Wiadomości


Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej
12 listopada 2018

25 listopada 2018 wejdzie w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r.

o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

(Dz.U. poz. 1629).Powołana ustawa reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci

przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie

wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz kontynuowania

działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym to inicjatywa bardzo dobra, ale jednocześnie krok

źle przeprowadzony – stwierdził prof. dr hab. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej

Rady Doradców Podatkowych w rozmowie z My Company Polska. Przewodniczący

KRDP opowiedział o tym, co poprawić w tej kwestii. Wprowadzenie jasnych uregulowań

w przepisach spowoduje, że budowane z zaangażowaniem biznesy będą mogły funkcjonować

przez kolejne lata bez potrzeby uciekania się do zagranicznych rozwiązań – uważa

prof. Adam Mariański.

Ustawa wprowadza m. in. zmiany w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks

pracy[1], zwanej dalej „k.p.” oraz ustawy z dnia z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa[2],

zwanej dalej „ustawą zasiłkową”.

Zgodnie z ogólną zasadą ustanowioną w art. 632 § 1 k.p., umowy o pracę wygasają

z dniem śmierci pracodawcy.

W świetle art. 632 k.p., w przypadku ustanowienia z chwilą śmierci pracodawcy zarządu

sukcesyjnego, umowa o pracę z pracownikiem nie wygasa z dniem śmierci pracodawcy,

lecz z dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, chyba że przed tym dniem nastąpiło

przejęcie pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 231 k.p.

Jeżeli nie ustanowiono zarządu sukcesyjnego po śmierci pracodawcy umowa o pracę wygasa

z upływem 30 dni od dnia śmierci pracodawcy, chyba że przed upływem tego terminu:

• małżonek zmarłego przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie

w spadku,

• spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy,

spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy albo zapisobierca windykacyjny,

któremu zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje udział w przedsiębiorstwie

w spadku,

albo zarządca sukcesyjny, gdy ustanowiono zarząd sukcesyjny, uzgodni z pracownikiem,

że stosunek pracy będzie kontynuowany na dotychczasowych zasadach odpowiednio do

dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania

zarządcy sukcesyjnego albo do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego[3]. Strony tego

porozumienia mogą także uzgodnić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę[4].

Okres od dnia śmierci pracodawcy do

dnia wygaśnięcia umowy o pracę albo dokonania

uzgodnienia zgodnie z art. 632 § 5

i 6, albo rozwiązania umowy o pracę na

czas określony, zgodnie z art. 632 § 7, jest

okresem usprawiedliwionej nieobecności

w pracy, za który pracownik nie zachowuje

prawa do wynagrodzenia[5].

Zgodnie z nowym przepisem art. 12 ust.

2 pkt 4 ustawy zasiłkowej, zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do

pracy przypadającej w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, o której mowa

w art. 632 § 8 k.p. Wprowadzenie tej zmiany jest konsekwencją powołanej wyżej regulacji

w art. 632 § 8 k.p., zgodnie z którą okres od dnia śmierci pracodawcy do dnia wygaśnięcia

umowy o pracę albo dokonania uzgodnienia zgodnie z art. 632 § 5 i 6, albo rozwiązania

umowy o pracę zgodnie z art. 632 § 7, jest okresem usprawiedliwionej nieobecności

w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Zatem za czas

niezdolności do pracy przypadający w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy

bez prawa do wynagrodzenia, nie przysługuje także zasiłek chorobowy.

Zasady tej nie stosuje się, jeżeli niezdolność do pracy z powodu choroby powstała

do dnia śmierci pracodawcy i trwa nieprzerwanie po tym dniu (art. 12 ust. 2a ustawy

zasiłkowej). Oznacza to, że w przypadku powstania niezdolności do pracy z powodu

choroby przed dniem śmierci pracodawcy albo w jej dniu, przysługuje prawo do zasiłku

chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwa nieprzerwanie po tym dniu.

Także, jeżeli w okresie od dnia śmierci pracodawcy do dnia wygaśnięcia umowy o pracę

albo dokonania uzgodnienia zgodnie z art. 632 § 5 i 6, albo rozwiązania umowy o pracę

zgodnie z art. 632§ 7, polecono pracownikowi wykonywanie pracy[6], za którą pracownikowi

przysługuje wynagrodzenie, zastosowanie mają ogólne zasady przyznawania

prawa do zasiłku. Jeżeli pracownik stanie się w tym czasie niezdolny do pracy z powodu

choroby, nabędzie prawo do zasiłku chorobowego.

Jeżeli niezdolność do pracy z powodu choroby powstanie w czasie usprawiedliwionej

nieobecności w pracy, o której mowa w art. 632 § 8 k.p. i trwa nieprzerwanie po ustaniu

zatrudnienia albo gdy niezdolność do pracy z powodu choroby powstanie po ustaniu

zatrudnienia i spełnione są warunki określone w art. 7 ustawy zasiłkowej, prawo do

zasiłku chorobowego przysługuje po ustaniu zatrudnienia.

Zasady powyższe mają odpowiednie zastosowanie do ustalania prawa do zasiłku

opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego[7] z ubezpieczenia chorobowego oraz do

zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego[8].

Na podst.: www.zus.pl

Podstawa prawna:

[1] Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.

[2] Dz. U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.

[3] Art. 632 § 5 k.p.

[4] Art. 632 § 6 k.p.

[5] Art. 632 § 8 k.p.

[6] Art. 632 § 9 k.p.

[7] Art. 22 i 35 ust. 2 ustawy zasiłkowej.

[8] Art. 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków

przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1376, z późn. zm.)          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi