Wiadomości


Orzeczenie referendarza o wpisie do rejestru dłużników niewypłacalnych
26 lutego 2020
Brak obowiązku doręczenia przez sąd postanowienia o dokonaniu wpisu do rejestru dłużników
niewypłacalnych osobie, której taki wpis dotyczy, a także pozbawienie tej osoby prawa
wniesienia do sądu skargi na orzeczenie referendarza sądowego zarządzające wpis naruszają
konstytucyjne standardy prawa do sądu – uznał Trybunał Konstytucyjny.


W sprawie połączonych pytań prawnych (sygn. P 9/18)
TK 26 listopada 2019 r. orzekł, że art. 49 ustawy z dnia
26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym oraz niektórych innych ustaw w zakresie,
w jakim w sprawach dotyczących wpisów, o których
mowa w art. 55 pkt 4 i 5 ustawy o KRS, wyłącza obowiązek
doręczenia przez sąd uczestnikowi postępowania
rejestrowego postanowienia o wpisie do rejestru dłużników
niewypłacalnych wraz z uzasadnieniem, a także
pozbawia uczestnika tego postępowania prawa do wniesienia
skargi na postanowienie referendarza sądowego
zarządzające wpis do takiego rejestru, jest niezgodny
z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.
Rejestr dłużników niewypłacalnych wchodzi w skład KRS,
prowadzonego przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze),
zwane sądami rejestrowymi. Do takiego rejestru wpisywane
są m.in. osoby, które przez sąd upadłościowy
zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności
gospodarczej na własny rachunek, i osoby zalegające
przez ponad 6 miesięcy z zapłatą alimentów. Postępowanie
w sprawie wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych
– wszczynane z urzędu – toczy się zgodnie
z przepisami kodeksu postępowania cywilnego
o postępowaniach nieprocesowych,
chyba że szczegółowe przepisy ustawowe
stanowią inaczej. Czynności w postępowaniach
dotyczących rejestrów
prowadzonych przez sądy mogą
dokonywać urzędnicy sądowi,
jakimi są referendarze
sądowi.
Ustawodawca postanowił zastąpić rejestr dłużników
niewypłacalnych przez nowy rejestr – Krajowy Rejestr
Zadłużonych, który ma być prowadzony przez ministra
sprawiedliwości, a nie przez sądy – od 1 grudnia 2020 r.
Do tego czasu ma być nadal prowadzony rejestr dłużników
niewypłacalnych. Jednak w art. 49 ustawy zmieniającej
przewidziano, że postanowienia o wpisach
wydane w sprawach wszczętych od 15 marca 2018 r.
nie wymagają już doręczenia osobom, których
wpisy dotyczą, ani nie podlegają zaskarżeniu. Takie
ograniczenie uprawnień procesowych uczestników
postępowań rejestrowych zostało przez TK uznane
za konstytucyjnie niedopuszczalne.
Trybunał wyjaśnił, że jeśli ustawodawca zdecyduje o powierzeniu
określonej kategorii spraw sądom, to musi
zapewnić uczestnikom postępowań sądowych gwarancje
wynikające z prawa do sądu. Skoro sądy i tak mają
obowiązek sporządzenia uzasadnień z urzędu, to niedoręczanie
postanowień wraz z ich uzasadnieniami zainteresowanym
nie ma racjonalnego uzasadnienia. Wpis
do rejestru dłużników niewypłacalnych może ingerować
w podstawowe prawa osoby ujętej w takim wpisie, takie
jak prawo do ochrony czci i dobrego imienia,
a także autonomię informacyjną. Tymczasem
art. 49 ustawy zmieniającej
pozbawił osoby zainteresowane
prawa do wniesienia skargi
na orzeczenie referendarza
o wpisie do rejestru,
co TK uznał za
nieproporcjonalne.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi