Wiadomości


Jak uzyskać umorzenie zaległości podatkowych?
04 czerwca 2020
Jeśli masz problem ze spłatą zaległego podatku, odsetek za zwłokę lub zapłatą opłaty
prolongacyjnej, to możesz złożyć wniosek o umorzenie całości lub części zaległości
podatkowych – sam lub przez pełnomocnika – swojego doradcę.


Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę
lub opłaty prolongacyjnej to ulga polegająca na
zwolnieniu z obowiązku zapłaty istniejących zaległości
podatkowych podatnika. Decyzja o umorzeniu
zaległości podatkowej jest uznaniowa – to urząd
decyduje, czy przyzna wnioskodawcy zwolnienie
z obowiązku zapłaty zaległego podatku itd. Nawet
jeśli są powody przemawiające za przyznaniem ci
ulgi, urząd nie musi ci jej udzielić.
Organ podatkowy – uwzględniając ważny interes podatnika
lub ważny interes publiczny – może umorzyć:
» zaległości podatkowe (w całości lub w części),
» odsetki za zwłokę (w całości lub w części),
» opłatę prolongacyjną, która jest ustalana przy
odroczeniu terminu zapłaty lub rozłożeniu na raty
podatku lub zaległości podatkowej.
Umorzenie może dotyczyć wszystkich zobowiązań
podatkowych, w tym m.in. w zakresie VAT, PIT i CIT.
W razie umorzenia całej zaległości, odsetki zostaną
też umorzone, a gdy nastąpi częściowe umorzenie
zaległości, to odsetki za zwłokę urząd umorzy w odpowiedniej
proporcji.
Przepisy podatkowe nie zawierają jednoznacznych
definicji pojęć „ważny interes podatnika” oraz „interes
publiczny”. Z orzecznictwa NSA wynika np., że:
» ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu
nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik
nie jest w stanie zaległości podatkowych
uregulować. Będzie to utrata możliwości zarobkowania,
utrata losowa majątku;
» interes publiczny to sytuacja, gdy zapłata zaległości
podatkowej spowoduje konieczność sięgania
przez podatnika do środków pomocy państwa,
gdyż nie będzie w stanie zaspakajać swoich potrzeb
materialnych.
Warto więc zadbać o wyczerpujące wyjaśnienie swojej
sytuacji i potwierdzić ją dokumentami, które można
załączyć do wniosku. W okresie stanu epidemii spowodowanej
koronawirusem, do wniosku składanego do
urzędu skarbowego za pośrednictwem biznes.gov.pl
nie trzeba dołączać dokumentów potwierdzających
okoliczności opisane we wniosku. W takim wypadku
organ podatkowy rozpozna wniosek na podstawie
materiału dowodowego zebranego we własnym zakresie.
Jeśli możesz dołączyć takie dokumenty, zrób
to – przyspieszysz rozpoznanie swojej sprawy.
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych może
złożyć: podatnik, spadkobierca podatnika lub płatnika
lub odpowiadająca za nie osoba trzecia.
Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, urząd może
umorzyć Twoją zaległość podatkową, czyli udzielić ci ulgi:
1. która nie stanowi pomocy publicznej, czyli gdy pomoc
udzielona przez państwo nie zakłóca lub nie
grozi zakłóceniem konkurencji oraz nie wpływa na
wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi
UE. Taki charakter może mieć ulga dla przedsiębiorcy,
który działa wyłącznie na rynku lokalnym.
2. która stanowi pomoc publiczną, czyli wpływa
na zakłócenie wymiany handlowej (np. ulgi dla
eksporterów), ale udzielona została:
» w celu naprawienia szkód po klęskach żywiołowych
lub innych poważnych zdarzeniach,
» w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych
zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,
» w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających
w ramach przedsięwzięcia gospodarczego,
podejmowanego w interesie europejskim,
» w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa
narodowego, nauki i oświaty,
» jako rekompensata za realizację usług świadczonych
w ogólnym interesie gospodarczym,
» na szkolenia,
» na zatrudnienie,
» na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
» na restrukturyzację,
» na ochronę środowiska,
» jako pomoc regionalna oraz inna pomoc publiczna
dopuszczalna w ramach przepisów unijnych.
3. która jest pomocą de minimis – ulga nie stanowi
niedopuszczalnej pomocy publicznej, ponieważ jej
wysokość mieści się w limicie, który dla jednego
przedsiębiorcy wynosi 200 000 euro w ciągu 3 lat
podatkowych, a dla przedsiębiorstwa prowadzącego
działalność w zakresie drogowego transportu
towarów w kwocie nie większej niż 100 000 euro
w ciągu trzech lat podatkowych).
W niektórych przypadkach jest też możliwe, że zaległe
płatności urząd umorzy sam, bez wniosku zainteresowanego.
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, odsetek
lub opłaty prolongacyjnej można złożyć najwcześniej
dzień po terminie płatności podatku. Nie należy
przy tym zwlekać, bo jeśli urząd nie umorzy Ci płatności,
to zapłacisz należną zaległość wraz z odsetkami.
Jeśli złożysz wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
przed terminem płatności, ale decyzja zostanie
wydana po upływie tego terminu, to organ podatkowy
będzie uprawniony do umorzenia Twojej zaległości,
która w momencie podejmowania decyzji już istnieje.
Wniosek można złożyć we właściwym urzędzie skarbowym,
listownie bądź elektronicznie (w tym celu
potrzebny będzie Profil Zaufany lub kwalifikowany
podpis elektroniczny).
Jeśli Twój wniosek jest niepełny lub zawiera błędy formalne,
urząd wezwie cię do uzupełnienia informacji.
W razie otrzymania decyzji odmownej można ponownie
złożyć wniosek o umorzenie, wskazując
na nowe okoliczności, które uzasadniają tę prośbę.
Urząd w zasadzie powinien załatwić taką sprawę
w ciągu miesiąca, a jeśli będzie bardziej skomplikowana
– w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może się
wydłużyć w określonych okolicznościach.
Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu – możesz złożyć
odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej
(za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego,
który wydał decyzję). Masz na to 14 dni od daty
otrzymania decyzji. Jeśli decyzja dyrektora izby administracji
skarbowej będzie dla Ciebie niekorzystna,
możesz zaskarżyć decyzję do sądu administracyjnego.
Masz na to 30 dni od daty otrzymania decyzji.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi