Wiadomości


Zmiany w podatku dochodowym ważne dla pracowników
13 lipca 2022
W drodze nowelizacji ustawy o PIT stawka stosowana w pierwszym przedziale skali progresywnej zostaje obniżona z 17% do 12%, przy zachowaniu kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł i drugiego progu podatkowego w wysokości 120 tys. zł. Jednocześnie ustawa uchyla przepisy dotyczące tzw. ulgi dla klasy średniej.

Opodatkowanie według zmienionej stawki ma dotyczyć dochodów uzyskanych w roku 2022. Gdyby jednak obliczenie
podatku zgodnie z „Polskim Ładem” (z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej) było bardziej korzystne dla podatnika niż zastosowanie stawki 12%, nowelizacja wprowadza konstrukcję tzw. hipotetycznego podatku należnego za rok 2022. Będzie on obliczany od dochodów uzyskanych w 2022 r. zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym nowelizacją, przy czym przy jego obliczaniu będzie się uwzględniać tzw. ulgę dla klasy średniej i skalę podatkową obowiązującą w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. Jeśli podatek należny za 2022 r. będzie wyższy od hipotetycznego podatku należnego za ten rok, właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwróci podatnikowi różnicę. Konstrukcja hipotetycznego podatku należnego będzie miała zastosowanie do tych podatników, którzy w 2022 r. uzyskali przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł.
Od 1 stycznia 2023 r. podatnik, zamiast jednego, będzie mógł wskazać do 3 płatników, którzy mogą zastosować
kwotę zmniejszającą podatek. W przypadku uzyskiwania w danym miesiącu przychodów od więcej niż jednego płatnika, podatnik będzie mógł złożyć oświadczenie o stosowanie pomniejszenia, jeżeli łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w tym miesiącu nie przekracza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz w roku podatkowym podatnik za pośrednictwem płatnika nie skorzystał w pełnej wysokości z pomniejszenia kwoty zmniejszającej podatek, w tym również gdy złożył wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym. W oświadczeniu o stosowaniu pomniejszenia podatnik będzie wykazywał, że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą 1/12, 1/24 albo 1/36 kwoty zmniejszającej podatek. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie lub wniosek mające wpływ na obliczanie zaliczki, płatnik będzie obowiązany
uwzględnić to oświadczenie lub ten wniosek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał, a w przypadku płatnika będącego organem rentowym – najpóźniej od 2 miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał.
Powyższe zasady będą mogły być stosowane w przypadku podatników, którzy osiągają też przychody z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej i obowiązanych do samodzielnego obliczania zaliczek na podatek.          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi