Wiadomości


Świadczenia postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych
13 maja 2020
W tzw. tarczy antykryzysowej przewidziano, że osoby samozatrudnione i pracujące na podstawie
umów cywilnoprawnych mogą uzyskać pomoc w postaci postojowego, czyli wypłaty z tytułu
przestoju ekonomicznego w wyniku wystąpienia zagrożenia epidemicznego.


ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA OSÓB
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność
gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców
lub innych przepisów szczególnych, jeżeli miały one
przestój w następstwie COVID-19.
Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą
(zarówno prowadzącej ją jednoosobowo,
jak i zatrudniającej pracowników) świadczenie postojowe
przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie
pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem
1 lutego 2020 r. i:
1. nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności
gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej
w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym
od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku o świadczenie
postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu
uzyskanego w miesiącu poprzedzającym
ten miesiąc;
2. zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności
gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.
Świadczenie postojowe wynosi 80% minimalnego
wynagrodzenia, czyli 2080 zł. W przypadku osób wykonujących
działalność gospodarczą, rozliczających się
w formie karty podatkowej (zwolnionych z opłacania
VAT) – świadczenie wynosić będzie 50% minimalnego
wynagrodzenia, tj. 1300 zł.
W każdym przypadku warunkami uzyskania świadczenia
jest nieposiadanie innego tytułu do ubezpieczeń
społecznych i zamieszkiwanie na terytorium Polski
i posiadanie obywatelstwa RP lub prawa czasowego
bądź stałego pobytu na terytorium RP.
Żeby otrzymać świadczenie postojowe,
trzeba złożyć do ZUS wniosek (RSP-D) –
najpóźniej w terminie 3 miesięcy od
miesiąca, w którym został zniesiony
ogłoszony stan epidemii.
ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA OSÓB
WYKONUJĄCYCH UMOWY CYWILNOPRAWNE
Świadczenie postojowe przewidziano także dla osób
wykonujących umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną,
umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie
usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje
się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło),
gdy umowa ta nie doszła do skutku lub nastąpiło
ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem
w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19.
Warunki wsparcia:
» zleceniobiorca lub wykonawca dzieła wykonuje
umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia
2020 r. (musi to udowodnić),
» przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w
miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym zainteresowany
złożył wniosek o świadczenie postojowe,
nie przekroczył kwoty 300% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego
kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie
przepisów o emerytrurach i rentach z FUS
obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
» zainteresowany nie ma innego tytułu do ubezpieczeń
społecznych,
» mieszka on na terytorium Polski i jest obywatelem
RP lub ma prawo czasowego bądź stałego pobytu
na terytorium RP,
» nie może wykonywać umowy cywilnoprawnej
w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu
działalności.
W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów
cywilnoprawnych przysługuje świadczenie w wysokości
80% minimalnego wynagrodzenia, tj. 2080 zł. Jednak
jeśli osoba wykonująca pracę na podstawie umów
cywilnoprawnych uzyskuje przychód z tych umów nie
przekraczający w miesiącu poprzedzającym miesiąc
złożenia wniosku 50% minimalnego wynagrodzenia
za pracę w 2020 r. (czyli do 1299,99 zł), to wysokość
jej świadczenia postojowego będzie równa sumie
wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów.
Aby otrzymać świadczenie finansowe, wykonujący umowy
cywilnoprawne może wystąpić do ZUS za pośrednictwem
swojego zleceniodawcy albo zamawiającego.
Tak więc zleceniodawca lub zamawiający (uzyskawszy
oświadczenia wykonującego umowę, że nie podlega
ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie
przychodów z innych umów) musi złożyć do ZUS –
odrębnie dla każdej umowy – wniosek o świadczenie
postojowe (RSP-C) – najpóźniej w terminie 3 miesięcy
od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony
stan epidemii. Jeżeli zleceniobiorca czy wykonawca
dzieła zawarł więcej niż 1 umowę cywilnoprawną, to
każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek
odrębnie dla każdej umowy. Do wniosku musi zostać
dołączona kopia umowy cywilnoprawnej.
DECYZJA
Wniosek można przekazać: drogą elektroniczną przez
PUE ZUS albo za pośrednictwem strony gov.pl, za
pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce
ZUS – do skrzynki na dokumenty. Jeśli ZUS będzie
miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje
się z zainteresowanym e-mailem lub telefonicznie.
Jeżeli pozytywnie rozpatrzy wniosek, to miesięczna
wypłata (2080 zł albo 1300 zł) wpłynie na rachunek
bankowy ubiegającego się.
Natomiast decyzję odmowną w sprawie świadczenia
postojowego zainteresowany będzie miał na PUE ZUS
lub ZUS prześle ją za pośrednictwem poczty. Jeśli ten
nie zgadza się z decyzją odmawiającą świadczenia,
może złożyć pisemne odwołanie do sądu (zgodnie
z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego), za
pośrednictwem ZUS, w terminie miesiąca od dnia
otrzymania decyzji.
Poszerzona tarcza antykryzysowa przewiduje
dłuższe postojowe dla samozatrudnionych i pracowników
na umowach cywilnoprawnych. Będą
otrzymywali je maks. przez 3 miesiące świadczenie
w wysokości ponad 2 tys. złotych. Pierwotnie wsparcie
miało być udzielone na okres 1 miesiąca.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi