Wiadomości


Co nowego w prawie budowlanym?
18 listopada 2020
19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego, która upraszcza i przyspiesza procedury inwestycyjne w budownictwie. Jednym z celów zmian jest deregulacja. Znikły także absurdy, takie jak konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów,paczkomatów czy innych tego typu urządzeń. Wzmocniono też stabilność działań inwestora.


Dzięki nowelizacji mieszkania i domy będą trafiać do obywateli w krótszym czasie, co ma służyć zwiększeniu
dostępności mieszkań. Mają temu służyć także rozwiązania prawne ujęte w tzw. pakiecie mieszkaniowym,
rozpatrywanym obecnie przez Sejm.

PROSTSZA LEGALIZACJA STARYCH SAMOWOLI
BUDOWLANYCH
To ważna zmiana, która zachęci właścicieli do zgłaszania nielegalnych obiektów. Dzięki temu nadzór budowlany uzyska informację o ich istnieniu i będzie mógł sprawdzić ich bezpieczeństwo. Właściciel uniknie opłaty legalizacyjnej, jeżeli zgłosi do nadzoru budowlanego samowolę budowlaną – co najmniej 20-letnią –i przedstawi ekspertyzę techniczną, potwierdzającą możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Uproszczona procedura legalizacji pozwoli włączyć wiele samowoli budowlanych w system kontroli okresowych zapewniających ich bezpieczne użytkowanie, a także w system wymiany „kopciuchów”.

MNIEJ FORMALNOŚCI I PAKIET WOLNOŚCIOWY
Na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budujący mają składać mniej dokumentów. Inwestor do wniosku o pozwolenie na budowę ma dołączać tylko część obecnego projektu budowlanego. Zmniejszyła się także liczba wymaganych egzemplarzy projektu dołączanego do wniosku. Od 19 września do wniosku o pozwolenie na budowę trzeba złożyć projekt budowlany, który składa się z projektu zagospodarowania terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu) i projektu architektoniczno-
-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe). Natomiast projekt techniczny (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna) będzie trzeba złożyć na ręce kierownika budowy przed rozpoczęciem robót, a w urzędzie nadzoru budowlanego dopiero razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót.Dotąd organ, który wydawał pozwolenie na budowę, nie weryfikował projektu budowlanego pod kątem technicznym, a jedynie sprawdzał kompletność dokumentów.Projekt techniczny, który stanowi około 35% całej dokumentacji, to szczególne warunki techniczne i bardzo szczegółowe opisy dla danego obiektu budowlanego. Często zmienia się on w procesie inwestycyjnym. Teraz projekt techniczny będzie mógł być wykonany po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ale przed rozpoczęciem prac budowlanych. Obowiązkiem kierownika budowy będzie posiadanie aktualnego projektu technicznego na placu budowy, a projektant będzie składał oświadczenie o jego poprawności i sporządzeniu przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dzięki temu zostaną dochowane warunki bezpieczeństwa, a jednocześnie proces skróci się po stronie inwestora. Również urzędy będą miały ułatwioną pracę.

KONIEC ABSURDÓW
Biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, paczkomaty, automaty przechowujące przesyłki lub automaty
służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie zostały wprost w ustawie zwolnione z obowiązku pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia.

KOLEJNE ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU
UZYSKIWANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ
Od 19 września pojawiły się kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, m.in. dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3, niecek dezynfekcyjnych w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem, wszystkich oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3, a nie tak jak wcześniej tylko tych przydomowych czy przydomowych tarasów naziemnych. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione zostały np. urządzenia melioracji wodnej,
a także budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni, która nie przekracza 1000 m2 i głębokości
nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na gruntach rolnych.Co ważne, teraz jest to jeden artykuł, wskazujący typy inwestycji, które wymagają pozwolenia lub zgłoszenia.

WIĘKSZA STABILNOŚĆ DZIAŁAŃ INWESTORA
Ustawa wprowadziła graniczny, pięcioletni termin dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wcześniej było tak, że nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym, jak budynek już powstał i był użytkowany. Prowadziło to do niepewności prawnej. Nowe rozwiązania sprawią,że po 5 latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzjinie będzie można już jej wzruszyć.

ESCAPE ROOMY BARDZIEJ BEZPIECZNE
Kwestie bezpieczeństwa użytkowania wzmocnione zostały również w kwestii zmiany sposobu użytkowania budynku wpływającej na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Na przykład przy zmianie mieszkania na przedszkole czy piwnicy w bloku na escape room.W takiej sytuacji konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej.

CO JESZCZE ZMIENIA USTAWA?
Zmiany ułatwiają i przyspieszają przygotowanie nowych inwestycji. Sprzyjać mają szybszemu przyłączaniu nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych,gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Pojawiły się konkretne terminy dlaprzedsiębiorstw na wydanie warunków przyłączenia do sieci, których przekroczenie spowoduje naliczeniekar. Ustawa wprowadza także zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłat
za wydanie warunków technicznych przyłączeniado sieci.


          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi