Strona główna › AktualnościWiadomościPODATKI

Wiadomości


PODATKI
19 listopada 2019
Rozporządzenie ws. nowego JPK_VAT podpisane
Od 1 kwietnia 2020 r. duzi przedsiębiorcy, którzy są
podatnikami VAT, a od 1 lipca 2020 r. pozostali podatnicy
VAT, będą składać nowy JPK_VAT, obejmujący
dwie części: deklarację i ewidencję. Jeden plik ma
uprościć rozliczenie z urzędem skarbowym i zmniejszyć
obciążenia sprawozdawcze podatników VAT


Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane
18 października 2019 r.
Nowa struktura JPK_VAT została opracowana w wyniku
konsultacji podatkowych z przedsiębiorcami, co pozwoliło
na lepsze przystosowanie pliku do ich potrzeb.
Zgodnie z nowymi rozwiązaniami dotychczasowe
deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane łącznie
z informacją o ewidencji w jednym dokumencie elektronicznym,
tj. JPK_VAT. Tym samym zostanie zniesiony
obowiązek obsługi odrębnych plików (deklaracji i ewidencji
VAT). Zmniejszy to koszty obsługi i pracochłonność
wypełniania obowiązków sprawozdawczych przez
podatników VAT.
Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:
• JPK_VAT7M dla podatników rozliczających się
miesięcznie,
• JPK_VAT7K dla podatników rozliczających się
kwartalnie.
Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra
Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października
2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych
zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji
w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1988) oraz opracowany na jego podstawie wzór
schemy JPK_VAT, który jest dostępny na stronie Portalu
Podatkowego.
Opracowanie nowej struktury JPK_VAT poprzedziły konsultacje
publiczne oraz podatkowe. W ich efekcie Ministerstwo
Finansów – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
podatników – zrezygnowało z części proponowanych
pierwotnie oznaczeń typów dokumentów (zredukowano
je o połowę) oraz oznaczeń procedur specjalnych.
Obniżone stawki VAT dla e-booków i e-prasy
Nowe stawki obejmą od 1 listopada 2019 r. np. e-booki
(5% zamiast 23%) i e-prasę (8% zamiast 23%).
Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia
Od 1 września br. dla celów VAT uznano za pierwsze
zasiedlenie również rozpoczęcie użytkowania na potrzeby
własne budynków, budowli lub ich części (po
ich wybudowaniu lub ulepszeniu).
Określenie fakultatywnego sposobu korekty
dokonywanej przez podatników ponownie
korzystających ze zwolnień od VAT
Podatnicy podejmujący decyzję o ponownym skorzystaniu
ze zwolnień od VAT, o których mowa w art. 43
ust. 1 pkt 3 bądź art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, mogą
teraz dokonać jednorazowej korekty za pozostały okres
korekty (w ramach ostatniej składanej deklaracji VAT).
Zmiany w rozliczaniu VAT z tytułu importu towarów
Od 1 września br. rozliczenie zamknięcia, o którym
mowa w art. 175 rozporządzenia 2015/2446, uznaje
się za dokument, na którego podstawie może być
rozliczany VAT z tytułu importu towarów.
Obniżka akcyzy dla pojazdów hybrydowych
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
wprowadza obniżoną o 50% stawkę podatku akcyzowego
dla pojazdów hybrydowych.
Koniec specjalnego podatku węglowodorowego
Ustawa o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku
węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych
ustaw zakłada, że uchylona zostanie ustawa z 25 lipca
2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym.
Państwo miało pobierać rentę surowcową o docelowej
wysokości ok. 40%. Miały się na nią składać specjalnypodatek węglowodorowy (stawka 0–25%) i podatek
od wydobycia niektórych kopalin. Nie zostały jednak
spełnione założenia ustawy, że podatek, który miał
obowiązywać od 2020 r., będzie zapewniał budżetowi
państwa odpowiedni udział w zyskach z wydobycia
gazu łupkowego.
Jednocześnie ma się zmienić termin powstania opodatkowania
wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej
na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2012 r.
o podatku od wydobycia niektórych kopalin.
Przewidziano także rozwiązania dotyczące podatku dochodowego
od osób prawnych. Chodzi o modyfikację
zasad składania sprawozdań finansowych (w formie
elektronicznej) przez podmioty niewpisane do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (poprzez
wprowadzenie ustrukturyzowanych sprawozdań
finansowych). Podatnicy obowiązani do sporządzenia
sprawozdania finansowego będą je przekazywali za
pomocą środków komunikacji elektronicznej szefowi
Krajowej Administracji Skarbowej wraz ze sprawozdaniem
z badania w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego. Przewidziano
także możliwość złożenia zeznania CIT-8 w formie
papierowej przez podatników osiągających wyłącznie
dochody zwolnione od podatku i niezatrudniających
pracowników.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi