Wiadomości


„Tarcza finansowa” PFR dla MŚP
14 sierpnia 2020
Finansowanie dla mikrofirm i MŚP opiera się na nieoprocentowanych subwencjach finansowych,
dostępnych w bankach komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do programu.


JAKIE WSPARCIE?
Dzięki „tarczy finansowej” PFR mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać z finansowania na preferencyjnych
warunkach. Dofinansowanie jest częściowo bezzwrotne. Po spełnieniu określonych warunków (w tym: utrzymanie działalności i utrzymanie zatrudnienia), po 12 miesiącach do 75% wartości subwencji
może zostać umorzone.Kwota wysokości subwencji finansowej jest zależna
od wielkości przychodów ze sprzedaży 2019 roku oraz skali spadków przychodów i obliczana w następujący
sposób (przypadki rozłączne):» jeśli spadek przychodów ze sprzedaży mieści się
w przedziale 0 – 25% – to subwencja nie zostanie udzielona;
» jeśli spadek przychodów ze sprzedaży mieści się w przedziale 25 – 50% – to subwencja będzie równa: 4% przychodów ze sprzedaży za 2019 r.;
» jeśli spadek przychodów ze sprzedaży mieści się w przedziale 50 – 75% – to subwencja będzie równa
6% przychodów ze sprzedaży za 2019 r.;
» jeśli spadek przychodów ze sprzedaży mieści się w przedziale 75 – 100% – to subwencja będzie
równa 8% przychodów ze sprzedaży za 2019 r.; maksymalnie do 3,5 mln PLN.
Otrzymana przez firmę subwencja finansowa będzie podlegała spłacie, jednak do 75% jej wartości może zostać
umorzone na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty subwencji na następujących zasadach:
» 25% – pod warunkiem kontynuacji działalności,
» 25% – w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży,
» dodatkowo 25% – w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
Z „tarczy finansowej” PFR dla MŚP skorzystać może przedsiębiorca będący małym lub średnim przedsiębiorcą
spełniającym następujące kryteria:
1. zatrudnia do 249 pracowników, z wyłączeniem właściciela, oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR; przy czym: nie jest mikrofirmą lub nie jest beneficjentem programu rządowego „tarcza finansowa” PFR dla dużych firm;
2. odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r., w porównaniuz poprzednim miesiącem lub analogicznymmiesiącem ubiegłego roku, w związku
zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
3. na dzień składania wniosku nie otworzył likwidacji oraz wobec którego – na dzień składania wniosku – nie zostało otwarte: postępowanie upadłościowe ani postępowanie restrukturyzacyjne;
4. posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jest zarejestrowany na terytorium RP, a jego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. rajach podatkowych w rozumieniu Konkluzji Rady
UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03; odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren EOG w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania
w ramach Programu).
5. prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
6. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia
2019 r. oraz na dzień składania wniosku, nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień składania wniosku, ale zalegał na dzień 31 grudnia 2019 r. albo nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r., ale zalega na dzień składania wniosku, przy czym:
– rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub – zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość.
7. nie prowadzi działalności w zakresie:
» produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka,
» działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji,fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami,dostawców usług płatniczych oraz inne instytucjefinansowe, a także agencje ratingowe,» obszarów wątpliwych z powodów etyczno--moralnych.Finansowanie w ramach „tarczy finansowej” PFR dla MSP jest udzielane po złożeniu odpowiednichwniosków przez przedsiębiorców za pośrednictwem kanałów elektronicznych (banków). Aktualna lista
banków udzielających wsparcia w ramach tej „tarczy” jest dostępna na stronie internetowej PFR.Środki uzyskane w ramach „tarczy finansowej” PFR dla MŚP można przeznaczyć wyłącznie na pokrycie
kosztów bieżącej działalności, w tym: pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, kosztów zakupu
towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego,kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych doprowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie)
w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu (zakaz akwizycji). Istnieje też możliwość wykorzystania
subwencji finansowej na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości
subwencji finansowej. Obowiązuje zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na płatności
do właściciela, osób lub podmiotów powiązanychz właścicielem przedsiębiorstwa.


          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi