Wiadomości


Rozliczanie VAT w ramach szczególnej procedury OSS i IOSS
22 listopada 2021
Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje rozszerzona forma procedury MOSS, tj. One Stop Shop (OSS) oraz Import One Stop Shop (IOSS).

PROCEDURA OSS
1 lipca 2021 r. MOSS uległ rozszerzeniu i stał się punktem kompleksowej obsługi (OSS), obejmującym, poza usługami telekomunikacyjnymi, nadawczymi i elektronicznymi świadczonymi transgranicznie na rzecz konsumentów, szereg innych transakcji B2C. Podobnie jak MOSS, system OSS jest fakultatywny. Jednak jeśli już podatnik przystąpi do OSS, musi w nim rozliczać wszystkie transakcje na rzecz konsumentów z państw UE. Nie można stosować tej procedury wybiórczo. Dzięki OSS wykazuje się w jednej deklaracji całą sprzedaż z zagranicznym VAT i odprowadza ten podatek w kraju swojej rejestracji, czyli w Polsce. Podatek płaci się w euro, według stawek obowiązujących w krajach konsumentów. W ramach OSS, tak jak w przypadku MOSS, funkcjonują 2 procedury szczególne: procedura unijna i procedura nieunijna.
Procedura unijna w nowym wydaniu może dotyczyć:
» podatnika mającego siedzibę w UE (który nie jest podmiotem uznawanym za dostawcę), w celu zadeklarowania i opłacenia VAT z tytułu:
• świadczenia usług B2C realizowanych w państwie członkowskim, w którym nie ma siedziby;
• wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość;
» podatnika niemającego siedziby w Unii, w celu zadeklarowania i opłacenia VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej
sprzedaży towarów na odległość;
» operatora interfejsu elektronicznego (bez względu na miejsce siedziby), który ułatwia dostawy towarów (podmiot uznawany za dostawcę) w odniesieniu do:
• wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość;
• niektórych krajowych dostaw towarów.
Dzięki procedurze nieunijnej firmy mające siedzibę poza terytorium UE, a świadczące w Unii usługi na rzecz
konsumentów, nie muszą rejestrować się do celów VAT w każdym państwie członkowskim, w którym świadczą
swoje usługi. Zamiast tego VAT należny z tytułu świadczenia tych usług mogą zadeklarować i opłacić w jednym
państwie członkowskim (państwie członkowskim identyfikacji) za pośrednictwem punktu kompleksowej
obsługi. Następnie zapłacony VAT zostanie przekazany organom podatkowym innych państw UE.
Procedura OSS obejmuje:
» rozszerzony katalog usług, które zostały objęte procedurą (B2C);
» wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (WSTO);
» dostawy krajowe poprzez interfejs elektroniczny.W OSS nie można deklarować:
» sprzedaży krajowej na rzecz konsumentów z Polski;
» zagranicznej sprzedaży krajowej – jeśli wysyła się towar z magazynu w innym państwie UE do odbiorcy
w tym kraju;
» sprzedaży na rzecz przedsiębiorców, czyli wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Przedsiębiorca, który ma zamiar skorzystać z procedury unijnej, musi zarejestrować się tylko w jednym państwie członkowskim, tzw. państwie członkowskim identyfikacji (jest to w zasadzie państwo członkowskie, w którym przedsiębiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w UE, a w ich braku – państwo członkowskie, w którym rozpoczyna się wysyłka lub transport towarów). Organem podatkowym właściwym w sprawie procedury unijnej, w przypadku przedsiębiorców dla których państwem członkowskim identyfikacji jest Polska, jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa- -Śródmieście. Aby zarejestrować się do OSS, należy złożyć zgłoszenie na formularzu VIU-R do tego organu. Przedsiębiorca, który zdecyduje się zarejestrować w procedurze unijnej, będzie zobowiązany rozliczać VAT należny od wszystkich czynności objętych tą procedurą, wyłącznie w ramach tej procedury. Podatnik zarejestrowany w systemie OSS:
» składa elektronicznie w państwie członkowskim identyfikacji kwartalne deklaracje VAT (jedna deklaracja);
» za pośrednictwem OSS (państwa członkowskiego identyfikacji) wpłaca należny VAT innym państwom członkowskim;
» nie musi rejestrować się jako podatnik VAT w innych państwach, chyba że rozlicza transakcje inne niż objęte OSS;
» rozlicza VAT od wszystkich transakcji objętych procedurami szczególnymi, wyłącznie poprzez system OSS;
» ma obowiązek prowadzenia ewidencji transakcji objętych tą procedurą – w postaci elektronicznej,zgodnie z wymogami art. 63c rozporządzenia wykonawczego282/2011, i jej udostępniania na każde żądanie organu oraz przechowywania przez 10 lat;
» korzysta z preferencji dotyczących fakturowania.
Do wszystkich transakcji objętych OSS zastosowanie znajdują zasady obowiązujące w państwie członkowskim
identyfikacji. Wpłacony podatek jest przekazywany przez administrację tegoż państwa do państw członkowskich konsumpcji. W deklaracjach składanych w procedurze unijnej lub nieunijnej nie wykazuje się podatku naliczonego. Wydatki poniesione na prowadzenie działalności gospodarczej w państwie członkowskim identyfikacji (w Polsce) rozlicza się w krajowej deklaracji podatkowej.Wydatki poniesione w państwie członkowskim
konsumpcji rozlicza się na zasadzie VAT-REFUND.

PROCEDURA IOSS
Procedura IOSS obejmuje sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich lub terytoriów trzecich
w przesyłce o wartości nieprzekraczającej 150 EUR (niepodlegających akcyzie). Punkt kompleksowej obsługi
ułatwia przedsiębiorstwom sprzedającym towary i świadczącym usługi konsumentom końcowym w całej UE wykonywanie obowiązków w zakresie VAT, umożliwiając im:
» zarejestrowanie się do celów VAT drogą elektroniczną w jednym państwie członkowskim na potrzeby wszelkich
kwalifikujących się sprzedaży towarów i świadczenia usług nabywcom i usługobiorcom znajdującym się we wszystkich pozostałych 26 państwach UE;
» złożenie deklaracji w jednym punkcie kompleksowej obsługi VAT i dokonanie pojedynczej płatności należnego podatku VAT z tytułu tych wszystkich sprzedaży towarów i świadczenia usług;
» współpracę z administracją podatkową państwa członkowskiego, w którym są zarejestrowani na potrzeby punktu kompleksowej obsługi, oraz obsługę w jednym języku, mimo że prowadzą sprzedaż w całej UE.


          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi