Wiadomości


Zwolnienie ze składek ZUS w związku z koronawirusem
15 maja 2020
Zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych składek za marzec – maj 2020 r. przewidziane
jest dla płatnika składek, który prowadził działalność przed 1 lutym 2020 r., i obejmuje zarówno
składki należne za niego, jak i zatrudnionych przez niego ubezpieczonych.


Zainteresowany może złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie
z opłacania składek za 3 miesiące – od marca
do maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy, znanych na dzień
rozpatrzenia wniosku, składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy,
Fundusz Solidarnościowy, FGŚP i Fundusz Emerytur
Pomostowych.
Zwolnienie obejmuje składki nieopłacone. Wyjątkiem
są składki za marzec. Prowadzący działalność gospodarczą
lub płatnik zatrudniający od 1 do 49 osób
albo rozliczający składki jako spółdzielnia socjalna
zwolnienie za marzec będzie mógł uzyskać także,
jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona.
Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie
ze składek za 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj),
a opłacił składkę za marzec, może wnioskować do
ZUS o wypłatę nadpłaconych środków najpóźniej
przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień.
Oczywiście prowadzący działalność nie może
mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze.
Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot środków
(nadpłaty za marzec), to rozliczy się ona na składki
za kwiecień.
Za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki
jeszcze nieopłacone.
Zwolnienie z opłacenia 100% należności za dany
miesiąc dotyczy:
» osób wykonujących pozarolniczą działalność przed
1 kwietnia 2020 r. i opłacających składki wyłącznie
na własne ubezpieczenia,
» płatników składek, którzy prowadzili działalność:
• przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego
2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż
10 ubezpieczonych,
• w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień
31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej
niż 10 ubezpieczonych,
• w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień
30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń
mniej niż 10 ubezpieczonych.
» spółdzielni socjalnych zgłoszonych przed dniem
1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS (bez
względu na liczbę zatrudnianych osób),
» duchownych.
Zwolnienie z opłacenia 50% należności za dany
miesiąc dotyczy płatników składek, którzy prowadzili
działalność:
» przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego
2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
» w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień
31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej
niż 50 ubezpieczonych,
» w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień
30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej
niż 50 ubezpieczonych.
Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników
młodocianych.
Przepisy nie przewidują minimalnej i maksymalnej
kwoty należności z tytułu składek, którą może objąć
zwolnienie, za wyjątkiem osób prowadzących pozarolniczą
działalność i osób z nimi współpracujących
oraz duchownych, dla których obejmuje wyłącznie
składki od najniższej podstawy ich wymiaru.
Aby skorzystać ze wsparcia, należy spełnić
WARUNKI:
» wykonywać pozarolniczą działalność przed
1 kwietnia 2020 r. i opłacać składki na własne
ubezpieczenia;
» być płatnikiem składek przed 1 kwietnia
2020 r. i zgłosić do ubezpieczeń społecznych
mniej niż 50 osób;
» być spółdzielnią socjalną zgłoszoną jako
płatnik składek przed 1 kwietnia 2020 r.;
» być osobą duchowną;
» będąc osobą prowadzącą pozarolniczą
działalność opłacającą składki wyłącznie na
własne ubezpieczenia – osiągać przychód
z działalności w pierwszym miesiącu, za który
jest składany wniosek nie przekraczający
15 681 zł, tj. 300% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia brutto za 2020 r.;
» złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.;
» złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres
marzec – maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.,
chyba że zgodnie z przepisami korzysta się
ze zwolnienia z ich składania.
Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które
znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r.
i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych
przez ZUS.
Ze zwolnienia z opłacania składek nie skorzystają
też płatnicy, którzy korzystają z ulgi na start. Art.
31zo ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (tzw. specustawy) wskazuje bowiem,
iż ze zwolnienia mogą skorzystać płatnicy składek,
którzy są osobami prowadzącymi pozarolniczą
działalność i opłacają składki wyłącznie na własne
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których
mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych. Osoby zwolnione przez 6 miesięcy
z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia
społeczne (czyli korzystające z tzw. ulgi na start),
zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 1 nie są uznawane za
osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ze zwolnienia z opłacania składek mogą zaś skorzystać
płatnicy, którzy korzystają z ulg w ramach
„małego ZUS plus”.
Aby uzyskać zwolnienie, należy złożyć do ZUS wniosek
(RDZ):
» drogą elektroniczną przez PUE ZUS;
» drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem
strony gov.pl;
» za pośrednictwem poczty;
» osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty.
Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku,
skontaktuje się z wnioskodawcą e-mailem lub telefonicznie.
Dostanie on od ZUS informację o rozstrzygnięciu
na PUE ZUS lub prześle ją za pośrednictwem
poczty. Jeśli zainteresowany nie będzie się zgadzał
z decyzją odmawiającą zwolnienia z opłacania składek,
może złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne
rozpatrzenie sprawy – w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji.
Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania
należności z tytułu składek nie stanowią przychodu
w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi