Wiadomości


Jak wykupić samochód z leasingu?
18 maja 2022
Jakie skutki podatkowe dla firm ma zakończenie leasingu samochodu osobowego?

Samochód osobowy może być finansowany w leasingu finansowym albo operacyjnym.

LEASING FINANSOWY
Leasing finansowy (kapitałowy) jest umową, na podstawie której leasingobiorca staje się posiadaczem samochodu osobowego w zamian za zapłacenie leasingodawcy opłaty wstępnej i comiesięcznych rat leasingowych przez czas trwania umowy. Opłatę wstępną płaci się leasingodawcy przed wydaniem samochodu do używania. Im wyższa wysokość opłaty wstępnej, tym niższe będą raty leasingowe. Rata leasingowa jest dzielona na 2 części – kapitałową i odsetkową. Część kapitałowa stanowi spłatę wartości początkowej samochodu (przedmiotu umowy), a część odsetkowa jest traktowana jako koszt uzyskania przychodów.
Podatkowo umowa leasingu finansowego jest kwalifikowana jako dostawa towarów, jeśli:
» jest zawarta na czas określony,
» zawiera postanowienie, zgodnie z którym w okresie jej trwania korzystający z przedmiotu leasingu dokonuje odpisów amortyzacyjnych,
» przewiduje, że korzystającemu przysługuje prawo do nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu trwania umowy lub wpłacie ostatniej umówionej raty.
Samochód firmowy kupiony w leasingu finansowym można wliczyć do ewidencji środków trwałych firmy korzystającego. Przez czas trwania leasingu może więc dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w razie odpłatnego
nabycia) uważa się cenę ich nabycia. Cena nabycia to suma rat leasingowych, które należy płacić w trakcie
trwania umowy leasingu. Cenę nabycia można dodatkowo powiększyć o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania samochodu do używania (np. koszty transportu, opłata za dowód rejestracyjny czy za tablice rejestracyjne). Do ceny nabycia nie zalicza się wydatków, które nie są związane z zakupem samochodu, ale wynikają z bieżącej eksploatacji, bądź powstały po dniu oddania ci samochodu do używania (np. ubezpieczenie OC/AC).
Przez okres trwania umowy leasingu finansowego korzysta się z samochodu jak właściciel, nie będąc właścicielem. Właścicielem samochodu leasingobiorca staje się dopiero po zakończeniu umowy lub zapłacie  ostatniej raty leasingu.
Kupujący samochód osobowy w leasingu finansowym ma obowiązek rozliczyć VAT jednorazowo – z góry –
w momencie wydania samochodu do korzystania (jak dostawa towarów). VAT nalicza się od ceny nabycia, tj. sumy rat leasingowych.
Korzystający z leasingu finansowego ma prawo do odliczenia VAT. Może odliczyć 100% VAT, jeśli samochód
wykorzystuje wyłącznie w firmie, prowadzi kilometrówkę dla celów VAT, zgłosił samochód do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26 i posiada regulamin użytkowania samochodu w firmie. 50% VAT może zaś odliczyć, jeżeli samochód wykorzystuje zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych.

Wykup samochodu z leasingu od 1 stycznia br. na cele prywatne i następnie jego sprzedaż przed upływem 6 lat wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego w ramach działalności.

LEASING OPERACYJNY
Leasing operacyjny (usługowy) to czasowa umowa z firmą leasingową, na podstawie której korzystającemu przysługuje prawo do korzystania z przedmiotu leasingu (np. samochodu) w zamian za płacenie comiesięcznych
rat leasingowych. Leasing operacyjny często wiąże się z wniesieniem opłaty początkowej (ustalanej indywidualnie). Minimalny okres, na jaki można zawrzeć taką umowę, to 2 lata. W przypadku leasingu operacyjnego samochód pozostaje własnością leasingodawcy przez cały okres trwania umowy. To leasingodawca ujmuje przedmiot leasingu w ewidencji środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych od wartości samochodu. W czasie trwania umowy leasingobiorca korzysta z samochodu jak właściciel, ale właścicielem nie jest. W leasingu operacyjnym korzystający musi rozliczać VAT w miesięcznych ratach leasingowych. Nie płaci podatku jednorazowo – jest on rozłożony w czasie. W przepisach podatkowych leasing operacyjny jest traktowany jako świadczenie usług, tzn. obowiązek
podatkowy po stronie leasingodawcy powstaje z chwilą otrzymania części lub całości zapłaty. Płacąc podatek w comiesięcznej racie leasingowej, korzystający ma prawo do odliczenia VAT, o ile jest czynnym podatnikiem VAT. Wysokość odliczenia (100% lub 50% VAT) zależy od tego, w jaki sposób samochód wykorzystuje (jak wskazano wyżej).

WYKUP SAMOCHODU
Po zakończeniu umowy korzystający może kupić samochód (na firmę albo na cele prywatne) za kwotę wykupu ustaloną w umowie z leasingodawcą.
Po wykupie na firmę można:
» zaliczyć samochód do środków trwałych,
» zaliczyć wartość samochodu do kosztów uzyskania przychodów, o ile kwota na fakturze wykupowej nie przekracza 10 000 zł (netto dla czynnych podatników VAT lub brutto dla podatników zwolnionych z VAT).
Gdy kwota wykupu samochodu poleasingowego na firmę ma wartość niższą niż 10 000 zł, można zaliczyć go w ewidencji środków trwałych i amortyzować w czasie lub jednorazowo.
Wykupując samochód na firmę, korzystający zachowuje prawo do odliczenia VAT. Podstawą odliczenia jest w tym przypadku faktura wykupowa. Wysokość odliczenia (100% lub 50% VAT) zależy od tego, w jaki sposób samochód będzie przez firmę wykorzystywany (jak wskazano wyżej). Z kolei wykup samochodu poleasingowego na cele prywatne (przeniesienie pojazdu dotąd wykorzystywanego w firmie na prywatny użytek – poza firmą) nie
daje możliwości odliczenia VAT. Wykup samochodu z leasingu od 1 stycznia 2022 r. na cele prywatne i następnie jego sprzedaż przed upływem 6 lat (licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po wykupie) wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego od postawy opodatkowania (wartości rynkowej pojazdu) i wyliczonej na tej podstawie składki zdrowotnej zgodnie z formą opodatkowania w ramach działalności gospodarczej. Wykup samochodu z leasingu przed 2022 r. umożliwia sprzedaż samochodu poleasingowego bez podatku dochodowego
w ramach działalności już po 6 miesiącach.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi