Strona główna › AktualnościWiadomościZerowy PIT dla młodych

Wiadomości


Zerowy PIT dla młodych
04 listopada 2021
Tzw. zerowy PIT dla młodych (ulga dla młodych) to preferencja w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Może z niej skorzystać każdy, kto łącznie spełnia poniższe warunki:
» uzyskał przychody: z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego,
» w momencie uzyskania tych przychodów nie ukończył 26. roku życia.
Ulga polega na zwolnieniu z PIT (wg art. 21 ust. 1 pk 148 ustawy o PIT) przychodów z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, uzyskanych przez podatnika do ukończenia 26. r.ż., do wysokości 85.528 zł w roku podatkowym.Przychodów objętych ulgą nie wlicza się do podstawy obliczenia zaliczek na podatek w trakcie roku i do podstawy obliczenia podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. Zasadę tę stosuje się zarówno do płatników (np. zakładów pracy, zleceniodawców), jak i podatników, którzy samodzielnie obliczają podatek (zaliczki na podatek). Stosowanie ulgi przez płatnika nie wymaga żadnych działań ze strony podatnika. Ulga dla młodych działa z mocy ustawy. Podatnik nie składa w tej sprawie żadnego oświadczenia ani wniosku swojemu płatnikowi (np. pracodawcy). Pisemny wniosek w sprawie ulgi dla młodych podatnik może złożyć płatnikowi tylko, jeśli spełnia warunki do ulgi i nie chce, aby płatnik stosował ulgę przy poborze zaliczek. Treść takiego wniosku podatnik redaguje sam (nie ma urzędowego wzoru), a następnie składa go – w formie pisemnej – bezpośrednio płatnikowi (odrębnie za każdy rok podatkowy). Płatnik stosuje się do wniosku najpóźniej od następnego miesiąca po jego otrzymaniu. Złożenie wniosku może uchronić podatnika przed koniecznością dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym w sytuacjach, gdy w trakcie roku uzyskuje on przychody od różnych płatników, z których każdy ma prawo do zastosowania ulgi zgodnie z ustawą. Limit ulgi, czyli maksymalna kwota przychodów, które są objęte zwolnieniem, wynosi 85.528 zł. W przypadku osób, które pozostają w związku małżeńskim – niezależnie od sposobu rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem) – limit w wysokości 85.528 zł przysługuje odrębnie podatnikowi oraz małżonkowi. Niewykorzystana przez jednego z małżonków część limitu z danego roku nie podlega
rozliczeniu w ramach limitu, który przysługuje drugiemu małżonkowi, ani też nie zwiększa limitu przysługującego
(podatnikowi albo małżonkowi) w kolejnych latach (tzn. ulga „nie przechodzi” na następne lata). Z ulgi korzystają wyłącznie należności z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, do których stosuje się ogólne zasady opodatkowania według skali podatkowej PIT. Przychodami z pracy są należności ze stosunku służbowego, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, w szczególności wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i różne dodatki, np. stażowy, zadaniowy.
Przychodami ze zlecenia są należności za wykonanie usługi, otrzymane na podstawie umowy zlecenia zawartej z firmą (jednostką organizacyjną, przedsiębiorstwem w spadku) lub właścicielem (posiadaczem, zarządcą, administratorem) nieruchomości z lokalami na wynajem. Przychodami z praktyki absolwenckiej są należności
otrzymane z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w ustawie o praktykach absolwenckich.
Przychodami ze stażu uczniowskiego są należności otrzymane z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w ustawie – Prawo oświatowe. Należności, które nie są przychodami z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego (np. zasiłek chorobowy) albo są przychodami z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego,ale:
» są zwolnione od podatku na podstawie odrębnego tytułu (np. dla podróży służbowych),
» podlegają opodatkowaniu ryczałtem lub
» został od nich zaniechany pobór podatku na podstawie rozporządzenia - nie są objęte ulgą.
Przychodów nieobjętych ulgą nie uwzględnia się w kwocie 85.528 zł, która stanowi limit ulgi.
Za dzień ukończenia 26. r.ż. uważa się dzień 26. urodzin. Prawo do ulgi podatnik posiada włącznie z dniem 26.
urodzin. Przychody uzyskane po dniu 26. urodzin nie są uwzględniane w uldze, choćby dotyczyły należności, które przysługują na podstawie umów zawartych przed tym dniem lub z tytułu pracy wykonanej przed tym dniem. Korzystanie z ulgi wpływa np. na:
» wysokość kosztów uzyskania przychodów. Koszty uzyskania przychodów z pracy oraz ze zlecenia
(kwotowe oraz faktycznie poniesione) odlicza się tylko do wysokości, która nie przekracza tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu. Suma łącznych kosztów uzyskania przychodów ustalanych według normy 50% oraz przychodów objętych ulgą nie może przekroczyć 85.528 zł.
» składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.
Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone ze środków podatnika od przychodów objętych ulgą, nie podlegają odliczeniu  odpowiednio od dochodu i podatku.
» ulgę na dzieci. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone przez podatnika od przychodów objętych ulgą (choć nie podlegają odliczeniu) uwzględnia się przy ustalaniu różnicy między kwotą przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym (tzw. dodatkowy zwrot). W konsekwencji, jeżeli podatnik w roku podatkowym uzyskał przychody objęte ulgą, to nawet w sytuacji, gdy nie
płaci podatku dochodowego (bo nie uzyskał innych przychodów, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej), ma prawo do „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłacił z własnych środków od przychodów objętych ulgą. Uzyskanie przychodów, które w całości są objęte ulgą, samo w sobie nie oznacza obowiązku złożenia zeznania podatkowego przez podatnika (PIT-36 albo PIT-37). Aby taki obowiązek powstał, muszą wystąpić dodatkowe okoliczności, np. podatnik:
» oprócz przychodów objętych ulgą uzyskał dochody, które podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej,
» ubiega się o zwrot nadpłaconego podatku,
» ma obowiązek doliczyć do dochodu lub podatku kwoty uprzednich odliczeń, do których utracił prawo.
Jeśli podatnik składa zeznanie (PIT-36, PIT-37), to wykazuje w nim także przychody objęte ulgą.


          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi