Wiadomości


Czy będzie podatek od sprzedaży detalicznej?
23 października 2020
Wywiad z Piotrem Patkowskim z Ministerstwa Finansów

Jakie podmioty i na jakich zasadach zostaną objętenowym podatkiem od sprzedaży detalicznej?

Jeśli zostanie utrzymany w mocy korzystny dla Polski wyrok Sądu unijnego, to podatkiem zostaną objęci sprzedawcy detaliczni; a za takich uważa się osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a także spółki cywilne, które dokonująw ramach prowadzonej działalności gospodarczejsprzedaży detalicznej. Oczywiście wyznacznikiem określającym podatnika jest posiadany przez niego
numer NIP. Przedmiotem opodatkowania jest przychód ze sprzedaży detalicznej, ustalany na podstawie wielkości obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących w rozumieniu ustawy o VAT. Przypominam też, że kwota wolna od podatku wynosi 17 mln zł miesięcznie. Podstawą opodatkowania jest osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodówze sprzedaży detalicznej ponad kwotę wolną. I tak, przewiduje się dwie stawki podatku. Stawka 0,8% jest stosowana do miesięcznego przychodu ponad kwotę wolną nieprzekraczającego kwoty 187 mln zł. Natomiast stawką 1,4% jest opodatkowana nadwyżkaprzychodu ponad kwotę 187 mln zł. Szczegółowe zasady opodatkowania określa ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej.Trwa spór na linii Warszawa – Bruksela ws. polskiego podatku. KE zarzuca polskim władzom, że przepisy dyskryminują duże sieci handlowe.

Jak Wiceminister odniesie się do tych zarzutów?

Nie nazywałbym tego sporem. Komisja Europejskama swój punkt widzenia w tej sprawie, my mamy swój. Polska szczegółowo odniosła się do wątpliwości w postępowaniu przed KE i przed Sądem unijnym. Jak wiemy, w ubiegłym roku Sąd UE przychylił się do stanowiska Polski co do zgodności podatku z przepisami o pomocy państwa, wydając korzystny dla Polski wyrok. Komisja Europejska wniosła do TSUE odwołanie od wyroku. Obecnie toczy się postępowanie przed TSUE, którego wynikiem, mamy nadzieję, będzie utrzymanie w mocy korzystnego dla Polski rozstrzygnięcia. Czy rozstrzygnięcie TSUE może wpłynąć na datę wejścia w życie nowego opodatkowania, czyli od stycznia 2021 r.?Przypominam, że podatek od sprzedaży detalicznej został zawieszony do końca 2020 r. Mam nadzieję, żerozstrzygniecie TSUE zapadnie przed końcem tego roku, utrzymując w mocy wyrok Sądu UE I instancji.
Mam nadzieję, że zgodnie z przewidywaniami postępowanie w drugiej instancji potwierdzi zgodność podatku z zasadami pomocy państwa. 1 września br. odbyła się rozprawa przed TSUE, a stanowisko Rzecznika Generalnego ma zostać przedstawione do 15 października 2020 r. Jestem dobrej myśli, że wyrokzapadnie jeszcze w tym roku.

Jakie MF widzi pozytywne skutki wprowadzenia tej daniny dla dużych sieci, które w większości są zagraniczne, a jakie dla rodzimych placówekhandlowych?

Tutaj należy podkreślić, że podatek obejmuje wszystkichsprzedawców detalicznych prowadzących działalność
 na terytorium RP, niezależnie od tego, czy są to podmioty z kapitałem polskim, czy zagranicznym. Struktura sektora polskiego handlu detalicznego nie wskazuje na to, aby podatek w ujęciu ogólnym miał obciążać w większym stopniu podmioty zagraniczne, chociaż proporcja podmiotów zagranicznych do polskich może być różna w poszczególnych branżach sektora. Opracowane prognozy wskazywały, że podatek od sprzedaży detalicznej obejmie ogółem 100 podmiotów, w tym 56 to podmioty zagraniczne i 44 polskie. Nowy podatek sprawi, iż praktyki rażąco niskich cen dużych sieci handlowych oraz działania mające na celu niedopuszczenie do wejścia na rynek nowych podmiotów gospodarczych bądź rozwoju już działających, będą mocno utrudnione. Wygrają na tym konsumenci. Istotny jest również fakt, że efektywna konkurencja wpływa na wzrost konkurencyjności całej gospodarki, co nie pozostaje bez znaczenia dla dynamiki wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia.

Jedną z obaw konsumentów jest wpływ podatku na wzrost cen. Czy możemy się spodziewać
podwyżek w sieciach?


Podatek od sprzedaży detalicznej jest częścią kosztów prowadzenia działalności, wraz z innymi daninami publicznymi. Ma charakter bezpośredni, płacony jest przez sprzedawców detalicznych na konto urzędu skarbowego. To oznacza, że jest on związany bezpośrednio z osiąganym przez podatnika przychodem z tytułu sprzedaży detalicznej na rzecz konsumentów. W tej sytuacji zakłada się, że wprowadzenie podatku nie spowoduje wzrostu cen.
Przemawia za tym również fakt, iż na rynku panuje duża konkurencja. W jaki sposób nowa danina może kształtować
system podatków, które płacą duże sieci handlowe w Polsce? Możliwe są spadki dochodów budżetowych z CIT? Podatek od sprzedaży detalicznej stanowi koszt uzyskania przychodu w podatkach dochodowych. Tym samym będzie miał wpływ na wysokość odprowadzanego podatku dochodowego przez poszczególnych przedsiębiorców. Jednakże, z uwagi na fakt, iż z roku na rok sieci handlowe odnotowują wzrost obrotów, nie sądzę, aby podatek wpłynął istotnie na spadki wpływów budżetowych z CIT.

Jakich wpływów do budżetu MF spodziewa się w pierwszym roku obowiązywania tzw. podatku handlowego?

Na podstawie danych roczne wpływy z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej powinny wynosić ponad półtora miliarda złotych. Z uwagi na miesięczny charakter tego podatku, wpływy w pierwszym roku jego obowiązywania (za 11 miesięcy) mogą być niższe o jakieś sto milionów złotych.


          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi