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
» opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
» są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np.
są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami
prowadzącymi działalność pozarolniczą).
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości
80% podstawy wymiaru zasiłku.
Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy
złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek,
np. pracodawcy, zleceniodawcy. Wzór oświadczenia
można pobrać na stronie internetowej ZUS. Osoby
prowadzące działalność pozarolniczą składają
oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek
Z-15A ani zaświadczenie płatnika składek Z-3b.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na wybrane
14 dni od 12 do 25 marca na pewno, a zapewne
do Świąt Wielkanocnych, gdyż to jest okres
zamknięcia placówek w związku z COVID-19 (choć od
25 marca do 10 kwietnia nauczanie ma się odbywać
na odległość). Zasiłek przysługuje zgodnie z Twoim
oświadczeniem, tj. za cały okres, także za dni wolne
od pracy, jeśli wpiszesz w oświadczeniu cały okres
zamknięcia placówki, albo za dni robocze, jeśli takie
okresy wskażesz w oświadczeniu.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
W przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego pracujący
rodzice dzieci w wieku do 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
NEWS
Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego
(14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które
przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14.
Objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców
są dzieci poniżej 8. roku życia. Z zasiłku można
korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme
urodziny dziecka.
W oświadczeniu możesz podać łączny okres opieki nad
dzieckiem albo wyłączyć z tego okresu dni, w których
nie byłeś zobowiązany pracować, np. sobotę i niedzielę
lub dziecko miało zapewnioną opiekę. Możesz wskazać
cały okres 14 dni, np. od 12 do 25 marca, bądź też inny
okres, np. od 16 do 25 marca, albo okresy, w których
dziecko miało uczęszczać do placówki, która została
zamknięta, lub inne okresy, w których dziecko nie mało
zapewnionej opieki.
O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować
swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego
zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność
pozarolniczą – bezpośrednio ZUS. Może to zrobić
w dowolnym momencie, ale od tego uzależniona jest
wypłata zasiłku.
Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień
sprawowania opieki. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują,
to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić
jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad
dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek
opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni,
niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.
Kolejne 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego
– to jeden z zapisów obowiązującej już tzw. tarczy
antykryzysowej.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi