Wiadomości


Antykryzysowe dofinansowanie zatrudnienia
14 maja 2020
POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z EFS
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego mają
pozwolić dofinansować pensje i składki pracowników
firm, którym spadły obroty. To od 1500 do nawet
2700 zł miesięcznie na każdego pracownika (od 1300
do 2340 zł samych dopłat do wynagrodzeń). Ze
środków unijnych mogą korzystać mikroprzedsiębiorcy
oraz właściciele małych i średnich firm,
a także przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników.
Warunkiem uzyskania wsparcia jest
wykazanie spadku obrotów gospodarczych.
Przedsiębiorca będzie mógł wskazać dowolne 2
kolejne miesiące w 2020 roku lub następujące
po sobie 60 dni kalendarzowych i zestawić obroty
z tego okresu z 2 analogicznymi miesiącami 2019 r.


POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z EFS
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego mają
pozwolić dofinansować pensje i składki pracowników
firm, którym spadły obroty. To od 1500 do nawet
2700 zł miesięcznie na każdego pracownika (od 1300
do 2340 zł samych dopłat do wynagrodzeń). Ze
środków unijnych mogą korzystać mikroprzedsiębiorcy
oraz właściciele małych i średnich firm,
a także przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników.
Warunkiem uzyskania wsparcia jest
wykazanie spadku obrotów gospodarczych.
Przedsiębiorca będzie mógł wskazać dowolne 2
kolejne miesiące w 2020 roku lub następujące
po sobie 60 dni kalendarzowych i zestawić obroty
z tego okresu z 2 analogicznymi miesiącami 2019 r.
Przy spadku obrotów o co najmniej 30% – można
otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% kwoty
minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego
pracownika lub samozatrudnionego wraz ze
składkami na ubezpieczenia społeczne (tj. do 1500
zł miesięcznie wsparcia na osobę).
Przy spadku obrotów o co najmniej 50% – dofinansowanie
rośnie do 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia
plus składki na ubezpieczenia społeczne
(tj. do 2100 zł miesięcznie na jednego pracownika).
Jeżeli zaś firma zanotuje co najmniej 80% spadku
obrotów – pomoc finansowa wyniesie do 90% kwoty
minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego
pracownika lub samozatrudnionego (razem ze
składkami na ubezpieczenia społeczne będzie to do
2700 zł miesięcznie).
Dofinansowanie będzie przyznawane przez powiatowe
urzędy pracy. Wnioski będzie można
składać elektronicznie poprzez formularz dostępny
na stronie www.praca.gov.pl – w terminie
14 dni od dnia ogłoszenia naboru.
Środki mogą być przyznawane maksymalnie na
3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku. Rada Ministrów
może przedłużyć ten okres. Dofinansowanie na
miejsca pracy powinno być przeznaczone na koszty
wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.
Warunkiem będzie zachowanie dofinansowanych
miejsc pracy przez okres, na który przyznane zostało
dofinansowanie.
Jeśli chodzi o samozatrudnionych, dofinansowanie
powinno być przeznaczone na koszty prowadzenia
działalności gospodarczej. Przedsiębiorca jest
obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej
przez okres, na który przyznane zostało
dofinansowanie.
Warunkiem uzyskania wsparcia
jest wykazanie spadku obrotów
gospodarczych.
DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ Z FGŚP
Prowadzący firmę, któremu przez epidemię spadły
obroty gospodarcze, może na 3 miesiące wysłać
pracowników na tzw. przestój ekonomiczny,
a państwo maksymalnie do połowy minimalnego
wynagrodzenia plus składki należne od pracodawcy
dołoży do obniżonych wynagrodzeń. W związku ze
spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie
wystąpienia koronawirusa pracownikowi objętemu
przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca
wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50% i nie
niższe niż w wysokości co najmniej minimalnego
wynagrodzenia za pracę. Pracodawca otrzyma dofinansowanie
do wynagrodzenia w okresie przestoju
w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za
pracę plus składki na ubezpieczenia społeczne, czyli
1533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Prowadzący firmę, któremu przez epidemię spadły
obroty, ma też prawo do obniżenia wymiaru czasu
pracy w swojej firmie i uzyskania państwowych dopłat
do wynagrodzeń swoich pracowników. Przedsiębiorca,
który obniżył wymiar czasu pracy, może obniżyć
wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie do 20%
i nie więcej niż do 0,5 etatu. Jednak wynagrodzenie
nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie
ustalane na podstawie GUS. Przy tak obniżonym
wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje do wysokości
połowy wynagrodzenia, nie więcej niż 40%
przeciętnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia
społeczne, tj. 2452,27 zł.
Pomoc ze środków FGŚP przysługuje w okresie
wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju
ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu,
w przypadku spadku obrotów gospodarczych:
» nie mniej niż o 15%, obliczonego jako stosunek
łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych
2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia
2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia
wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu
do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejno
miesięcy z roku poprzedniego;
» nie mniej niż o 25%, obliczonego jako stosunek
obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca w okresie
po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego
dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów
z miesiąca poprzedniego.
Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń
pracowników, których wynagrodzenie uzyskane
w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został
złożony wniosek o przyznanie świadczeń na
rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego
kwartału ogłaszanego przez GUS. Dla
uzyskania dofinansowania przedsiębiorca nie może
zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych,
składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy
do końca III kwartału 2019 r. (warunek
ten nie dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorca zawarł
umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego
w zakresie spłaty zadłużenia i ją realizuje),
a także wobec przedsiębiorcy nie mogą zachodzić
przesłanki do ogłoszenia upadłości.
Wypłata świadczeń będzie przekazywana na rachunek
bankowy pracodawcy w miesięcznych równych
transzach. Z pomocy można korzystać przez łączny
okres 3 miesięcy od miesiąca złożenia wniosku. Rada
Ministrów może przedłużyć ten okres.
W wyniku zmian wprowadzonych tarczą 2.0 przedsiębiorcy
nie będą mieli obowiązku utrzymania w zatrudnieniu
pracowników objętych umową po okresie
otrzymania dofinansowania.
Wniosek elektroniczny w tej sprawie (z niezbędnymi
dokumentami) należy złożyć do wojewódzkiego urzędu
pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy
za pomocą portalu praca.gov.pl. W przypadku
kompletnego wniosku jest rozpatrywany niezwłocznie,
do 7 dni roboczych (co nie oznacza przekazanie
środków też w terminie do 7 dni).

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi