Wiadomości


Jak Prezes UOKiK będzie karał menedżerów?
27 października 2020
Osobom zarządzającym, odpowiedzialnym za zawieranie porozumień ograniczających konkurencję, grozi kara finansowa do 2 mln zł. UOKiK opublikował1 wyjaśnienia, w jaki sposób będzie ustalana wysokość sankcji.


Nie tylko firmom grożą sankcje za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję – przepisy dopuszczają
nakładanie kar finansowych także na osoby zarządzające, które umyślnie dopuściły do zawarcia porozumień
ograniczających konkurencję, np. do zawarcia zmowy cenowej lub podziałowej.Kary grożą osobom zarządzającym, które umyślnie dopuściły do zawarcia porozumień ograniczających konkurencję.Dla dochowania wymogu proporcjonalności, aby kara była sprawiedliwa, wysokość kary będzie ustalanaw kilku etapach, które pozwolą uwzględnić wszystkie ważne czynniki – okoliczności obiektywne i subiektywne. W pierwszej kolejności Prezes UOKiK weźmie pod uwagę charakter naruszenia – jego wagę, skutki,a także skalę. Na tej podstawie ustali kwotę bazową, która będzie służyła dalszemu określeniu wysokości kary. Najdotkliwiej karane będzie dokonywanie ustaleń między konkurentami. Prezes UOKiK ma teżzamiar traktować w sposób surowy niektóre kategorie porozumień dotyczących relacji między przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu (m.in. producent-hurtownik, hurtownik-detalista). Takimi porozumieniami dotyczącymi różnych szczebli obrotu mogą być np. ustalanie minimalnych cen odsprzedaży i zakaz sprzedaży pasywnej (np. sklep ze sprzętem elektronicznym zgadza się, że nie będzie sprzedawał komputerów określonego producenta konsumentom, którzy zgłoszą się do niego z innego obszaru niż wskazany przez tego producenta).Kolejna ważna przesłanka do ustalenia wysokości kary to wpływ menedżera na naruszenie: wysoki, średni lub umiarkowany. W następnym kroku Prezes UOKiK uwzględni okoliczności obciążające (m.in. rola organizatora, znaczne korzyści uzyskane przez menedżera, wywieranie presji na inne osoby w celu dokonania naruszenia, a także dokonanie już wcześniej podobnego naruszenia) i łagodzące (np. działanie pod przymusem czy współpraca z UOKiK podczas postępowania). Na wysokość sankcji będzie mieć też wpływ okres naruszenia, za który odpowiada menedżer. Prezes UOKiK sprawdzi także, czy osoba zarządzająca nie
łamała już wcześniej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (naruszenia innego rodzaju niż to, za które obecnie odpowiada). Na koniec Prezes UOKiK zbada, czy sankcja jest adekwatna w stosunku do przychodów menedżera i czy będziemieć charakter odstraszający oraz czy ustalona kwota nie przekracza maksymalnego wymiaru sankcji – 2 mln zł. Program łagodzenia kar (leniency) pozwala na uniknięcie kary pieniężnej lub jej obniżenie. Daje on przedsiębiorcy, a także menadżerom uczestniczącym w nielegalnym porozumieniu, szansę zyskania statusu „świadka koronnego”. Z programu można skorzystać pod warunkiem współpracy z UOKiK i dostarczenia dowodów lubinformacji dotyczących niedozwolonego porozumienia


          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi