Wiadomości


Wsparcie na zatrudnienie
13 grudnia 2019
W ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” przedsiębiorcy mogą wnioskować
m.in. o nisko oprocentowaną pożyczkę na utworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych
lub poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych nieprzekraczającą 6-krotności
wysokości przeciętnego wynagrodzenia.


Obecnie pożyczka może być udzielana do kwoty
29 035,44 zł.
Pożyczka udzielana jest:
» podmiotom, prowadzącym działalność gospodarczą,
w tym podmiotom, którym udzielono pożyczki na
podjęcie działalności;
» niepublicznym przedszkolom i niepublicznym szkołom;
» żłobkom lub klubom dziecięcym;
» podmiotom świadczącym usługi rehabilitacyjne;
» producentom rolnym.
» Pracodawca dzięki udzielonej pożyczce może zatrudnić:
» osobę bezrobotną, w tym skierowaną przez Powiatowy
Urząd Pracy,
» opiekuna osoby niepełnosprawnej w niepełnym wymiarze
czasu pracy,
» poszukującego pracy absolwenta szkoły lub uczelni
wyższej.
Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia pracownika
na podstawie umowy o pracę.
Podmioty starające się pożyczkę powinny:
1. złożyć wniosek o udzielenie pożyczki u pośrednika
finansowego udzielającego pożyczek w województwie,
w którym tworzone będzie stanowisko pracy;
2. podpisać z pośrednikiem finansowym umowę pożyczki
oraz ustanowić zabezpieczenia spłaty (poprzez weksel
Wsparcie na zatrudnienie
KADRY I ZUS
własny pożyczkobiorcy, poręczenia osób fizycznych
lub inne uzgodnione z pośrednikiem finansowym).
Pośrednik finansowy wypłaca środki, które pożyczkobiorca
wydatkuje zgodnie z ustalonym harmonogramem
i jest z ich rozliczany na podstawie faktur lub innych
dokumentów księgowych. Pożyczka przyznawana jest
na okres do 3 lat.
Oprocentowanie pożyczki jest ustalane na etapie zawierania
umowy i jest stałe w całym okresie finansowania:
» 0,18% w skali roku dla pożyczek udzielonych przedsiębiorcom
posiadającym status opiekuna osoby
niepełnosprawnej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska
pracy związanego ze świadczeniem usług
rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych lub
związanego ze sprawowaniem opieki nad dziećmi
niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć;
» 0,44% dla pozostałych podmiotów uprawnionych.
Przedsiębiorca, który uzyskał pożyczkę, ma obowiązek m.in.:
» zatrudnienia pracownika na umowę o pracę;
» przekazania pośrednikowi finansowemu rozliczenia
pożyczki w terminie 30 dni od daty poniesienia ostatniego
wydatku i nie później niż 5 miesięcy od dnia
podpisania umowy (w uzasadnionych przypadkach
i za zgodą pośrednika termin rozliczenia może zostać
wydłużony o miesiąc);
» utrzymania powstałego stanowiska przez co najmniej
36 miesięcy.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi