Wiadomości


Dokumentowanie kwarantanny i izolacji do świadczeń w razie choroby i opieki
21 grudnia 2020
Osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym i skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych – wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca,
albo zasiłku chorobowego. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji (np. w warunkach domowych).


DANE O KWARANTANNIE I IZOLACJI DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ CHOROBOWYCH UDOSTĘPNIANE PRZEZ ZUS
Od 24 października br. podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie poddanej kwarantannie albo izolacji domowej jest informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP) o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. ZUS pozyskuje dane z tego systemu i udostępnia je płatnikom składek na ich profilach na portalu PUE ZUS. Dostęp do informacji o kwarantannie lub izolacji na swoim profilu na PUE ZUS ma też ubezpieczony. PUE ZUS jest zasilane danymi z systemu EWP raz dziennie, w godzinach nocnych. Dane dotyczą stanu na dzień poprzedni. Dane są udostępniane na PUE ZUS odpowiednio w panelu płatnika oraz w panelu ubezpieczonego, w nowej zakładce „Kwarantanna, izolacja domowa”. Zakładka będzie widoczna tylko u osób, które zostały objęte kwarantanną lub izolacją domową, oraz u płatników składek, którzy zatrudniają osoby, których to dotyczy. Aby otrzymać świadczenie chorobowe wypłacane przez ZUS, trzeba złożyć wniosek o zasiłek chorobowy
bezpośrednio do Zakładu (np. elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS) lub za pośrednictwem swojego pracodawcy. ZUS następnie zweryfikuje informację o kwarantannie lub izolacji domowej w oparciu o odpowiednie
dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (EWP). Do wypłaty świadczenia chorobowego przez pracodawcę wystarczy informacja o kwarantannie lub izolacji, która będzie znajdować się w panelu płatnika w zakładce „Kwarantanna, izolacja domowa”. Jeśli osoba ubezpieczona przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej, a na profilu pracodawcy na PUE ZUS nie będą widoczne odpowiednie dane o jej sytuacji, to w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych powinna ona złożyć płatnikowi składek pisemne oświadczenie, że odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych. Takie oświadczenie stanowi podstawę do wypłaty świadczeń w razie choroby przez płatnika składek, po potwierdzeniu informacji zawartych w oświadczeniu w PIS. Ponieważ podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego jest informacja z systemu, osoby, które zostałyskierowane na kwarantannę lub są objęte izolacjądomową i które ubiegają się o wypłatę świadczeń chorobowych, nie muszą dostarczać papierowej decyzji sanepidu do ZUS lub do swojego pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. Powinny zaś poinformować (np. telefonicznie lub mailowo) swojego pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy.

DOMOWNICY OSÓB ZAKAŻONYCH KORONAWIRUSEM NA KWARANTANNIE – ŚWIADCZENIA W RAZIE CHOROBY
Od 3 listopada br. osoba współzamieszkująca lub prowadząca wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 ma obowiązek poddać się kwarantannie. Taka kwarantanna rozpoczyna się od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną i kończy się 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej. W takim przypadku organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji. Podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego) jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny. Pracodawca lub ZUS może wystąpić do organu PIS o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu. Jeżeli świadczenia chorobowe wypłaca pracodawca, do ich wypłaty wystarczy oświadczenie o kwarantannie.Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik nie później niż w terminie 7 dni powinien przekazać oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu PUE ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3/Z-3a. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS.
Oświadczenie może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS wraz z wnioskiem ZAS- 53 – Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.

DZIECKO ALBO INNY CZŁONEK RODZINY NA KWARANTANNIE – ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
Ubezpieczony może wystąpić o zasiłek opiekuńczy, jeśli opiekuje się przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych: dzieckiem do lat 14, dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat, bądź też innym członkiem rodziny. Kwarantanna lub izolacja dziecka lub innego członka rodziny są traktowane tak jak ich choroba. Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Pracodawca albo ZUS może wystąpić do organu PIS o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu. Jeżeli zasiłek opiekuńczy wypłaca pracodawca, do jego wypłaty potrzebne jest oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanym obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego i wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15A albo Z-15B). Jeśli zasiłek opiekuńczy wypłaca ZUS, płatnik składek w terminie 7 dni powinien przekazać oświadczenie ubezpieczonego do ZUS – np. za pośrednictwem portalu PUE ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3/Z-3a. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. – np. przez PUE ZUS. Można je złożyć przy wykorzystaniu wniosku Z-15. Do wniosku o zasiłek opiekuńczy należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.


          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi