Wiadomości


Tarcza turystyczna pomoże organizatorom wycieczek i turystom
09 października 2020
Zapewnienie preferencyjnych pożyczek na zwroty wpłat klientów organizatorów turystyki,specjalny fundusz, w którym będą gromadzone pieniądze dla turystów i organizatorów wycieczek za odwołane imprezy turystyczne, postojowe oraz zawieszenie składek ZUS dla branży turystycznej – taką pomoc dla turystyki przewiduje nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


Tarcza turystyczna z pomocą dla branży turystycznej ma zacząć działać od jesieni.

TURYSTYCZNY FUNDUSZ ZWROTÓW – JAK OTRZYMAĆ ZWROT PIENIĘDZY?
Druga tarcza antykryzysowa dla turystyki przewiduje m.in. możliwość uzyskania przez przedsiębiorców rekompensat za opłacone imprezy turystyczne,które się nie odbyły. Powstanie Turystyczny Fundusz Zwrotów przy Ubezpieczonym Funduszu Gwarancyjnym, który będzie zwracał turystom pieniądze za odwołaną wycieczkę bezpośrednio na ich konto, przy kilkuprocentowym udziale firm turystycznych.Podróżny (turysta) będzie musiał złożyć do UFG wniosek o wypłatę środków poniesionych na imprezę turystyczną, która została odwołana. Wniosek
musi zawierać: imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres zamieszkania, nazwę organizatora turystyki, z którym zawarto umowę, numer umowy, datę jej podpisania,datę powiadomienia o odstąpienia od umowy, datę rozpoczęcia imprezy turystycznej, nr rachunku bankowego, wysokość wpłaconych zaliczek.W ciągu 7 dni od złożenia wniosku do funduszu organizator imprezy będzie musiał wpłacić 7,5% łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego. Organizator turystyki będzie musiał opłacić także kwotę w wysokości 2,5% lub 4,1% (w zależności od wielkości przedsiębiorcy) łącznej wartości wnioskowanych wypłat.
UFG będzie miało 30 dni na weryfikację złożonych dokumentów. Jeżeli trzeba będzie przeprowadzić dodatkowe postępowanie wyjaśniające, termin rozpatrzenia wniosku wydłuży się do 4 miesięcy. W ciągu 14 dni od pozytywnej weryfikacji UFG dokona zwrotu pieniędzy podróżnym.Aby zaś organizator wycieczki otrzymał z funduszupieniądze na zwrot środków za odwołaną wycieczkę,musi:
» przyjąć płatność od turystów w formie bezgotówkowej,
» być wpisanym do rejestru organizatorów turystyki,
» złożyć poprzez system teleinformatyczny wniosek
do Ubezpieczonego Funduszu Gwarancyjnego, w którym określi wysokość wypłaty,
» dostarczyć oświadczenie podróżnego, że z powodu
pandemii odstępuje od umowy,złożyć oświadczenie, że jako organizator imprezy turystycznej nie wręczył podróżnemu vouchera, nie dokonał zwrotu wpłat oraz że zobowiązuje się do zwrotu wypłaty na określonych zasadach,
» dostarczyć wykaz umów z danymi podróżnych – imię, nazwisko, PESEL, NIP, data powiadomienia o odstąpieniu od umowy, wysokość kwoty zwrotu, numer rachunku bankowego podróżnego.Rząd szacuje, że TFZ będzie dysponował 300 mln złotych.

TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY
Aby pomóc branży turystycznej, rząd wprowadził już wydłużenie terminu zwrotów do 180 dni za niezrealizowane
wycieczki oraz zamiany wycieczki na voucher na inne wydarzenie turystyczne w późniejszym terminie.Dodatkowo w nowelizacji przewidziano utworzenie Turystycznego Funduszu Pomocowego do którego trafią środki – nie więcej niż 30 zł – z każdej sprzedanej imprezy turystycznej. Zgromadzone zostaną na nim środki na zwroty za wydarzenia turystyczne, które się nie odbędą w związku z sytuacjami nadzwyczajnymi, jak np. klęski żywiołowe lub pandemia. TFP zapewni pożyczki dla organizatorów turystyki w przypadku odwołania w przyszłości konkretnych imprez turystycznych. Składka na TFP będzie odprowadzana w wysokości nie wyższej niż 30 zł od każdego podróżnego na poczet zawartej umowy o imprezę turystyczną.

POSTOJOWE I ZWOLNIENIE
Z PŁACENIA SKŁADEK
Kolejną pomoc przewidziano dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Pracownicy branży turystycznej, którzy na początku pandemii nie mogli skorzystać z tarczy antykryzysowej w postaci zawieszenia płacenia składek ZUS, teraz będą mogli to zrobić. Ci zaś, co już z tego rozwiązania bądź z świadczenia postojowego czerpali, będą mogli korzystać z takiej pomocy za kolejne 3 miesiące. Postojowe i zwolnienie z płacenia składek otrzymają
przewoźnicy autokarowi, osoby prowadzące działalność kulturalną i artystyczną, gestorzy bazy hotelowej, agenci turystyczni, piloci i przewodnicy turystyczni, którzy wcześniej nie mogli skorzystać ze wsparcia w związku z sezonowością ich pracy i zawieszeniem działalności. Dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z płacenia składek obejmie w generalnie tych, którzy wykażą spadek obrotów o co najmniej 75%. Kryterium będzie także oznaczenie przeważającej działalności określonymi kodami PKD.Wymienionym w nowelizacji osobom prowadzącym
działalność gospodarczą1, które skorzystały ze świadczenia postojowego, przysługiwać będzie prawo do dodatkowego świadczenia postojowego. Ponadto określeni przedsiębiorcy branży turystycznej2, którzy nie opłacili składek za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia br., zostaną zwolnieni z obowiązku ich opłacania. Chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.Powstanie Turystyczny Fundusz Zwrotów, który będzie zwracał turystom pieniądze za odwołaną wycieczkę bezpośrednio na ich konto.
1 O przeważającej działalności oznaczonej kodami (PKD) 2007: 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z. Dodatkowo do świadczenia postojowego będą uprawnieni prowadzący działalność sezonową piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (kod 79.90.A), którzy zawiesili działalność po 31 sierpnia 2019 r. i wykonywali ją sezonowo nie dłużej niż 9 miesięcy w roku. Agenci turystyczni (PKD 79.11.A) otrzymają wsparcie, na podobnych
warunkach, jak dla innych umów agencyjnych. 2 O przeważającej działalności oznaczonej kodami (PKD) 2007:
49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z,93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z.


          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi