Wiadomości


Płatnik zapłaci za świadczenie pobrane nienależnie…
30 stycznia 2020
ZUS może domagać się od płatnika składek zwrotu świadczenia nienależnie wypłaconego osobie
ubezpieczonej, nawet gdy wcześniej nie skierował takiego żądania wobec świadczeniobiorcy -
orzekł Sąd Najwyższy.


11 grudnia br. SN w składzie 7 sędziów podjął następującą
uchwałę: „Organ rentowy może wybrać płatnika
składek jako podmiot zobowiązany do zwrotu
świadczenia pobranego nienależnie przez świadczeniobiorcę
(art. 84 ust. 6 ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity
tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 300 ze zm.)”.
Stanowi ona odpowiedź na pytanie prawne sformułowane
w związku z rozpoznawaniem skargi kasacyjnej
ZUS od wyroku w sprawie o zwrot nienależnie pobranego
zasiłku chorobowego. Wątpliwości dotyczyły
wykładni przepisów określających tryb dochodzenia
przez organ rentowy zwrotu świadczeń finansowanych
z FUS, które zostały wypłacone świadczeniobiorcom
nienależnie, tj. gdy: wypłacono je mimo zaistnienia
okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń
albo wstrzymanie ich wypłaty w całości lub
w części - jeżeli osoba pobierająca świadczenie była
pouczona o braku prawa do ich pobierania, albo przyznano
je lub wypłacono na podstawie nieprawdziwych
zeznań lub fałszywych dokumentów albo w innych
przypadkach świadomego wprowadzania w błąd
organu rentowego przez osobę pobierającą
świadczenie. Chodziło o wyjaśnienie, czy
możliwość domagania się od płatnika
składek (np. pracodawcy) zwrotu nienależnie
wypłaconego świadczenia
jest uzależniona od uprzedniego
stwierdzenia przez ZUS niemożności
(bezskuteczności)
dochodzenia
zwrotu nienależnie pobranego świadczenia
bezpośrednio od świadczeniobiorcy (np. pracownika,
który pobrał zasiłek finansowany z ubezpieczenia
chorobowego lub wypadkowego).
W ocenie SN, obowiązujące regulacje prawa ubezpieczeń
społecznych wcale nie wymagają od organu
rentowego, zamierzającego dochodzić od płatnika
składek zwrotu nienależnie wypłaconego świadczenia
z systemu ubezpieczeń społecznych, aby ZUS uprzednio
wyczerpał wszelkie dostępne w konkretnych okolicznościach
faktycznych środki ochrony prawnej
przysługujące organowi rentowemu względem ubezpieczonego,
który nienależnie pobrał świadczenie
z FUS. Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego
świadczenia, o którym stanowi art. 84 ust. 6 ww. ustawy,
spowodowany przekazaniem przez płatnika składek
nieprawdziwych danych mających wpływ na prawo
do świadczeń lub ich wysokość, obciąża tego płatnika
niezależnie od przewidzianego w art. 84 ust. 1 i 2 tej
ustawy obowiązku zwrotu świadczenia, spoczywającego
bezpośrednio na osobie, która je pobrała. Jeśli
zatem w wyniku ustaleń ZUS okaże się, że świadczenie
zostało ubezpieczonemu wypłacone nienależnie
z przyczyn obciążających płatnika składek,
to organ rentowy może domagać
się od tego płatnika zwrotu
kwot pieniężnych wypłaconych
ze środków FUS
nawet z pominięciem
osoby, która pobrała
takie świadczenie.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi