Wiadomości


PPK – obowiązki pracodawcy
06 grudnia 2019
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych – ze względu na skalę reformy – przewiduje
stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów do programu.


Każda firma lub instytucja zatrudniająca co najmniej
jedną osobę podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym, musi utworzyć
PPK dla swoich pracowników – poza wyjątkami
określonymi ustawą. Pracodawca nie może zrezygnować
z uruchomienia PPK. Wyjątek od tego obowiązku
stanowi np. mikroprzedsiębiorca, jeżeli wszystkie
osoby zatrudnione złożą mu deklarację rezygnacji
z dokonywania wpłat do PPK.
Termin, w którym dane przedsiębiorstwo musi utworzyć
PPK dla pracowników, zależy od wielkości danej
firmy (tj. od liczby osób w niej zatrudnionych). Ustawę
zobowiązane są stosować:
» od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej
250 osób według stanu na dzień 31 grudnia
2018 r.;
» od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej
50 osób według stanu na dzień 30 czerwca
2019 r.;
» od 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej
20 osób według stanu na dzień 31 grudnia
2019 r.;
» od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty, w tym
jednostki sektora finansów publicznych.
Do systemu włączani są automatycznie wszyscy pracownicy,
którzy ukończyli 18 lat, a nie ukończyli 55.
PPK – obowiązki pracodawcy
PRAWO
roku życia. Pracodawca musi więc w ich imieniu zawrzeć
umowę o prowadzenie PPK. Pracownicy w wieku
od 55 do 70 lat muszą samodzielnie zwrócić się do
pracodawcy z wnioskiem o zawarcie w ich imieniu
takiej umowy.
Pracownik może zrezygnować z dokonywania wpłat
do PPK, podpisując deklarację rezygnacji.
Pracodawca i pracownicy przekazują do PPK wpłaty
podstawowe. Dodatkowo zarówno pracodawca, jak
i pracownik mogą zadeklarować przekazywanie wpłat
dodatkowych (dobrowolnych).
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych określa
następujące obowiązki pracodawcy:
» wybór instytucji finansowej, w której zostaną
utworzone rachunki PPK dla pracowników. W porozumieniu
z zakładową organizacją związkową
lub – jeśli taka nie działa w przedsiębiorstwie –
z reprezentacją pracowników wyłonioną w trybie
przyjętym w danej firmie pracodawwca wybiera
instytucję finansową, z którą zawrze umowę
o zarządzanie PPK. Lista instytucji, które zostały
wpisane do ewidencji PPK i oferują zarządzanie
środkami gromadzonymi w PPK, wraz z ich ofertą,
jest publikowana na Portalu PPK pod adresem
www.mojePPK.pl.
PRACODAWCA:
» wpłata podstawowa – 1,5% wynagrodzenia brutto
pracownika,
» wpłata dodatkowa – maksymalnie 2,5% wynagrodzenia
brutto pracownika.
PRACOWNIK:
» wpłata podstawowa – 2% wynagrodzenia brutto
pracownika (wpłata podstawowa może zostać
obniżona do maksymalnie 0,5% wynagrodzenia
» podpisanie z wybraną instytucją finansową umowy
o zarządzanie PPK i umowy o prowadzanie
PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.
Z wybraną instytucją finansową pracodawca podpisuje
umowę o zarządzanie PPK – w postaci
elektronicznej. Należy ją zawrzeć nie później niż
10 dni roboczych przed upływem terminu na
zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Z tą samą
instytucją zatrudniający podpisuje też umowę
o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz wszystkich
pracowników, którzy ukończyli 18 i nie ukończyli
55 roku życia (poza tymi, którzy złożyli deklarację
rezygnacji z dokonywania wpłat). Osoby, które
ukończyły 55 rok życia, a nie ukończyły 70, mogą
zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o zawarcie
takiej umowy. Jego obowiązkiem jest poinformować
te osoby o możliwości złożenia wniosku.
Umowę o prowadzenie PPK zawiera się w terminie
do 10 dnia miesiąca następującego po upływie
3 miesięcy od pierwszego dnia stosowania dla danej
firmy ustawy o PPK. Lista osób zatrudnionych,
które są uczestnikami PPK, stanowi załącznik do
umowy o prowadzenie PPK. Jej zmiana nie powoduje
konieczności zmiany umowy.
» prawidłowe obliczanie wysokości wpłat oraz terminowe
przekazywanie ich do wybranej instytucji
finansowej. Wpłat do PPK należy dokonywać począwszy
od miesiąca następującego po miesiącu,
w którym pracodawca zawarł umowę o prowadzenie
PPK. Wpłaty (finansowane przez niego i pracownika)
zatrudniający oblicza i pobiera w terminie wypłaty
wynagrodzenia. Wpłaca je do PPK w terminie do
15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
zostały obliczone i pobrane.
» gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej
PPK. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie
dokumentacji m.in. związanej z dokonywaniem
wpłat do PPK.
» przekazywanie pracownikom oraz wybranej instytucji
finansowej informacji związanych z utworzonym
PPK. Na starcie programu powinien on
poinformować pracowników o ich uprawnieniach
i obowiązkach oraz o zasadach funkcjonowania
PPK. Musi dopełnić obowiązku poinformowania
osób zatrudnionych o możliwości zadeklarowania
wpłaty dodatkowej oraz o możliwości obniżenia
wysokości wpłaty podstawowej. Co 4 lata pracodawca
ponownie będzie dokonywał wpłat do
PPK za pracowników, którzy złożyli wcześniej deklarację
rezygnacji (pierwszy termin ponownego
automatycznego wznowienia wpłat to 1 kwietnia
2023 roku). Będzie także zobligowany do przekazywania
informacji w związku z prowadzonym
PPK pracownikom i instytucji finansowej, do której
przekazuje między innymi informację o rezygnacji
z dokonywania wpłat.
Zakazane jest nakłanianie pracownika do rezygnacji
z oszczędzania w PPK.
Za łamanie przepisów ustawy o PPK

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi