Wiadomości


Nowelizacja prawa własności przemysłowej
23 stycznia 2020
Dla innowatorów, wynalazców i przedsiębiorców przewidziano szereg ułatwień na drodze ochrony
własności przemysłowej, m.in. doprecyzowanie pojęcia wynalazku, eliminację niejasności dot.
ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe
oraz znaki towarowe dla osób fizycznych i MŚP w początkowej fazie działania.


Pełnomocnikami stron w postępowaniu przed Urzędem
Patentowym (UP) – w sprawach wzorów przemysłowych
i oznaczeń geograficznych – oprócz rzeczników patentowych
– będą mogli być także adwokaci i radcowie prawni.
Oznacza to zwiększenie dostępności pomocy prawnej
w sferze ochrony własności przemysłowej. Obecnie
adwokaci i radcowie prawni mogą być pełnomocnikami
w sprawach dotyczących znaków towarowych.
Dzięki doprecyzowaniu pojęcia wynalazku przedsiębiorcy
zainteresowani działaniem wyłącznie na polskim
rynku będą mogli patentować swoje wynalazki w polskim
Urzędzie Patentowym, a nie w Europejskim Urzędzie
Patentowym (EUP) , korzystając ze zbliżonego orzecznictwa
obu instytucji. Po zmianach w zakresie regulacji
dotyczących patentów, UP będzie rozpatrywał zgłoszenia
w sposób podobny do EUP. To oznacza, że polscy obywatele
i polskie firmy (np. start-upy z branży IT) zainteresowane
opatentowaniem wynalazku wspomaganego
komputerowo będą mogły dokonać zgłoszenia bezpośrednio
w Polsce, gdzie koszt jest nieporównywalnie
niższy od opłat uiszczanych w postępowaniu przed EUP.
Przewidziano usprawnienie postępowania przed UP,
w tym przyspieszenie postępowania spornego w sprawach
o unieważnienie albo stwierdzenie wygaśnięcia
patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.
Możliwe będzie także skrócenie czasu oczekiwania na
wydanie dokumentów potwierdzających udzielenie
prawa wyłącznego (np. prawa z rejestracji wzoru przemysłowego),
przed upływem miesiąca od dnia zgłoszenia.
Nowelizacja zakłada zwolnienie z opłat okresowych na
wzory przemysłowe i znaki towarowe przedsiębiorców
(na ich wniosek) z sektora małych i średnich firm
na początku ich działalności gospodarczej, czyli w ciągu
3 lat od jej rozpoczęcia.
Wprowadzenie tzw. poszukiwania międzynarodowego
umożliwi zgłaszającemu – już na etapie wniosku o zgłoszenie
wynalazku – uzyskanie bardziej szczegółowych
informacji na temat „stanu techniki”. Będzie on mógł się
dowiedzieć, jaki jest aktualny stan wiedzy w obszarze
jego zainteresowania i czy może dokonać zgłoszenia
swojego wynalazku jako rzeczywiście innowacyjnego
na arenie międzynarodowej. Rozwiązanie to pozwoli
zgłaszającemu na szybsze podjęcie decyzji o wystąpieniu
o międzynarodową ochronę na zgłaszany wynalazek.
Przewidziano skrócenie aplikacji eksperckiej dla pracowników
UP z 18 do 6 miesięcy (obecnie trwa 3 lata
i można ją skrócić do 18 miesięcy). Przyspieszy to proces
przechodzenia na stanowiska eksperckie pracowników
zatrudnionych w UP.
Nowe regulacje wejdą w życie 27 lutego 2020 r.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi