Wiadomości


Koniec nadużyć w komunikacji elektronicznej
20 października 2023
Celem ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej jest ograniczenie skali nadużyć w komunikacji elektronicznej, a tym samym zwiększenie ochrony użytkowników, czyli podmiotów korzystających z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądających świadczenia takiej usługi.

To ramy prawne do podejmowania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych działań w zakresie zapobiegania
nadużyciom w komunikacji elektronicznej. Nowe przepisy mają ograniczyć liczbę fałszywych połączeń, sms-ów oraz domen internetowych. Ustawa wdraża art. 97 ust. 2 unijnej dyrektywy 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej, zgodnie z którym państwa członkowskie są obowiązane zapewnić w swoich porządkach prawnych rozwiązania, które umożliwią krajowym organom regulacyjnym lub innym właściwym organom występowanie do podmiotów udostępniających publiczne sieci łączności elektronicznej lub świadczących publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej z żądaniem zablokowania w indywidualnych przypadkach – gdy jest to uzasadnione ze względu na oszustwo lub nadużycie – dostępu do numerów lub usług.
Nowe przepisy mają ograniczyć liczbę fałszywych połączeń, sms-ów oraz domen internetowych.
Ustawa określa prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych związane z zapobieganiem nadużyciom w komunikacji elektronicznej oraz ich zwalczaniem, kompetencje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej związane z zapobieganiem nadużyciom w komunikacji elektronicznej oraz ich zwalczaniem, zasady wnoszenia sprzeciwu przez nadawcę krótkiej wiadomości tekstowej (SMS), wobec uznania treści takiej wiadomości za wyczerpującą znamiona nadużycia w komunikacji elektronicznej, zasady świadczenia usług związanych z wysyłaniem krótkich wiadomości tekstowych (SMS) zawierających nadpisy na rzecz podmiotówn publicznych, zasady wnoszenia sprzeciwu przez podmiot posiadający tytuł prawny do domeny wobec wpisania domeny internetowej na listę ostrzeżeń, obowiązki dostawcy poczty elektronicznej oraz podmiotu publicznego związane ze świadczeniem i korzystaniem z poczty elektronicznej w celu zapobiegania nadużyciom w komunikacji elektronicznej oraz szczególne zasady przetwarzania informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną związane z zapobieganiem nadużyciom w komunikacji elektronicznej oraz ich zwalczaniem.
Ustawa definiuje „nadużycie w komunikacji elektronicznej” jako świadczenie lub korzystanie z usługi telekomunikacyjnej lub korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub przepisami prawa, których celem lub skutkiem jest wyrządzenie szkody przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, użytkownikowi końcowemu lub osiągnięcie nienależnych korzyści dla podmiotu dopuszczającego się nadużycia w komunikacji elektronicznej, innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Ustawa wprowadza otwarty katalog nadużyć w komunikacji elektronicznej, wskazując przykładowo: generowanie sztucznego ruchu, smishing, CLI spoofing i nieuprawnioną zmianę informacji adresowej.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi