Wiadomości


Dla kogo obowiązkowe e-Doręczenia?
13 listopada 2023
e-Doręczenia, czyli usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru.

E-Doręczenia to cyfrowa komunikacja obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną. Z e-Doręczeń będą mogli skorzystać zarówno obywatele, jak i przedsiębiorcy. Komunikacja elektroniczna będzie mogła być zainicjowana
przez każdą ze stron, nie tylko urząd. W ramach projektu będzie możliwa też usługa hybrydowa. Dzięki niej podmioty
publiczne będą mogły komunikować się między innymi z osobami wykluczonymi cyfrowo. Będą one mogły odbierać
papierowe listy z urzędów, mimo że w urzędzie będą one zapisane cyfrowo.
e-Doręczenia to usługa, która umożliwia wysyłkę, odbiór i przechowywanie korespondencji w formie elektronicznej. Od e-maila różnią się tym, że mają taki skutek prawny jak list polecony za potwierdzeniem odbioru oraz zapewniają
identyfikację nadawcy i odbiorcy. Można wysłać i odebrać elektroniczny „list polecony” każdego dnia, o dowolnej porze, z dowolnego miejsca, za pomocą różnych narzędzi (komputera, tabletu, smartfona).
Podmioty wpisane do CEIDG lub KRS będą miały obowiązek założenia adresu do e-Doręczeń, dodania tego adresu do bazy adresów elektronicznych (BAE) i korzystania z e-Doręczeń w sprawach związanych ze swoją działalnością. Tak więc każda firma będzie miała obowiązek korzystania z e-Doręczeń, jeśli jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – zgodnie z harmonogramem. Poza firmami jednoosobowymi i spółkami, adres do e-Doręczeń będą musiały mieć również mieć inne podmioty niepubliczne wpisane do KRS, np. fundacje i stowarzyszenia.
Termin, od którego firma musi posiadać skrzynkę do e-Doręczeń, zależy od daty jej rejestracji w CEIDG albo KRS:
» firmy, które zarejestrują działalność od 10 grudnia 2023 r.
w KRS oraz od 1 stycznia 2024 r. w CEIDG, muszą zakładać skrzynki do e-Doręczeń przy okazji rejestracji tych firm (odpowiednio poprzez serwis Ministerstwa Sprawiedliwości bądź we wniosku o założenie adresu do e-Doręczeń lub we wniosku o rejestrację firmy);
» firmy, które powstały przed tymi datami, muszą złożyć wniosek o założenie skrzynki do e-Doręczeń w określonym
terminie: firmy z KRS do 10 marca 2024 r., firmy z CEIDG – do 30 września 2026 r.
Do 2029 r. wszystkie podmioty publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, a także sądy będą musiały prowadzić korespondencję urzędową poprzez e-Doręczenia. Od 10 grudnia 2023 r. administracja publiczna, urzędy centralne i inne podmioty publiczne będą miały obowiązek korzystania z e-Doręczeń.
Także od 10 grudnia 2023 r. osoby wykonujące niektóre zawody zaufania publicznego będą miały obowiązek komunikowania się przez skrzynkę do e-Doręczeń (zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji) – tj. mieć adres do
e-Doręczeń wpisany do BAE i doręczać pisma na adres do e-Doręczeń podmiotom, które z niego korzystają. Dotyczy to: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, rzeczników
patentowych i notariuszy.
Aby zacząć korzystać z e-Doręczeń, należy złożyć wniosek o utworzenie swojego adresu do e-Doręczeń. Gdy zainteresowany aktywuje skrzynkę, będzie otrzymywał korespondencję od podmiotów, które używają e-Doręczeń, ze skutkami prawnymi doręczenia.
Firmy zarejestrowane w CEIDG oraz w KRS korzystają ze skrzynki do e-Doręczeń w Koncie Przedsiębiorcy na Biznes. gov.pl. Adres do e-Doręczeń firmy pozostaje stały, nawet jeśli zmieni się jej adres fizyczny. Jeśli dana osoba założy skrzynkę do e-Doręczeń jako obywatel, powinna założyć kolejną dla swojej firmy - jako przedsiębiorca (nie może posługiwać się tą samą skrzynką). e-Doręczenia zastąpią korespondencję na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Utworzona została baza adresów elektronicznych (BAE), którą prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji. Zawiera ona w szczególności adresy do e-Doręczeń podmiotów publicznych,
przedsiębiorców i obywateli. Usługa e-Doręczenia działa w oparciu o Standard publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego świadczonej przez operatora wyznaczonego i kwalifikowanych dostawców usług. Są to ramy świadczenia tej usługi przez publicznych i niepublicznych dostawców usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego (RDE).
Docelowo korespondencja będzie nadawana przez podmioty publiczne wyłącznie w postaci elektronicznej. Do korespondencji elektronicznej wykorzystywane są specjalne adresy do e-Doręczeń. Przypisanie adresu do właściciela jest jednoznaczne i nie może być zmienione.
Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego będzie realizowana przez co najmniej 1 dostawcę usług zaufania.
Zapewni on potwierdzenia m.in. wysłania i otrzymania danych. Będzie też chronić przesyłane dane przed ryzykiem
utraty, zmiany lub uszkodzenia. Korespondencja wysyłana przez podmiot publiczny do podmiotu niepublicznego będzie doręczana w postaci elektronicznej albo papierowej (w zależności od tego, czy adresat posiada wpisany do BAE adres do e-Doręczeń).
Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i dodatkowa publiczna usługa hybrydowa (usługa pocztowa) będzie zadaniem publicznego dostawcy usługi wybranego w konkursie przez Prezesa UKE.
Podstawą prawną działania rejestrowanego doręczenia elektronicznego (e-Doręczeń) są: rozporządzenie eIDAS
i ustawa o doręczeniach elektronicznych. e-Doręczenia mają dawać gwarancję:
» jednoznacznej identyfikacji nadawcy i adresata;
» tajemnicy korespondencji;
» niezafałszowania (integralności) przesyłanych danych;
» dostępu do wiarygodnych i akceptowanych prawnie dowodów wysyłki i odbioru;
» dostępu do informacji o dacie i czasie wysłania i otrzymania korespondencji;
» możliwości szybkiego ustalenia adresu do e-Doręczeń odbiorcy.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi