Wiadomości


PROSTSZY WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
20 listopada 2019
1 stycznia br. nastąpiły zmiany dotyczące m.in.
wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym
od osób fizycznych (PIT).
1 stycznia 2019 r. zmienił się termin
na wybór formy opodatkowania
przychodów / dochodów z działalności
gospodarczej.


Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe
dotyczące nowości wprowadzonych ustawą z dnia
9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie
podatkowym i gospodarczym (Dz.U. poz. 2244).
Co z nich wynika?
Od 1 stycznia 2019 r. jest on:
• do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym
przychód albo do końca roku podatkowego,
jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty
w grudniu roku podatkowego – w przypadku 19%
stawki podatku lub ryczałtu,
• do 20 stycznia lub przed rozpoczęciem działalności
– w przypadku karty podatkowej,
• do 20 stycznia, jeżeli w poprzednim roku podatnik
opodatkowany był w formie karty podatkowej –
w przypadku wszystkich form opodatkowania.Podstawową formą opodatkowania dochodów z działalności
gospodarczej jest opodatkowanie na ogólnych
zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.
Podatnik może także wybrać – dla przychodów/dochodów
z działalności gospodarczej – w określonych
okolicznościach opodatkowanie według 19% stawki
podatku (tzw. podatek liniowy) bądź jedną ze zryczałtowanych
form opodatkowania, tj.: ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych albo kartą podatkową.
1 stycznia 2019 r. wydłużone zostały terminy na
dokonanie wyboru formy opodatkowania podatkiem
dochodowym przychodów / dochodów z działalności
gospodarczej osiąganych przez osoby fizyczne.Podatnik może dokonać ostatecznego
wyboru formy opodatkowania według
19% stawki podatku albo ryczałtem,
składając pisemne oświadczenie
do 20. dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym podatnik
osiągnął pierwszy w roku podatkowym
przychód albo do końca roku
podatkowego, jeżeli pierwszy taki
przychód został osiągnięty w grudniu
roku podatkowego.Termin ten obowiązuje zarówno podatników rozpoczynających
działalność gospodarczą w trakcie roku
podatkowego, jak i kontynuujących tę działalność.
Ponadto umożliwiono podatnikowi dokonanie zmiany
decyzji o wyborze, przed upływem ustawowego
terminu.
Wniosek o zastosowanie karty podatkowej, tak jak
dotychczas, podatnik powinien złożyć do 20 stycznia
roku podatkowego, a jeżeli rozpoczyna prowadzenie
działalności w trakcie roku – przed jej rozpoczęciem.
Przykład:
Podatnik w styczniu danego roku podatkowego rozpoczął
prowadzenie działalności gospodarczej. Za pomocą
wniosku CEIDG-1 lub pisemnie bezpośrednio do urzędu
skarbowego złożył oświadczenie o wyborze ryczałtu dla
przychodów osiąganych z rozpoczętej działalności. Pierwszy
przychód osiągnął w lutym tego roku. Na podjęcie
ostatecznej decyzji ma więc czas do 20 marca. Przed
upływem tego terminu może on więc zrezygnować z ryczałtu,
co będzie równoznaczne z opodatkowaniem na
ogólnych zasadach według skali podatkowej, bądź też
może złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania
liniowego. Powyższa zasada dotyczy także przypadku,
gdy podatnik.
Natomiast podatnik ten nie może już wybrać opodatkowania
w formie karty podatkowej, gdyż wniosek o zastosowanie
opodatkowania w tej formie na ten rok podatkowy,
powinien złożyć przed rozpoczęciem działalności.
Termin 20 stycznia danego roku podatkowego obowiązuje
również podatników, którzy w poprzednim roku
podatkowym korzystali z opodatkowania w formie
karty podatkowej. Jeżeli bowiem do dnia 20 stycznia
roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności
gospodarczej, nie złożył oświadczenia o wyborze
opodatkowania w formie ryczałtu albo oświadczenia
o wyborze opodatkowania według 19% stawki podatku
albo nie zawiadomił w formie pisemnej urzędu skarbowego
o rezygnacji z opodatkowania w formie karty
podatkowej, uważa się, że nadal dochody z prowadzonej
działalności gospodarczej opodatkowane są w tej formie.
Przykład:
Podatnik, który w 2019 r. korzystał z opodatkowania
w formie karty podatkowej i zamierza w 2020 r. wybrać
ryczałt, powinien do 20 stycznia 2020 r. złożyć oświadczenie
o wyborze tej formy opodatkowania. Jeżeli do dnia
20 stycznia 2020 r. złoży oświadczenie o wyborze ryczałtu,
a następnie zmieni zdanie, to będzie jeszcze mógł złożyć
oświadczenie o rezygnacji z tej formy. W wyniku tego
jego dochody będą opodatkowane na ogólnych zasadach
według skali podatkowej, albo jeżeli złoży oświadczenie
o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej
działalności gospodarczej według 19% stawki podatku –
w takiej formie.
Na dokonanie ostatecznego wyboru podatnik ma czas do
20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do
końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód
został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.
Nadal obowiązuje przy tym zasada, że wybór dokonany
w danym roku podatkowym obowiązuje także w latach
następnych – dopóki podatnik nie dokona innego wyboru.
Jak wynika bowiem z art. 40 ust. 3 ww. nowelizacji
upraszczającej, skutki określone w art. 9a ust. 4 ustawy
zmienianej w art. 7 w brzmieniu dotychczasowym oraz
w art. 9 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14 w brzmieniu
dotychczasowym zachowują moc w latach podatkowych
rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r.,
chyba że podatnik złoży odpowiednio zawiadomienie
albo oświadczenie lub wniosek, o których mowa odpowiednio
w art. 9a ust. 2b ustawy zmienianej w art. 7
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą albo w art. 9 ust.
1b ustawy zmienianej w art. 14 w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą.
Aktualna pozostaje także zasada, że właściwe oświadczenie,
wniosek lub zawiadomienie podatnik może
złożyć bezpośrednio do urzędu skarbowego albo za
pomocą wniosku CEIDG-1.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi