Strona główna › AktualnościWiadomościNowości podatkowe

Wiadomości


Nowości podatkowe
10 stycznia 2019

Celem ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy

o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja

podatkowa oraz niektórych innych ustaw jest uproszczenie

prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych oraz

uszczelnienie systemu podatków dochodowych. Przyjęto

np. preferencyjne opodatkowanie – stawką 5% – dochodów

generowanych przez prawa własności intelektualnej, która

sprzyjać będzie rozwojowi innowacyjności.wa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca

2016 r. ustanawiającą przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania

opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego

(Dz. Urz. UE L 193 z 19.07.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 144 z 07.06.2017, str. 1) oraz

dyrektywę Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/

UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania

w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (Dz. Urz.

UE L 139 z 5.06.2018, str. 1).

Najistotniejsze zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od

osób fizycznych oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od

osób prawnych:

1. wprowadzenie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez

prawa własności intelektualnej. Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach

pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych

praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania,

2. wprowadzenie odrębnych regulacji dotyczących zasad opodatkowania dochodów

z walut wirtualnych,

3. wprowadzenie kompleksowych zmian w regulacjach dotyczących cen transferowych

(wyodrębnione rozdziały w ustawie o PIT i ustawie o CIT). Celem nowelizacji

jest uproszczenie przepisów, dostosowanie ich do zmieniającego się otoczenia

prawnego i gospodarczego oraz uwzględnienie wytycznych OECD w tym zakresie.

Zmiany dotyczą w szczególności dokumentacji cen transferowych, zasady ceny

rynkowej, definicji podmiotów powiązanych oraz korekty cen transferowych,

4. wprowadzenie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit

tax). Omawiana ustawa wprowadza w ustawie o PIT i ustawie o CIT regulacje

odpowiadające przepisom przewidzianym w Dyrektywie Rady (UE) 2016/1164

z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie

praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie

rynku wewnętrznego – tzw. dyrektywy ATAD, w zakresie art. 5 regulującego

opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku

przeniesienia aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu,

5. w ustawie o PIT i ustawie o CIT dodawane są rozdziały regulujące zwrot podatku

z tytułu wypłaconych należności. Ustawy określają w szczególności: podmioty

mogące złożyć wniosek o zwrot podatku, dokumentację, którą należy dołączyć

do wniosku, oraz tryb postępowania.          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi