Wiadomości


Nowe, efektywne formy aktywizacji zawodowej?
20 września 2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało projekt ustawy o wspieraniu zatrudnienia, którego głównym celem jest dostosowanie usług publicznych służb zatrudnienia do potrzeb osób szukających pracy oraz pracodawców.


W planowanej reformie urzędów pracy znajdują się rozwiązania, które mają na celu skuteczną aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a to oznacza więcej osób aktywnych zawodowo. Zgodnie z projektem zmienią się formy wsparcia kierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W ramach optymalizacji pomocy świadczonej przez urzędy pracy wprowadzano zmiany dostosowujące dotychczasowe instrumenty do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Planowana reforma zakłada m.in.:
» pozostawienie urzędów pracy na poziomie samorządu wojewódzkiego i powiatowego,
» zmianę powiatowych urzędów pracy na centra wspierania zatrudnienia (CWZ), które jak obecnie będą samorządowe, lecz udoskonalona zostanie koordynacja i zarządzanie siecią urzędów;
» wprowadzenie nowych rozwiązań, np.: zlecanie działań reintegracji społecznej osób długotrwale bezrobotnych;
» zmodyfikowanie niektórych form pomocy, np.: rozszerzenie dostępności bonu na zasiedlenie dla wszystkich bezrobotnych;
» rezygnację z niektórych rozwiązań pomocowych,które się nie sprawdziły, np.: z „Programu Aktywizacja i Integracja”;
» cyfryzację procesów obsługi klientów urzędów pracy (z zachowaniem praw osób wykluczonych cyfrowo);
» usprawnienie oraz poprawę jakości i efektywności działań podejmowanych przez urzędy pracy - unowocześnienie
usług rynku pracy proponowanych klientom CWZ;
» uproszczenie, doprecyzowanie i uspójnienie przepisów m.in. w zakresie usług i instrumentów rynku pracy;
» uproszczenie warunków nabywania statusu bezrobotnego;
» ograniczenie biurokracji;
» oddzielenie statusu osoby bezrobotnej od ubezpieczenia zdrowotnego;
» zwiększenie roli Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
» zobowiązanie podmiotów publicznych oraz firm korzystających ze środków publicznych do publikowania ofert w Centralnej Bazie Ofert Pracy;
» aktywizację osób biernych zawodowo - przyciągnięcie do CWZ osób obecnie pracujących lub nieaktywnych
(biernych) zawodowo; planowane są działania mające na celu identyfikację oraz dotarcie do osób biernych zawodowo, dotychczas niezarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, a potencjalnie mogących podjąć aktywność zawodową. Aby skutecznie zachęcić tę grupę osób do aktywności, urzędy pracy będą mogły m.in. podejmować i realizować inicjatywy o charakterze informacyjnym oraz promocyjnym.


          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi