Wiadomości


Propozycja zmian w Ordynacji podatkowej
30 sierpnia 2023
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w Ordynacji podatkowej.

Główne założenia projektu ustawy:
» możliwość załatwiana niektórych spraw podatkowych na wniosek podatnika w postępowaniu uproszczonym,
» możliwość umorzenia podatku przed terminem jego płatności, bez konieczności oczekiwania na powstanie zaległości podatkowej,
» umożliwienie zapłaty podatku za podatnika przez osoby spoza jego najbliższej rodziny do kwoty 5000 zł (obecnie do 1000 zł),
» zniesienie wymogu składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy wynika ona z korekty deklaracji,
» uproszczenie trybu korygowania deklaracji z urzędu przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających,
» zniesienie kompetencji naczelnika urzędu skarbowego do przeprowadzania kontroli podatkowej na rzecz rozszerzenia uprawnień organu podatkowego w ramach czynności sprawdzających,
» uszczelnienie systemu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych – poprzez m.in. rozszerzenie możliwości dokonywania blokady na nowe kategorie rachunków,
» wprowadzenie nowych przesłanek zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
» doprecyzowanie przepisów o podatkowym następstwie prawnym w odniesieniu do przejęcia lub przeniesienia przedsiębiorstwa podmiotu w restrukturyzacji, o którym mowa w ustawie o BFG,
» wprowadzenie kaskadowej odpowiedzialności po datkowej członków zarządu spółki kapitałowej będącej komplementariuszem spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej za zaległości tej spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej,
» możliwość dokonania wymiaru zobowiązania podatkowego spółki kapitałowej wykreślonej z rejestru w trakcie postępowania podatkowego w decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej członków zarządu za zaległości tej spółki,
» wprowadzenie terminu ważności interpretacji podatkowych,
» zmiany w zakresie opłaty za wydanie interpretacji – poprzez jej zróżnicowanie oraz dostosowanie do rodzaju i wielkości wnioskodawcy,
» doprecyzowanie sytuacji, kiedy interpretacje indywidualne mogą być zastąpione objaśnieniami podatkowymi, podawanymi do publicznej wiadomości,
» wprowadzenie obowiązku elektronicznego występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dla podmiotów profesjonalnych,
» wprowadzenie mechanizmu automatycznej waloryzacji wysokości opłaty za wydanie opinii zabezpieczającej,
» wprowadzenie nowej instytucji - wiążącej informacji klasyfikacyjnej.
W ocenie przedsiębiorców projekt zakłada wprowadzenie kilku korzystnych lub neutralnych dla podatników rozwiązań, lecz zawiera także zmiany, które pogorszą sytuację przedsiębiorców. Największą krytykę budzi propozycja ogromnej podwyżki opłat za wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, która dla dużych przedsiębiorstw wzrośnie 70-krotnie.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi