Wiadomości


Ulga na złe długi w PIT i CIT
09 grudnia 2019
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która wchodzi
w życie 1 stycznia 2020 r., wprowadza w podatkach dochodowych tzw. ulgę na złe długi.


Polegać będzie ona na tym, że wierzyciel będzie miał
prawo pomniejszyć swój przychód (tj. tzw. podstawę
opodatkowania) o wierzytelność pieniężną, której
dłużnik nie zapłacił w ciągu 90 dni od dnia upływu
terminu jej płatności określonego w umowie, na
fakturze czy na rachunku – o ile wcześniej ją zaliczył
do tych przychodów. Pozostaje przy tym zasada, że
jako przychód podatkowy z działalności gospodarczej
należy wykazać należne od kontrahentów kwoty, choćby
nie zostały one faktycznie zapłacone. Nie można
korzystać z ulgi na złe długi odnośnie wierzytelności
istniejących między podmiotami powiązanymi.
To odliczenie od przychodu kwoty niezapłaconej
wierzytelności może być dokonane przez wierzyciela
w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy,
w którym bezskutecznie upłynął powyższy
90-dniowy termin – o ile do dnia złożenia zeznania
podatkowego wierzytelność nie została uregulowana
przez dłużnika lub zbyta przez wierzyciela. Jeśli zaś
wierzyciel wykazał stratę za dany rok podatkowy, to
wspomniane odliczenie zwiększy tę stratę podatkową,
a strata może pomniejszać dochody uzyskiwane w kolejnych
5 latach podatkowych. Nowelizacja nakazuje
także wykazywanie w zeznaniu podatkowym wierzytelności
lub zobowiązań, które powodują zwiększenia
lub zmniejszenia podstawy opodatkowania.
Aby wierzyciel mógł skorzystać z ulgi, konieczne
będzie też spełnienie łączne 3 warunków:
Ulga na złe długi w PIT i CIT
PODATKI
1. dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego
dzień złożenia zeznania podatkowego nie może być
w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania
upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
2. od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia
umowy dokumentującej wierzytelność nie
upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym została wystawiona faktura (lub
rachunek) lub została zawarta umowa; w przypadku
gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono
fakturę (rachunek), jest inny niż rok kalendarzowy,
w którym zawarto umowę – gdy nie upłynęły 2 lata,
licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej
z tych czynności;
3. transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności
wierzyciela oraz działalności dłużnika,
z których dochody podlegają opodatkowaniu
podatkiem dochodowym na terytorium RP.
Przedstawione korekty przychodów dokonywane będą
wyłącznie w odniesieniu do wierzytelności i zobowiązań
pieniężnych powstałych w związku z transakcjami handlowymi,
jeśli z tytułu tych transakcji przynajmniej u jednej
ze stron transakcji określa się przychody lub koszty
uzyskania przychodów. Nie ma znaczenia termin ujęcia
tych kwot w przychodach podatkowych bądź kosztach.
Podobne regulacje dadzą wierzycielowi możliwość
korygowania dochodu stanowiącego podstawę obliczenia
zaliczek na PIT i CIT.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi