Wiadomości


Fundusz Wsparcia Kredytobiorców pomoże w spłacie kredytu…
27 maja 2022
Osoby spłacające kredyty, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, mogą liczyć nawet na 2 tys. zł wsparcia miesięcznie, przez okres 3 lat – z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK).

FWK to mechanizm zapewniający pomoc dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego. Rozwiązania FWK skierowane są także dla kredytobiorców, którzy sprzedali kredytowaną nieruchomość, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego (promesa lub pożyczka na spłatę zadłużenia). Na FWK składają się wpłaty kredytodawców. Wsparcie wypłacane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, przy czym indywidualnie ustalana kwota wsparcia nie może być wyższa niż 2 tys. zł miesięcznie. Jest ono przekazywane przez Bank Gospodarstwa
Krajowego bankowi kredytobiorcy, który udzielił kredytu mieszkaniowego.
Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane w przypadku wystąpienia jednej z przesłanek:
» w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status osoby bezrobotnej;
» kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50% dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe;
» miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
• w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. to dwukrotność kwoty 776 zł – tj. 1.552 zł);
• w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy, i liczby członków gospodarstwa domowego
(od 1 stycznia 2022 r. to dwukrotność kwoty 600 zł – tj. 1.200 zł na osobę).
W celu uzyskania wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia kredytobiorca powinien złożyć
wniosek do kredytodawcy. Zwrot wsparcia lub pożyczki rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. Jeśli kredytobiorca bez opóźnienia spłaci 100 rat, pozosta- ła część rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę
zadłużenia zostanie umorzona.
Wsparcie i pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:
» jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z jego winy;
» jeśli jeden z kredytobiorców uzyskał już wsparcie na zasadach określonych w ustawie o wsparciu kredytobiorców (gdy wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 35 miesięcy, to łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy);
» jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia;
» za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy;
» jeśli w dniu złożenia wniosku:
• kredytodawca jest właścicielem innego mieszkania lub domu, lub był nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
• kredytodawca posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
• kredytodawca posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miał
takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Jeśli kredytobiorca bez opóźnienia spłaci 100 rat (ze 144), pozostała część rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia zostanie umorzona.

Kredytobiorca musi niezwłocznie poinformować kredytodawcę o:
» zbyciu przedmiotu kredytowania;
» zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty, prowadzących do niespełnienia przesłanki dotyczącej miesięcznych kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego;
» podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania;
» utracie statusu bezrobotnego;
» zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia przesłanki wynikającej z miesięcznego dochodu gospodarstwa wieloosobowego.
Przykład w oparciu o kryterium dochodowe:
Wsparcie może być przyznane np. po weryfikacji kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Według aktualnej kwoty dochodu, która uprawnia do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej – w przypadku gospodarstwa wieloosobowego, jeśli miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekroczy iloczynu dwukrotności kwoty 600 zł i liczby
członków gospodarstwa, np. kwoty 3.600 zł (600 x 2 x 3) dla rodziny 3-osobowej, to kredytobiorca spełnia przesłankę
kryterium dochodowego i może złożyć wniosek o wsparcie.
Kwota wsparcia zostanie ustalona indywidualnie, w oparciu o postanowienia umowy kredytowej. Zakładając, że zostanie ustalona maksymalna kwota wsparcia – 2 000 zł, to przez 36 miesięcy FWK będzie przekazywał 2 000 zł na wskazany przez kredytodawcę rachunek. Kredytobiorca będzie dopłacał pozostałą część raty, np. 500 zł przy racie 2.500 zł na mies. W tym przypadku wsparcie dla kredytobiorcy wyniesie 72 000 zł. Zwrot tej kwoty nastąpi po 2 latach od wypłaty ostatniej raty wsparcia przez FWK. Do spłaty kredytobiorca ma 144 miesięczne raty w wysokości 500 zł. Jeśli spłaci pierwszych 100 rat bez opóźnień (tj. spłaci 50.000 zł), to pozostałe 44 raty (22.000 zł) zostaną umorzone.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi