Wiadomości


Nowości w tarczy antykryzysowej
24 czerwca 2020
W zakresie pomocy i ułatwień dla przedsiębiorców tzw. tarcza antykryzysowa 3.0.
rozszerza zakres zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, wydłuża szereg
terminów związanych ze sprawozdaniami i innymi obowiązkami informacyjnymi
oraz umożliwia dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 900 mln zł ze
środków Funduszu Reprywatyzacji i przeznaczenie ich na wsparcie przedsiębiorców
przy realizacji projektów inwestycyjnych.


Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie
działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS-CoV-2 przewiduje m.in. objęcie
zwolnieniem z nieopłaconych składek ZUS
za kwiecień i maj większej grupy przedsiębiorców,
także tych samozatrudnionych, których przychody
przekraczają 300% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto w 2020 r., a dochody nie są
wyższe niż 7 tys. zł.
Kolejna grupa rozwiązań ustawy osłonowej dotyczy
pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji
materialnej. Zostanie m.in. podwyższona do 900 zł
kwota kryterium dochodowego, uprawniająca do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wprowadzona
zasada „złotówka za złotówkę”. Wprowadzone
zostają ograniczenia w licytacjach nieruchomości
za długi – będzie to możliwe w sytuacjach, gdy tzw.
należność główna będzie stanowiła co najmniej 1/20
sumy oszacowania. Nowelizacja zakazuje też przeprowadzania
w czasie epidemii licytacji mieszkania
czy domu, w którym mieszka dłużnik.
Ustawa utrzymuje ponadto prawo do dodatkowego
zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności osobistego
sprawowania opieki. Nowelizacja wydłuża
także możliwość korzystania z dodatkowego zasiłku
opiekuńczego dla rodziców w wypadku zamknięcia
przedszkola, żłobka lub szkoły z powodu zagrożenia
COVID-19, ze względu na konieczność osobistej opieki
nad dzieckiem niepełnosprawnym do ukończenia
18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego.
Przywraca ponadto do Kodeksu karnego przepis
antylichwiarski, przewidujący od 3 miesięcy do 5 lat
pozbawienia wolności za żądanie zapłaty kosztów
innych niż odsetki w kwocie co najmniej 2-krotnie
przekraczającej ich maksymalną wysokość określoną
w ustawach o kredycie konsumenckim, hipotecznym
i odwróconym hipotecznym.
Nowelizacja zobowiązuje też podmioty dostarczające
audiowizualną usługę medialną na żądanie
(m.in. Netflix, Amazon, Apple, CDA.pl, Polsat i TVN) do
wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
w wysokości 1,5% przychodu z opłat za dostęp do
portali usług medialnych lub przychodu uzyskanego
z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten przychód
w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy.
Przepisy „tarczy antykryzysowej 3.0” wprowadzają
też rozwiązania korzystne dla rolników i producentów
rolnych oraz wsparcie przewoźników.
W drodze jest już „tarcza antykryzysowej 4.0”, która
zakłada np. uruchomienie ponad 560 mln zł na
dopłaty do odsetek kredytów dla firm, które wpadły
w kłopoty przez COVID-19.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi