Wiadomości


Działalność nierejestrowa
07 listopada 2023
Prowadzisz bloga, przygotowujesz projekty graficzne lub sprzedajesz coś przez Internet? Przeczytaj, czy możesz zarabiać bez rejestrowania działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza to działalność zorganizowana, mająca charakter zarobkowy, prowadzona w sposób ciągły i prowadzona we własnym imieniu.
Działalność nierejestrowa, nawet jeśli spełnia te 4 warunki, to ze względu na niski poziom przychodów nie jest uznawana za działalność gospodarczą - żeby ją prowadzić, nie trzeba mieć wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Działalność nierejestrowa (nierejestrowana lub nieewidencjonowana) to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych.
Taka działalność nie wymaga rejestracji firmy. Nie dotyczy to działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej.
Od 1 lipca 2023 r. można prowadzić działalność nierejestrową, jeżeli w żadnym miesiącu przychody z działalności nie przekroczą 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Próg przychodów, poniżej którego
nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej, wynosi więc obecnie 2700 zł brutto miesięcznie; od stycznia 2024 r. będzie wynosił 3181,50 zł, a od lipca 2024 r. - 3225 zł brutto miesięcznie.
Żeby sprawdzić, czy kwota miesięcznego przychodu mieści się w tym limicie, należy wziąć pod uwagę otrzymane (np. zapłacona cena, zaliczka) oraz należne (jeszcze niezapłacone) kwoty ze sprzedaży towarów i usług. Do przychodu nie zalicza się wartości towarów, które zostały zwrócone, oraz udzielonych bonifikat i skont.
Do ustalania przychodu służy ewidencja sprzedaży.
Jeśli miesięczny limit przychodu zostanie przekroczony, to ta działalność zostanie uznana za działalność gospodarczą. Od momentu przekroczenia limitu przychodu jest 7 dni na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG. Początkującemu przedsiębiorcy może wówczas przysługiwać prawo do zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne.
Osoba fizyczna może wykonywać działalność nierejestrową, pod warunkiem, że w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie wykonywała działalności gospodarczej (np. działalność była zawieszona).
Trzeba zarejestrować firmę, nawet o niewielkich przychodach, gdy działalność, którą chce się prowadzić:
» wymaga zezwolenia, koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej (np. ochrona osób lub mienia, sprzedaż alkoholu, organizacja imprez turystycznych, usługi detektywistyczne, zbieranie odpadów);
» została zdefiniowana w przepisach jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców (np. pośrednictwo ubezpieczeniowe, w tym wykonywanie czynności agencyjnych, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych).
Działalność nierejestrową może prowadzić wyłącznie osoba fizyczna.
Osoby niepełnoletnie mogą wykonywać działalność nierejestrową, gdyż taka działalność - co do zasady - nie jest
uzależniona od posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. Wykonując taką działalność, niepełnoletni musi
jednak pamiętać o prawnych ograniczeniach wynikających z jego wieku - osoby od 13. do 18. roku życia mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Jednym z warunków posiadania statusu bezrobotnego jest niewykonywanie innej pracy zarobkowej. W praktyce, jeśli
działalność osoby bezrobotnej opiera się wyłącznie o umowy sprzedaży, to ta osoba może prowadzić działalność nierejestrową. W pozostałych przypadkach umów – już nie.
Działalność nierejestrowa nie jest uznawana za działalność gospodarczą - nie odnoszą się do niej przepisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Co do zasady osoby fizyczne będące rolnikami mogą prowadzić działalność nierejestrową. Jednak rolnicy wykonujący rodzaje działalności, do których nie stosuje się ustawy
Prawo przedsiębiorców, nie mogą ich wykonywać w ramach działalności nierejestrowej – to:
» działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
» wynajmowanie przez rolników pokoi;
» sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;
» wyrób wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku
gospodarczego;
» sprzedaż, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
» działalność prowadzona przez koła gospodyń wiejskich;
» nie trzeba zgłaszać działalności w CEIDG, urzędzie skarbowym i GUS (nie potrzeba numerów identyfikacyjnych
NIP i REGON);
» nie płaci się składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne z tytułu działalności
gospodarczej; jeśli taka osoba wykonuje umowę o świadczenie usług lub umowę zlecenie, to podlega ubezpieczeniom jako zleceniobiorca - podmiot zawierający z nią umowę pełni wtedy obowiązki płatnika składek ZUS i
powinien odprowadzić składki;
» nie trzeba płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek;
» nie trzeba płacić VAT – korzysta się ze zwolnienia podmiotowego, bo przychody z działalności nierejestrowej nie
przekroczą 200 tys. zł w skali roku;
» nie trzeba prowadzić skomplikowanej księgowości, tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży.
Od momentu podjęcia działalności nierejestrowej wykonujący ją ma obowiązek:
» prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży;
» rozliczać przychody z działalności nierejestrowej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36, wg skali podatkowej;
» wystawiać faktury lub rachunki na żądanie kupującego;
» przestrzegać praw konsumentów (związanych z reklamacją, zwrotem, naprawą czy odstąpieniem w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość). Prowadzący działalność nierejestrową jest „przedsiębiorcą" w świetle prawa cywilnego.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi