Wiadomości


Ważniejsze rozwiązania podatkowe „tarczy” dla przedsiębiorców W tzw. tarczy antykryzysowej przewidziano szereg rozwiązań, które mają pomóc
12 maja 2020
W tzw. tarczy antykryzysowej przewidziano szereg rozwiązań, które mają pomóc
przedsiębiorcom-podatnikom przetrwać obecny kryzys wywołany epidemią.


Przykładowo są to:
» możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych
w PIT i CIT. Podatnicy, pod pewnymi
warunkami (osiągnięcie w 2020 r. – w porównaniu
do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej
50%), stratę poniesioną w 2020 r. będą mogli
odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. (do
wysokości 5 mln zł, nadwyżka będzie odliczana
w kolejnych latach). Wystarczy, że złożą korektę
zeznania za 2019 r. i dostaną zwrot.
» wyłączenie stosowania regulacji w podatkach
dochodowych dotyczących tzw. złych długów.
Przepisy dot. złych długów w PIT i CIT, pod pewnymi
warunkami, nie będą stosowane w odniesieniu
do zaliczek dłużników, którzy powinni uwzględniać
niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek
na podatek dochodowy. Dzięki temu dłużnik
nie będzie miał wyższych obciążeń, a wierzyciel
skorzysta z ulgi tak jak obecnie.
» ulga z tytułu darowizn przekazanych na walkę
z koronawirusem. Od PIT i CIT można odliczyć
darowizny (pieniężne lub rzeczowe) przekazane
na cele związane z zapobieganiem i zwalczaniem
zakażenia koronawirusem dla podmiotów, które
świadczą opiekę zdrowotną (w tym transport
sanitarny), a także przekazane Agencji Rezerw
Materiałowych i Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-
Przeciwepidemicznych.
» zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej. Podatnik
nie będzie musiał ponosić kosztu opłaty
(aktualnie 4% kwoty podatku lub zaległości podatkowej)
w związku z odroczeniem terminu płatności
podatku lub rozłożeniem zapłaty podatku na raty,
albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Zwolnienie
ma trwać w okresie stanu epidemii albo
w okresie 30 dni bezpośrednio następujących po
jego odwołaniu. Także w przypadku składek, do poboru
których zobowiązany jest ZUS, w przypadku
zawarcia umowy o odroczeniu terminu płatności
składek lub umowy o rozłożeniu należności na
raty, przedsiębiorcy będą zwolnieni z konieczności
uiszczania opłaty prolongacyjnej.
» możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień
z podatku od nieruchomości. Rada gminy może
uchwalić, za część 2020 r., zwolnienie z podatku
gruntów, budynków i budowli, wykorzystywanych
do prowadzenia działalności gospodarczej. Zwolnienia
z podatku od nieruchomości są przeznaczone
dla tych przedsiębiorców wskazanych przez
gminę, których sytuacja finansowa pogorszyła się
wskutek koronawirusa.
» możliwość wydania przez Radę Ministrów w okresie
stanu epidemii rozporządzenia, na podstawie
którego dojdzie do wstrzymania administracyjnych
postępowań egzekucyjnych;
» wydłużenie terminów dotyczących sprawozdawczości
finansowej;
» odliczenie kosztów B+R od dochodu. Od dochodu
można odliczyć koszty działalności badawczo-
-rozwojowej, które mają na celu m.in. opracowanie
produktów niezbędnych do przeciwdziałania
COVID-19. Odliczenie od dochodu takich kosztów
kwalifikowanych ponoszonych w 2020 r. następuje
już przy wpłacaniu zaliczki na podatek dochodowy
w trakcie roku. Rozwiązanie jest przewidziane dla
podatników CIT i PIT, którzy osiągają przychody
z działalności gospodarczej opodatkowane według
skali albo jednolitą 19% stawką podatku i prowadzą
działalność B+R, wykorzystywaną do przeciwdziałania
COVID-19. Przepisy nie przewidują okresu
prowadzania działalności, który uprawniałby do
korzystania z tej preferencji. Kwota odliczenia nie
może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu
uzyskanego z działalności gospodarczej przez
podatnika PIT albo z przychodów innych niż przychody
z zysków kapitałowych przez podatnika CIT.
» ulga IP Box. Z ulgi IP Box można skorzystać już
przy wpłacaniu zaliczki na podatek dochodowy
w trakcie 2020 r. Z preferencyjnej 5% stawki w podatku
CIT lub PIT mogą skorzystać m.in. przedsiębiorcy,
którzy osiągają kwalifikowane dochody
z kwalifikowanych praw własności intelektualnej,
wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.
» odstąpienie od obecności funkcjonariusza przy
niektórych czynnościach w ramach kontroli
celno-skarbowej. W przypadku podatnika, który
prowadzi działalność podlegającą opodatkowaniu
podatkiem akcyzowym lub korzysta ze zwolnienia
z tego podatku ze względu na przeznaczenie wyrobu
akcyzowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego
może w szczególnie uzasadnionych przypadkach
podjąć decyzję o odstąpieniu od obecności
funkcjonariusza przy określonych czynnościach
związanych z obrotem tym wyrobem.
» zawieszenie obowiązku informowania o schematach
podatkowych (MDR). Do dnia odwołania
stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii
ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej
jednak niż do 30 czerwca 2020 r. – zawieszono
obowiązek przekazywania informacji i zawiadomień
(informacji MDR-1, MDR-3 i MDR-4 oraz
zawiadomienia MDR-2), a także realizacji innych
obowiązków przez podmioty zobowiązane (tzn.
promotora, korzystającego lub wspomagającego).
» przesunięty obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego
dla pośredniczących podmiotów olejowych lub
zużywających podmiotów olejowych. Do 31 sierpnia
2020 r. przedłużono obowiązywanie okresu
przejściowego, w którym sprzedawcy i nabywcy,
dokonujący obrotu i zużycia paliw opałowych, nie
będą musieli wykonywać zgłoszenia rejestracyjnego
uproszczonego jako pośredniczący podmiot
olejowy lub zużywający podmiot olejowy.
» eletroniczny czynny żal. Sprawca przestępstwa
skarbowego lub wykroczenia skarbowego (podatnik,
płatnik, inkasent, osoba odpowiedzialna na
podstawie art. 9 par. 3 k.k.s.) może teraz wyrazić
tzw. czynny żal w formie elektronicznej, bez odwiedzania
urzędu (np. korzystając z elektronicznej
skrzynki organu podatkowego e-PUAP – w piśmie
ogólnym lub za pośrednictwem Portalu Podatkowego).
Czynny żal w formie elektronicznej musi
odpowiadać warunkom art. 16 k.k.s.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi