Wiadomości


SN przeciwko wyzyskiwaniu pożyczkobiorcy
22 czerwca 2020
Celem umowy pożyczki nie może być nadmierne wzbogacenie po stronie pożyczkodawcy
i faktyczne doprowadzenie pożyczkobiorcy do pozbawienia go jakiejkolwiek możliwości spłaty
zadłużenia – orzekł Sąd Najwyższy.


W dniu 13 maja 2020 r. Sąd Najwyższy uwzględnił
skargę nadzwyczajną wniesioną przez Prokuratora
Generalnego i uchylił w całości zaskarżony nakaz
zapłaty (sygn. akt I NSNc 28/19).
W niniejszej sprawie pożyczkobiorca zawarł z pożyczkodawcą
(osobą fizyczną) prowadzącym działalność
gospodarczą umowę pożyczki na kwotę 4.455 zł
z terminem jej spłaty do 24 sierpnia 2006 r. wraz z odsetkami
umownymi w wysokości 84,64 zł. W umowie
zastrzeżono, że w przypadku niespłacenia pożyczki
wraz z odsetkami w ustalonym terminie pożyczkobiorca
obowiązany będzie do zapłaty odsetek karnych
w wysokości 30% za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki.
Pożyczkobiorca nie spłacił pożyczki w przewidzianym
w umowie terminie.
Pożyczkodawca wystąpił do sądu o zapłatę kwot
wynikających z zawartej umowy. Nakazem zapłaty
w postępowaniu upominawczym, Sąd Rejonowy
orzekł, że pozwany w ciągu 2 tygodni od doręczenia
nakazu zapłaty powinien zapłacić powodowi kwotę
12.536,67 zł wraz z umownymi odsetkami w wysokości
30% w skali miesiąca od dnia 26 lutego 2007 r.
do dnia zapłaty. Nakaz zapłaty uprawomocnił się
w dniu 17 kwietnia 2007 r.
Sąd Najwyższy uznał, że dysproporcja pomiędzy
oznaczoną w umowie kwotą pożyczki, a wynikającą
z nakazu kwotą do zapłaty wskazuje, że określone
w umowie oprocentowanie jest nie tylko sprzeczne
z przepisem art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego, ale
również z celem umowy pożyczki, którym nie może
być nadmierne wzbogacenie po stronie pożyczkodawcy
i faktyczne doprowadzenie pożyczkobiorcy
do pozbawienia go jakiejkolwiek możliwości spłaty
zadłużenia.
Niezastosowanie przez sąd, który wydał zaskarżony
nakaz zapłaty, art. 359 § 21 k.c. i art. 359 § 22 k.c.
doprowadziło do bardzo poważnego uszczerbku
w sferze prawnej pozwanego, powodując obciążenie
go zobowiązaniem aktualnie przewyższającym
pierwotny dług kilkadziesiąt razy, naruszając w ten
sposób zasadę zaufania obywatela do państwa i godząc
w bezpieczeństwo prawne pozwanego.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi