Wiadomości


Sprzedaż na odległość towarów importowanych a VAT
14 października 2021
Z dniem 1 lipca 2021 r. do ustawy o VAT wprowadzono szereg zmian stanowiących implementację unijnego pakietu VAT e-commerce. Pojawiło się np. pojęcie sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI).

Sprzedaż na odległość towarów importowanych to dostawa towarów, które są wysyłane lub transportowane przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w wysyłce lub transporcie towarów, z terytorium państwa trzeciego do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego – pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:
a) dostawa jest dokonywana do podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, której wewnątrzwspólnotowe
nabycie towarów nie podlega VAT, lub do innej osoby niebędącej podatnikiem (do konsumenta – B2C);
b) dostarczone towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego. Dostawa towarów obejmować będzie też przypadki, gdy dostawca pośrednio uczestniczy w wysyłce lub transporcie tych towarów (podobnie jak przy WSTO). Za pośrednie uczestnictwo dostawcy w wysyłce lub transporcie towarów, zgodnie z art. 5a unijnego rozporządzenia 282/2011, uznaje się np. przypadki, gdy:
1) wysyłka czy transport towarów są zlecane przez dostawcę osobie trzeciej, która dostarcza towary do nabywcy;
2) wysyłki lub transportu towarów dokonuje osoba trzecia, ale dostawca ponosi całkowitą lub częściową odpowiedzialność za dostarczenie towarów do nabywcy;
3) dostawca wystawia nabywcy fakturę i pobiera opłatę od nabywcy za wysyłkę lub transport, a następnie przekazuje go osobie trzeciej, która organizuje wysyłkę lub transport towarów;
4) dostawca w jakikolwiek sposób reklamuje (zachęca) nabywcy usługi dostawcze osoby trzeciej, umożliwia
kontakt nabywcy z osobą trzecią lub w inny sposób przekazuje osobie trzeciej informacje, które są jej potrzebne do dostarczenia towarów nabywcy. Towarów nie uważa się za wysłane lub przetransportowane przez dostawcę lub na jego rzecz, gdy nabywca transportuje towary samodzielnie lub z udziałem osoby trzeciej organizuje dostarczanie towarów, a dostawca nie bierze udziału bezpośrednio lub pośrednio w organizacji bądź pomocy w organizacji wysyłki lub transportu towarów. W przypadku SOTI miejsce dostawy towarów uzależnione jest generalnie od miejsca dopuszczenia towarów do obrotu w UE (państwa importu) i od miejsca przeznaczenia tych towarów. W zasadzie
miejscem dostawy w przypadku SOTI jest miejsce zakończenia wysyłki lub transportu towarów (kraj przeznaczenia) – gdy:a) towary są importowane na terytorium innego państwa członkowskiego UE niż to, w którym kończy się wysyłka lub transport towarów, tj. gdy państwo importu nie jest państwem przeznaczenia towarów;
b) towary są importowane na terytorium państwa członkowskiego, w którym kończy się wysyłka lub transport towarów, pod warunkiem, że podatek VAT należny z tytułu SOTI ma zostać zadeklarowany w procedurze IOSS. Państwo importu jest równocześnie państwem przeznaczenia towarów. Wyjątkowo dla dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków i towarów używanych – gdy podstawę opodatkowania ustala się zgodnie z procedurami szczególnymi z art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy o VAT – miejscem dostawy jest, co do zasady, miejsce, w którym
towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu. Od 1 lipca br., zgodnie z przepisami celnymi, w przypadku towarów o wartości rzeczywistej do 150 euro, które nie zostały zadeklarowane do IOSS, zgłoszenie do procedury dopuszczenia do obrotu jest możliwe wyłącznie w państwie członkowskim UE będącym miejscem przeznaczenia towarów. Obowiązek podatkowy ustala się w oparciu o przepisy obowiązujące w państwie członkowskim, w którym ma miejsce opodatkowanie. Dla dostawy towarów dokonanej w ramach SOTI, dla której miejscem opodatkowania jest Polska, obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, w momencie dokonania dostawy towarów. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towarów otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności:
przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży na odległość towarów importowanych objętych procedurą importu (IOSS) powstaje w momencie dokonania dostawy towarów. Dostawę towarów uważa się za dokonaną w momencie zaakceptowania płatności w rozumieniu art. 61b rozporządzenia 282/2011. Dostawca jest zobowiązany wystawić fakturę w odniesieniu do sprzedaży na odległość towarów importowanych, jeżeli nie korzysta z procedury importu (IOSS). W takim przypadku zastosowanie mają przepisy państwa członkowskiego, na terytorium którego ma miejsce dostawa towarów (miejsce opodatkowania) i zastosowanie będą miały stawki podatku obowiązujące w tym państwie. W przypadku gdy podatnik rozlicza podatek VAT w ramach procedury szczególnej importu (IOSS), to do fakturowania mają zastosowanie przepisy państwa członkowskiego identyfikacji. Jeżeli państwem członkowskim identyfikacji będzie Polska, dostawca nie ma obowiązku wystawiania faktur. Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na odległość towarów importowanych, której miejscem opodatkowania jest terytorium innego państwa członkowskiego lub kraju trzeciego, nie podlegają w tym zakresie obowiązkowi prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w Polsce. Jeśli zaś sprzedaż na odległość towarów importowanych opodatkowana jest w Polsce, to dostawa taka generalnie podlega obowiązkowi rejestracji na kasie fiskalnej. Do końca br. z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolniona jest sprzedaż na odległość towarów importowanych rozliczana w procedurze importu (IOSS), której miejscem opodatkowania jest terytorium Polski.Sprzedaż na odległość towarów importowanych, której miejscem opodatkowana jest Polska, stanowi dostawę krajową na terytorium kraju. W jej przypadku w pliku JPK_VAT z deklaracją należy wykazać wysokość podstawy opodatkowania oraz podatek należny, wynikające z tej dostawy. W pliku tym nie uwzględnia się wartości dostaw towarów dokonywanych w ramach SOTI, rozliczanych w szczególnej procedurze importu (IOSS).


          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi