Wiadomości


Należności składkowe zabezpieczone hipoteką się nie przedawniają
20 lipca 2020
Wyłączenie przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne zabezpieczonych hipoteką nie narusza zasady równej ochrony własności i innych praw majątkowych – uznał Trybunał Konstytucyjny.

20 maja br. TK ogłosił wyrok (sygn. P 2/18), w którym orzekł, że art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie,w jakim wyłącza przedawnienie należności z tytułu
składek na ubezpieczenia społeczne zabezpieczonych hipoteką, jest zgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
W pierwszej kolejności Trybunał odniósł się do kwestii odrębności charakteru zobowiązań z tytułu
należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zobowiązańpodatkowych. Wskazał, że to, co odróżnia
składki od podatków, to przede wszystkim ich celowyi wzajemny charakter. Ekwiwalentny charakter składki oznacza jej powiązanie, ze wzajemnym świadczeniem ze strony FUS. Niedofinansowanie funduszu będące
skutkiem nieuiszczania składek przekłada się na wysokość i dostępność wypłacanych świadczeń.
TK podkreślił, że istnienie terminów przedawnienia, ze swej istoty, nie pełni funkcji uwalniającej zobowiązanych
od konieczności uiszczania zaległych składek, lecz funkcję stymulującą, motywującą organy do
szybkiego podejmowania czynności egzekucyjnych. W związku z tym, w celu zapobieżenia przedawnieniu należności organy będą zmuszone w każdym wypadku, niezależnieod sytuacji, w jakiej znajduje się płatnik składek, do przeprowadzeniaszybkiej egzekucji z przedmiotu zabezpieczenia.Uregulowanie biegu terminów przedawnienia wobec płatników, dla którychskładniki majątkowe, podlegające takiemu zabezpieczeniu, stanowią immanentną część prowadzonej działalności, powinno uwzględniać również takie sytuacje. Art. 24 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w pewnych sytuacjach może zatem chronić właściciela przedmiotu zabezpieczenia przed wywłaszczeniem nieruchomości mieszkalnych czy niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,w trybie postępowania egzekucyjnego. TK zaznaczył, że przepis ten nie tylko czyni instytucję zabezpieczenia hipotecznego bardziej efektywnymśrodkiem ściągalności wierzytelności i pozwala na elastyczne dostosowanie spłaty należności do możliwościdłużnika, ale i w pewnym stopniu zabezpiecza interesy płatników składek. Zabezpieczenie hipoteczne, co do zasady, chroni należności wierzyciela w pełnym zakresie, tj. zarówno w odniesieniu do sumy głównej, jak i odsetek. Upływterminu przedawnienia prowadzi natomiast do istotnego ograniczenia jego uprawnienia. Po upływie tego terminu odsetki nie są dalej naliczane, a należności mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki.Po upływie terminu przedawnienia dłużnik może skutecznie uchylić się od spełnienia świadczenia w części, która nie została pokryta kwotą uzyskaną z egzekucji.Zobowiązanie bowiem w zakresie, w jakim przewyższa wartośćprzedmiotuzabezpieczenia,wygasa.


          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi