Wiadomości


Płace minimalne w 2020 r.
25 lutego 2020
2600 zł brutto to kwota minimalnego wynagrodzenia
za pracę, która obowiązuje od 1 stycznia
2020 r. Płaca minimalna przysługuje osobom zatrudnionym
na etacie i dotyczy każdego rodzaju
umowy o pracę. Osoba zatrudniona w pełnym
wymiarze czasu pracy powinna otrzymać wynagrodzenie
w wysokości co najmniej 2600 zł.


Obliczając wysokość wynagrodzenia pracownika,
nie uwzględnia się:
» dodatku za staż pracy,
» dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
» wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
» nagrody jubileuszowej,
» odprawy pieniężnej przysługującej w związku
z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu
niezdolności do pracy.
Minimalne wynagrodzenie pracownika, który jest
zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze
czasu pracy, ustala się proporcjonalnie do liczby
godzin pracy tego pracownika w danym miesiącu.
Za podstawę wyliczenia bierze się wysokość minimalnego
wynagrodzenia.
Od pocz. 2020 r. do wysokości minimalnego wynagrodzenia
nie jest wliczany dodatek za staż
pracy. To dodatek do wynagrodzenia, który pracownik
otrzymuje z tytułu osiągnięcia ustalonego
okresu zatrudnienia, na zasadach określonych
u pracodawcy. Przysługuje on tylko u pracodawców,
u których przewidziano taki składnik wynagrodzenia
np. w regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym
pracy), tj. głównie w sektorze publicznym.
Podwyżka płacy minimalnej oznacza też wzrost
dodatku za pracę w porze nocnej.
Pora nocna to osiem godzin przypadających między
godzinami 21.00 a 7.00 rano, przy czym dokładny
przedział godzin określa każdy pracodawca w aktach
wewnątrzzakładowych. Pracownikowi, który
wykonuje pracę w porze nocnej, przysługuje dodatek
do wynagrodzenia za każdą godzinę takiej pracy
w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej
z minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Osoby, które pracują w oparciu o umowy cywilnoprawne,
mają gwarancję wypłaty minimalnej
stawki godzinowej, która od 1 stycznia br. wynosi
17 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie
do umów zlecenia (art. 734 Kodeksu
cywilnego) lub umów o świadczenie usług, do
których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750
K.c.). Gwarancją otrzymywania minimalnej stawki
zostały objęte:
» osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej
oraz
» osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
które prowadzą działalność jednoosobowo
i osobiście wykonują zadania wynikające z umowy.
Minimalna stawka godzinowa dotyczy osób samozatrudnionych
wykonujących działalność gospodarczą
zarejestrowaną w Polsce bądź w państwie
niebędącym państwem członkowskim UE lub EOG.
Za wypłacenie zleceniobiorcy wynagrodzenia w niższej
wysokości niż obowiązująca wysokość minimalnej
stawki godzinowej grozi grzywna w wysokości
od 1000 zł do 30 000 zł .

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi