Wiadomości


Prawo do błędu i bardziej przyjazne przepisy…
24 stycznia 2020
Prawo do błędu przez pierwszy rok działalności, ochrona konsumencka i szereg ułatwień dla
rzemieślników – to tylko niektóre przepisy Pakietu Przyjazne Prawo (PPP)1, które z początkiem
2020 r. wchodzą w życie. Chodzi o dalszą likwidację obciążeń biurokratycznych dla firm.


PRAWO DO POPEŁNIENIA BŁĘDU
Dotychczasowe przepisy, zakładające karanie początkującego
przedsiębiorcy za drobne przewinienia,
które wynikają z niewiedzy, były uważane za zbyt
restrykcyjne. Dzięki zaś nowemu rozwiązaniu przedsiębiorca
– osoba fizyczna – gdy popełni błąd (za który
grozi mandat karny lub kara pieniężna) – nie dostanie
kary, a tylko pouczenie, oraz będzie musiał usunąć
naruszenie. Prawo do błędu obejmie wyłącznie
przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Będzie
obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności
gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie, po
upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego
zawieszenia lub zakończenia działalności. Przewidziano
ograniczenia: popełnianie naruszeń po raz kolejny
czy przypadki rażącego lub nieusuwalnego naruszenia
prawa (ciężar wykazania obciąża odpowiedni organ).
Jest to nowa instytucja w polskim systemie prawnym.
OCHRONA KONSUMENCKA DLA FIRM Z CEIDG
Zyskują ją firmy z CEIDG w relacjach z innymi przedsiębiorcami.
Ochrona taka obejmuje jednak tylko
umowy, które nie mają dla przedsiębiorcy charakteru
zawodowego (np. mechanik samochodowy, któremu
popsuła się drukarka, będzie miał prawo do reklamacji
jak konsument, nawet jeśli wykorzystuje drukarkę
w warsztacie i rozliczył jej zakup jako koszt prowadzonej
działalności).
Przedsiębiorcy dostają ochronę przewidzianą dla konsumentów,
jeśli chodzi o stosowanie niedozwolonych
postanowień umownych (klauzule abuzywne), rękojmi
za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy
zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
DŁUŻSZY TERMIN ROZLICZENIA VAT W IMPORCIE
Dotąd tylko część importerów mogła korzystać z ogólnych
zasad rozliczenia VAT. W PPP przewidziano wydłużenie
terminu rozliczenia VAT w imporcie – tj. rozliczenia
na zasadach ogólnych (co do zasady do 25.
dnia następnego miesiąca, wraz z deklaracją VAT-7).
Rozwiązanie to ma wzmocnić pozycję polskich portów.
SZERSZA DEFINICJA RZEMIEŚLNIKA
Nowelizacja umożliwia przedsiębiorcom-rzemieślnikom
wybór innej niż wpis w CEIDG, formy prawnej
prowadzenia działalności gospodarczej. Wykonywanie
rzemiosła staje się więc możliwe przez spółkę jawną,
komandytową, komandytowo-akcyjną lub jednoosobową
spółkę kapitałową. Warunkiem jest to, aby wspólnikami
były osoby posiadające kwalifikacje zawodowe
w rzemiośle bądź członkowie rodziny, tj. małżonek lub
krewni w linii prostej.
Ponadto w CEIDG publikowane będą informacje na
temat kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, np. informacje
o tytule mistrza cukiernictwa, które zostały
potwierdzone przez izby rzemieślnicze.
UŁATWIENIA W SUKCESJI FIRM
Nowelizacja wprowadza zasady przejęcia koncesji,
zezwoleń, licencji oraz pozwoleń w razie zmiany właściciela
przedsiębiorstwa osoby wpisanej do CEIDG,
gdy przedsiębiorca sprzedaje firmę albo przekazuje ją
nieodpłatnie swojemu następcy. Do przejęcia decyzji
wystarczające będzie złożenie wniosku w terminie
3 miesięcy od nabycia przedsiębiorstwa, przedstawienie
dowodów potwierdzających spełnianie przez
nabywcę wymagań do wydania decyzji, złożenie
oświadczenia o akceptacji przez nabywcę obowiązków
wynikających z decyzji, a – jeśli przedsiębiorstwo jest
własnością kilku osób – uzyskanie także zgody pozostałych
właścicieli na przejęcie decyzji przez nabywcę.
W firmach, które należą do przedsiębiorcy i jego
małżonka, umożliwiono powołanie po śmierci jednego
z nich na tymczasowego przedstawiciela. Jego
zadaniem będzie zarządzanie spadkiem po małżonku
przedsiębiorcy w części dotyczącej udziału
w przedsiębiorstwie do czasu załatwienia formalności
spadkowych.
Nowelizacja dopuszcza przekazanie, w formie zapisu
windykacyjnego, praw i obowiązków wspólnika spółki
jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-
-akcyjnej (udziału wspólnika).
INNE WYBRANE ROZWIĄZANIA
Przewidziano ułatwienia dla pracowników gastronomii -
mogą oni przebadać się na własny wniosek. Jeśli zaś mają
aktualne orzeczenie lekarskie, przy zmianie pracodawcy,
nie podlegają ponownym badaniom sanitarno-epidemiologicznym
(w okresie ważności orzeczenia).
Wyłączono z egzekucji kwoty niezbędne przedsiębiorcy
i jego rodzinie do utrzymania przez 2 tygodnie.
Nowelizacja ogranicza także niektóre obowiązki administracyjne,
przez:
» zmniejszenie częstotliwości realizacji niektórych
obowiązków (np. kwartalne przekazywanie informacji
do Ministra Energii o poniesionych kosztach
tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych
ropy naftowej lub paliw; kwartalne sprawozdania
OSD elektroenergetycznego i OSD gazowego
dla Dyrektora Generalnego KOWR; kwartalne informacje
statystyczne o łącznej wartości i liczbie
transakcji płatniczych przekazywane przez biura
usług płatniczych do KNF);
» cyfryzację niektórych obowiązków sprawozdawczych
oraz ograniczenie liczby organów, do których
składane są dokumenty (np. obowiązku składania
sprawozdania w zakresie rodzajów oraz ilości wytworzonych,
przywiezionych i wywiezionych paliw
ciekłych i ich przeznaczeniu, informacji o rodzajach
i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej
do prowadzonej działalności);
» zniesienie obowiązku załączenia dokumentów,
które są dostępne danej instytucji lub zawierają
informacje, które może ona ustalić (np. zniesienie
obowiązku dołączania odpisów z KRS, zniesienie
wymogu załączania oryginału zaświadczenia o uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu do wniosku
o przyznanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego,
gdy akta egzaminacyjne osób, które przystąpiły
do egzaminu, przechowywane są w siedzibie Ministerstwa
Sprawiedliwości);
» zmniejszenie liczby egzemplarzy dokumentów
dołączanych do wniosków (w przypadku wniosku
o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego,
zgłoszenia wierzytelności przez wierzycieli stoczni,
wniosku kwalifikacyjnego, dokumentacji geologicznej
dot. obszarów morskich RP).

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi