Wiadomości


Pożyczki płynnościowe
11 czerwca 2020
Właściciele mikro, małych i średnich firm mogą się już ubiegać o unijną pożyczkę płynnościową
w maksymalnej wysokości 15 mln zł. Pożyczki są bezkosztowe – przedsiębiorca będzie spłacał
tylko raty kapitałowe, bez odsetek. Wnioski można składać elektronicznie w instytucjach finansujących,
współpracujących z BGK. To kolejne wzmocnienie „tarczy antykryzysowej”.


JAKIE SĄ WARUNKI SKORZYSTANIA?
Finansowana z funduszy europejskich pożyczka płynnościowa
jest kierowana do przedsiębiorców, którzy
z powodu koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji
finansowej. Rozwiązanie wypracowało Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego. Źródłem finansowania jest
program Inteligentny Rozwój (POIR).
Pożyczki płynnościowe POIR to nieoprocentowane
wsparcie finansowe udzielane mikro, małym
i średnim firmom. Na program przeznaczono do tej
pory 400 mln zł, a w dodatkowej puli jeszcze 150 mln
zł na utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwach.
Pożyczki, udzielane na preferencyjnych
warunkach, pozwolą przedsiębiorcom na pokrycie
bieżących potrzeb finansowych czy ochronę miejsc
pracy. Nie mają one charakteru branżowego, są skierowane
do ogółu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
zarejestrowanych w Polsce. Co więcej, będzie
je można łączyć z innymi rozwiązaniami pomocowymi
BGK i Polskiego Funduszu Rozwoju.
Aby uzyskać pożyczkę, należy wykazać, że:
» firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed
31.12.2019, a obecnie znajduje się w trudnej
sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub
jest nią zagrożona,
» na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu
pomocy i nie podlega wykluczeniu z możliwości
dostępu do środków publicznych.
Pożyczki płynnościowe mają być udzielane do końca
2020 r. Są one elementem tzw. rządowej tarczy antykryzysowej.
DORAŹNA POMOC NA KORZYSTNYCH WARUNKACH
Pożyczka płynnościowa z programu operacyjnego Inteligentny
Rozwój jest połączona z dotacją, która pokrywa
w całości koszty oprocentowania. W praktyce przedsiębiorca
będzie spłacał tylko raty kapitałowe. Dotacja jest
udzielana równolegle z podpisaniem umowy o pożyczkę
– bez konieczności składania dodatkowych wniosków.
Pieniądze można przeznaczyć na uregulowanie
bieżących potrzeb firm, zapłatę pensji pracowników czy
zobowiązań wobec kontrahentów. Chodzi o wsparcie
dla mikro-, małych i średnich firm, niezależnie od branż.
Pozostałe korzyści:
» półroczna karencja w spłacie – przedsiębiorca
może zapłacić pierwszą ratę dopiero po pół roku
od zaciągnięcia zobowiązania;
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
» wakacje kredytowe – raz w roku przez 2 pierwsze
lata spłaty pożyczki przedsiębiorca będzie mógł skorzystać
z dwumiesięcznych wakacji kredytowych;
» wysokość maksymalna pożyczki wynosi 15 mln
zł i ustalana jest indywidualnie jako dwukrotność
rocznego zestawienia płac za 2019 r. lub za ostatni
rok, za który dostępne są dane (w przypadku
firm działających krócej, pod uwagę brana jest
prognozowana wysokość płac), albo 25% wartości
całkowitego obrotu w 2019 r. W uzasadnionych
przypadkach wysokość pożyczki może zostać
zwiększona do kwoty, która zapewni płynność
finansową przedsiębiorcy na kolejne 18 miesięcy;
» brak wymogu wkładu własnego;
» okres spłaty do 6 lat.
Pożyczka płynnościowa umożliwia mikro, małym i średnim
firmom sfinansowanie wydatków związanych
z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem
jej płynności finansowej. Pieniądze z pożyczki
mogą w całości sfinansować np. wynagrodzenia pracowników,
raty leasingowe, opłaty za towar i paliwo.
Przedsiębiorca może również pokryć zaległe zobowiązania
wymagalne i nieopłacone na dzień 1 lutego
2020 r. Na wydatkowanie pożyczki firma ma 30 dni,
zaś na przedstawienie zestawienia poniesionych wydatków
już znacznie więcej, bo aż 6 miesięcy.
JAK UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ?
Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój
udzielane są przez instytucje finansujące (pośredników
finansowych), współpracujące z BGK. Przedsiębiorcy
mogą więc składać wnioski o pożyczki przez internet
na stronie danej instytucji finansującej lub poprzez
jej punkty obsługi klienta. Procedury przyznawania
pożyczek są wyjątkowo proste. Poza dokumentacją
wymaganą przez instytucje finansujące, przedsiębiorca
we wniosku pożyczkowym powinien zawrzeć
także plan, w którym przedstawi prognozę poprawy
płynności finansowej firmy rozłożoną w czasie.
Informacje o instytucjach aktualnie udzielających
pożyczek w poszczególnych regionach są dostępne
na stronie BGK.
PODSTAWOWE WARUNKI POŻYCZEK PŁYNNOŚCIOWYCH POIR:
» okres spłaty pożyczki – do 6 lat;
» oprocentowanie – 0%;
» karencja w spłacie – do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki;
» wakacje kredytowe – wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku
(w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki);
» brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę.
Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod
warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi