Wiadomości


Konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym
08 listopada 2023
Jakie są rodzaje dostępów do konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) i jak o nie wnioskować?

CO TO JEST KONTO ORGANIZACJI?
Konto organizacji e-US to konto przypisane konkretnej jednostce organizacyjnej, bez względu na jej formę prawną, np.: spółce kapitałowej lub osobowej, stowarzyszeniu, fundacji, spółdzielni, grupie kapitałowej lub innej jednostce organizacyjnej.
Organizacja musi posiadać identyfikator podatkowy NIP.
Konto nie dotyczy organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy, a także kancelarii.

WNIOSKOWANIE O PRZYZNANIE DOSTĘPU DO KONTA ORGANIZACJI
Dostęp do konta organizacji w e-US zostanie przyznany osobie fizycznej, posiadającej PESEL:
» na podstawie wniosku złożonego przez organizację do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego w sprawach
ewidencji podatników i płatników. Wniosek powinny podpisać osoby uprawnione do reprezentacji organizacji lub pełnomocnik ogólny.
» za pośrednictwem usługi na koncie organizacji w e-US, dostępnej dla użytkownika konta organizacji z dostępem
rozszerzonym.
Wniosek o przyznanie dostępu do konta organizacji nie ma sformalizowanego wzoru. Wniosek taki musi zawierać:
» pełną nazwę, NIP i adres siedziby organizacji,
» pierwsze imię, nazwisko i PESEL osoby fizycznej, której ma zostać udzielony dostęp,
» informację o zakresie uprawnień dla użytkownika (dostęp podstawowy lub rozszerzony).
Wniosek o przyznanie lub odebranie dostępu można złożyć w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach ewidencji
podatników i płatników dla organizacji. Wniosek w formie elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem serwisu
e-Urząd Skarbowy lub e-PUAP. Wniosek w formie papierowej należy dostarczyć do urzędu skarbowego: osobiście
lub korzystając z operatora pocztowego.
Dostęp do konta organizacji w e-US działa od momentu zarejestrowania wniosku o przyznanie tego dostępu. Jedna osoba fizyczna może być użytkownikiem kont wielu organizacji. Konto organizacji może być udostępnione nieograniczonej liczbie użytkowników.
Zmiana rodzaju dostępu następuje poprzez złożenie aktualizacji wniosku o przyznanie dostępu do konta organizacji
w e-US.

DOSTĘP DO KONTA ORGANIZACJI
Do konta organizacji mają dostęp osoby upoważnione, a więc użytkownicy konta organizacji (UKO) – osoby fizyczne,
posiadające PESEL – wyznaczone przez tę organizację.
Przyznając dostęp osobie fizycznej do konta organizacji, udostępnia się jej informacje o organizacji, które znajdują
się na jej koncie w e-US, oraz umożliwia się działanie w imieniu organizacji. Czynności, które na koncie organizacji
w e-US podejmuje użytkownik, uznaje się za czynności podejmowane przez tę organizację.
Są 2 rodzaje dostępu do konta organizacji:
» UKO z dostępem podstawowym,
» UKO z dostępem rozszerzonym.
Użytkownik z dostępem podstawowym może wykonywać wszystkie czynności w e-US. Użytkownik z dostępem rozszerzonym może wykonywać wszystkie czynności w e-US oraz dodatkowo nadawać i odbierać innym użytkownikom dostęp do konta organizacji (zarówno podstawowy, jak i rozszerzony) za pośrednictwem e-US.
Użytkownik konta organizacji (zarówno z dostępem podstawowym, jak i rozszerzonym) może np.: wyrażać i cofać
zgodę na doręczanie pism na konto w e-US, odbierać pisma doręczane przez organy Krajowej Administracji Skarbowej na konto organizacji w e-US, składać pisma, wnioski, zawiadomienia, przeglądać dane rejestracyjne oraz dokumenty.
Do konta organizacji może zalogować się jedynie osoba fizyczna, która posiada PESEL i została wyznaczona jako UKO. Osoba ta loguje się na własne konto w e-US, a następnie zmienia kontekst, w jakim jest zalogowana, tj. przełącza się na konto odpowiedniej organizacji (funkcja dostępna w prawym górnym rogu, po kliknięciu na swoje imię i nazwisko). Zmiana kontekstu jest odwracalna i wielokrotnego wyboru. Wszelkie działania podjęte na koncie organizacji są widoczne dla wszystkich użytkowników tego konta.
Użytkownik z dostępem rozszerzonym nie może odebrać uprawnień sobie. Uprawnienia użytkownikowi rozszerzonemu może odebrać organizacja, składając wniosek o odebranie dostępu do konta organizacji lub inny wyznaczony przez tę organizację użytkownik z dostępem rozszerzonym.
UKO nie może wysłać pisma jako organizacja z konta osoby fizycznej w ramach e-US.
Pełnomocnik ogólny, który nie jest jednocześnie użytkownikiem konta organizacji, nie ma dostępu do konta tej organizacji w e-US. Pełnomocnik ogólny może otrzymać dostęp do konta organizacji dopiero po złożeniu przez organizację wniosku, w którym organizacja wyznaczy go jako użytkownika konta organizacji (UKO). Pełnomocnik może działać w imieniu mocodawcy (organizacji) z poziomu swojego konta osoby fizycznej.
Odebranie dostępu do konta organizacji w e-US osobie fizycznej nastąpi na podstawie:
» aktualizacji wniosku złożonego do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników
i płatników. Wniosek powinny podpisać osoby uprawnione do reprezentacji organizacji.
» za pośrednictwem usługi na koncie organizacji w e-US, dostępnej dla użytkownika konta organizacji (UKO) z
dostępem rozszerzonym.
Konto organizacji jest aktywne w e-US do momentu, w którym organizacja utraci byt prawny.
Wniosek o odebranie dostępu do konta organizacji powinien zawierać:
» pełną nazwę, NIP i adres siedziby organizacji, której dotyczy wniosek,
» pierwsze imię, nazwisko i PESEL osoby fizycznej, której dostęp ma być odebrany,
» dyspozycję odebrania uprawnień użytkownikowi do konta organizacji.
Odebranie dostępu do konta organizacji jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy po tej czynności nadal pozostanie
minimum jeden aktywny użytkownik. W przypadkach losowych, np. śmierci jedynego wyznaczonego użytkownika,
organizacja musi niezwłocznie wyznaczyć innego użytkownika konta organizacji.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK Agencja Interaktywna
Tagi