Wiadomości


Tarcza 5.0 – dla branży turystycznej
20 listopada 2020
Od 15 października br. można składać wnioski o wsparcie tylko elektronicznie – przez PUE ZUS (z oświadczeniami pod rygorem odpowiedzialności karnej).

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE
Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać agenci turystyczni, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (tj. przedsiębiorcy, których rodzaj przeważającej działalności, wg PKD 2007, oznaczony jest kodem:
79.11.A lub 79.90.A). Agent turystyczny musi spełniać następujące warunki:
» mieszka w Polsce i jest obywatelem RP albo ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
» rozpoczął prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.,
» ma przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
» nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innegotytułu, np. umowy o pracę, zlecenia, chyba że podlega
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Pilot wycieczek i przewodnik turystyczny musi spełniać następujące warunki:
» mieszka w Polsce i jest obywatelem RP albo ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
» ma przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
» zawiesił prowadzenie działalności po 31.08.2019 r.,
» jego działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. wykonywał ją maksymalnie przez 9 miesięcy.
Aby otrzymać świadczenie postojowe, na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek RSP-DB. Świadczenie to wynosi 2.080 zł i można je otrzymać maksymalnie 3 razy. Kwota świadczenia postojowego, które ZUS wypłaci w 2020 r., jest wolna od podatku dochodowego. Aby skorzystać ze świadczenia postojowego kolejny raz, należy złożyć oświadczenie we wniosku RSP-DK,że sytuacja materialna nie poprawiła się.

DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE
Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego mają prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, wg PKD 2007, kodem:
» 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
» 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
» 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
» 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
» 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
» 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszcze-niach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
» 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
» 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Przedsiębiorca otrzyma dodatkowe świadczenie postojowe,jeśli:
» rodzaj jego przeważającej działalności oznaczony jest ww. kodem PKD,
» przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) w miesiącu przed tym, w którym składa wniosek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do tego, który uzyskał w tym samym miesiącu w 2019 r.,
» wcześniej skorzystał ze świadczenia postojowego – otrzymał co najmniej jedno świadczenie. Dodatkowe świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną.Można z niego skorzystać maksymalnie 3 razy (wniosek RSP-DD), w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego (2.080 zł albo 1.300 zł). Kwota wypłaconego dodatkowego świadczenia postojowego w 2020 r. jest opodatkowana.

ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK
ZA LIPIEC, SIERPIEŃ I WRZESIEŃ BR.
Przysługuje płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji,
wystaw – na podstawie kodu przeważającej działalności przedsiębiorcy według PKD 2007:
» 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
» 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
» 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
» 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
» 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
» 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
» 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
» 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
» 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
» 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
» 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, Fundusz Emerytur Pomostowych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r., zainteresowany musi spełniać następujące warunki:
» rodzaj przeważającej działalności musi być oznaczony ww. kodem PKD,
» był zgłoszony jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.,
» przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składa wniosek o zwolnienie z opłacania składek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który uzyskał w tym samym miesiącu w 2019 r.,
» złożył deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br. (chyba że jest zwolniony z obowiązku ich składania),
» złoży wniosek o zwolnienie z opłacania składek (RDZ-B) nie później niż do 30 listopada 2020 r. Tę pomoc publiczną może otrzymać przedsiębiorstwo, które na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku nie było w trudnej sytuacji ekonomicznej. Jeżeli zwolniony opłacił składki, może wystąpić o ich zwrot.


          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi