Wiadomości


ZMODERNIZOWANE SZKOLNICTWO BRANŻOWE
18 marca 2019
Wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, cykliczna prognoza zapotrzebowania
na zawody, wprowadzenie stażu uczniowskiego, zmiany w egzaminie zawodowym, w organizacji
szkół i placówek, obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
nowe zasady finansowania szkół kształcących w zawodach, dofinansowanie pracodawcom kosztów
kształcenia uczniów w zawodach deficytowych – to najważniejsze zmiany od 1 września 2019 r.


Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy –
Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw ma na celu odbudowę prestiżu
kształcenia zawodowego w Polsce i dostosowywanie
tego kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący
młodocianymi pracownikami i uczniowie technikum
będą mogli na podstawie umowy z pracodawcą
realizować staż uczniowski. Będzie się on odbywał
w rzeczywistych warunkach pracy, a w jego trakcie
uczeń zrealizuje wszystkie albo wybrane treści programu
nauczania zawodu w zakresie praktycznej nauki
zawodu realizowanego w szkole lub treści nauczania
związane z nauczanym zawodem nieobjęte tym programem.
Szczegóły będzie określać zawierana na
piśmie umowa o staż uczniowski. Staż będzie co do
zasady odpłatny. Świadczenia wypłacane uczniom
przez pracodawców będą wliczane w koszty uzyskania
przychodu, a okres stażu będzie zaliczany uczniom
do okresu zatrudnienia.
Branżowe szkoły II stopnia i szkoły policealne będą
oferowały kształcenie w formie dziennej, stacjonarnej
lub zaocznej.
Wprowadzony zostanie – jako warunek ukończenia szkoły –
obowiązek przystępowania uczniów szkół prowadzących
kształcenie zawodowe do egzaminu zawodowego albo
czeladniczego, a także obowiązkowe szkolenia branżowe
dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych
i nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
Usprawnione i bardziej efektywne egzaminy zawodowe
od roku szkolnego 2019/2020 powinny weryfikować
jakość procesu kształcenia oraz stanowić przepustkę do
sukcesu na rynku pracy.
Nauczyciel zawodu będzie musiał przechodzić regularne
obowiązkowe szkolenia branżowe u pracodawców.
Jednostki samorządu terytorialnego dostaną zwiększoną
subwencję oświatową na uczniów szkół kształcących w zawodach,
na które jest większe zapotrzebowanie na rynku pracy.
Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe
będą mogły gromadzić na wydzielonym rachunku dochody
z prowadzonej w ramach kształcenia w danym
zawodzie działalności usługowej (i np. z darowizn) i przeznaczać
je np. na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu,
materiałów na potrzeby szkoły lub placówki.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi