Wiadomości


Wsparcie w starcie własnego biznesu
11 grudnia 2019
Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” to m.in. nisko oprocentowana
pożyczka dla osób, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą.


Uczestnicy programu mogą starać się o pożyczkę
w wysokości nieprzekraczającej 20-krotności przeciętnego
wynagrodzenia na założenie działalności
gospodarczej. Aktualna maksymalna wysokość pożyczki
wynosi 96 784,80 zł.
Kredyt taki mogą uzyskać studenci ostatniego roku
studiów wyższych, poszukujący pracy absolwenci
szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia
szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
zarejestrowani bezrobotni, poszukujący pracy opiekunowie
osób niepełnosprawnych. O pieniądze
można wnioskować z osobą lub osobami, z którymi
planuje się założyć spółkę cywilną.
Osoba ubiegająca się o wsparcie musi spełnić następujące
warunki:
» nie może być zatrudniona na umowę o pracę ani
wykonywać innej pracy zarobkowej
» jeśli nie jest studentem lub absolwentem poszukującym
pracy, musi być zarejestrowana w urzędzie
pracy jako osoba bezrobotna lub posiadać status
opiekuna osoby niepełnosprawnej
» w okresie ostatnich 12 miesięcy od złożenia wniosku
nie może prowadzić innej działalności gospodarczej
» nie może otrzymać wsparcia z innych środków
publicznych przeznaczonych na ten sam cel
» nie może przekroczyć wieku emerytalnego
Żeby uzyskać pożyczkę, należy:
1. złożyć wniosek o udzielenie pożyczki u pośrednika
finansowego udzielającego wsparcia w województwie,
w którym prowadzona będzie działalność;
2. w przypadku pozytywnej decyzji (wniosek jest oceniany
w terminie 14 dni roboczych od momentu
Wsparcie w starcie
własnego biznesu co wiąże się z uzyskaniem wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
3. podpisać umowę pożyczki z pośrednikiem finansowym
oraz ustanowić zabezpieczenia spłaty (poprzez
weksel własny pożyczkobiorcy i poręczenia
osób fizycznych lub inne uzgodnione w pośrednikiem
finansowym)
Pośrednik finansowy wypłaca środki, które pożyczkobiorca
wydatkuje zgodnie z ustalonym harmonogramem
i jest z nich rozliczany na podstawie faktur
lub innych dokumentów księgowych. Pożyczka przyznawana
jest na okres do 7 lat.
Oprocentowanie pożyczki jest zależne od podjętej
działalności i aktualnej stopy redyskonta weksli NBP:
» 0,18% w skali roku dla pożyczek na otwarcie żłobka
lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi
lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych
dla dzieci niepełnosprawnych oraz opiekunów
osób niepełnosprawnych podejmujących
działalność gospodarczą;
» 0,44% dla pozostałych osób uprawnionych.
Przyznane środki mogą być przeznaczone m.in. na
sfinansowanie środków trwałych niezbędnych do
rozpoczęcia prowadzenia działalności, szkoleń i kursów,
kosztów stałych (np. czynsz za wynajem lokalu
do 6 miesięcy od podjęcia działalności) czy środków
transportu. Nie można za pomocą pożyczki finansować
m.in. prowadzenia działalności w formie spółki
prawa handlowego, zakupów od współmałżonka i najbliższych
członków rodziny ani kosztów osobowych,
tj. ZUS, wynagrodzenia dla pracownika.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi