Wiadomości


JAK ODLICZYĆ STRATY W PIT?
01 kwietnia 2019
Podatnik, który poniósł stratę ze źródła przychodów w roku podatkowym1, ma prawo obniżyć
o jej wysokość dochód uzyskany z tego samego źródła.


O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej
w roku podatkowym, podatnik może2:
1. obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych
kolejno po sobie następujących pięciu latach
podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek
z tych lat nie może przekroczyć 50%
wysokości tej straty, albo
2. obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego
źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie
następujących pięciu lat podatkowych o kwotę
nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota
2. m.in. z następujących źródeł przychodów:
▪▪ działalności gospodarczej,
▪▪ najmu, dzierżawy,
▪▪ odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach,
▪▪ odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
w tym z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów
wartościowych (sprzedaż krótka),
▪▪ odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających,
▪▪ tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach w zamian
za wkład niepieniężny w postaci innej niż
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
▪▪ tytułu objęcia wkładów w spółdzielniach w zamian
za wkład niepieniężny w postaci innej niż
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
▪▪ ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny
niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych
pochodzących z własnej uprawy, hodowli
lub chowu, o których mowa w art. 20
ust. 1c ustawy o PIT, w tym również jeżeli ww.
przychody podatnik opodatkuje ryczałtem od
przychodów ewidencjonowanych;
3. w dowolnej proporcji ustalonej przez siebie, maksymalnie
w ciągu 5 lat, w kwocie nie większej niż
50% kwoty poniesionej straty w jednym roku
podatkowym. Oznacza to, że w przypadku uzyskiwania
przez podatnika dostatecznie wysokich
dochodów z tego samego źródła przychodów,
z którego poniesiona była strata – pełne rozliczenie
poniesionej straty może nastąpić w ciągu dwóch
lat podatkowych.
W danym okresie rozliczeniowym może być rozliczona
część straty z kilku poprzednich lat. Wysokość odliczenia
– maksymalnie 50% kwoty poniesionej straty – należy
ustalić odrębnie dla każdej ze strat podatkowych
poniesionych w latach ubiegłych.
Zasady te nie dotyczą strat:
• z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych,
m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntów,
• z odpłatnego zbycia walut wirtualnych,
• z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art.
30da ustawy o PIT,
• ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne
od podatku dochodowego.
Jeżeli w tym czasie zmieni formę opodatkowania na
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może
obniżyć przychód o wysokość straty, która nie została
odliczona od dochodu.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi