Wiadomości


Koniec marnowania żywności
27 lutego 2020
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności określa zasady
postępowania z żywnością oraz obowiązki sprzedawców żywności z tym związane.
Żywność, która spełnia wymogi prawa żywnościowego, wycofywana z dystrybucji
np. ze względu na zbliżający się upływ terminu przydatności do spożycia lub
wady wyglądu czy opakowań, ma być przekazywana organizacji pozarządowej
lub innemu podmiotowi spełniającemu kryteria ustawowe.


Nakłada ona na sprzedawcę żywności obowiązek zawarcia
umowy w formie pisemnej lub elektronicznej,
pod rygorem nieważności, z organizacją pozarządową
dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności
spełniającej wymogi prawa żywnościowego, a nieprzeznaczonej
do sprzedaży, m.in. ze względu na wady
wyglądu tej żywności albo jej opakowań, z przeznaczeniem
na wykonywanie przez tę organizację określonych
zadań. Obowiązek przekazywania żywności nie
dotyczy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu
powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących
mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których
zawartość alkoholu przekracza 0,5%. Sprzedawca
żywności jest obowiązany do zawarcia pierwszej
umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazywania
żywności na cele społeczne w terminie 5 miesięcy od
dnia wejścia w życie ustawy.
Do zawarcia umowy będzie obowiązany sprzedawca
żywności prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze
w zakresie sprzedaży żywności w jednostce handlu
detalicznego lub hurtowego o powierzchni sprzedaży
powyżej 250 m2, w której przychody ze sprzedaży
żywności stanowią co najmniej 50% przychodów ze
sprzedaży wszystkich towarów. Do 17 września 2021 r.
wprowadzone obowiązki dotyczą jednak tylko sprzedawców
żywności prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze
w zakresie sprzedaży żywności w co najmniej
jednej jednostce handlu detalicznego lub hurtowego
o powierzchni sprzedaży przewyższającej 400 m2.
Żywność, która spełnia wymogi prawa żywnościowego,
wycofywana z dystrybucji np. ze względu
na zbliżający się upływ terminu przydatności do
spożycia lub wady wyglądu czy opakowań, ma być
Koniec
marnowania żywności
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności określa zasady
postępowania z żywnością oraz obowiązki sprzedawców żywności z tym związane.
NEWS
przekazywana organizacji pozarządowej lub innemu
podmiotowi spełniającemu kryteria ustawowe.
Ustawa nakłada na sprzedawców żywności obowiązek
przeprowadzenia w jednostkach handlowych
kampanii edukacyjno-informacyjnych o racjonalnym
gospodarowaniu żywnością.
Przewiduje też obowiązek ponoszenia przez sprzedawców
żywności opłaty za marnowanie żywności.
Opłata taka będzie ustalana poprzez pomnożenie
jednostkowej stawki przez masę marnowanej żywności.
Opłaty nie ponosi się od 10% masy marnowanej
żywności (tj. unieszkodliwianej jako odpady). Jednak
w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów
podstawę obliczenia opłaty za marnowanie żywności
stanowić będzie 80%, a nie 90% masy marnowanej
żywności w kilogramach.
Ustawa weszła w życie 18 września 2019 r., z wyjątkiem
przepisów odnoszących się do opłaty za wytwarzanie
odpadów oraz przepisów dotyczących administracyjnych
kar pieniężnych (za niewykonywanie nowych
obowiązków), które wejdą w życie 1 marca 2020 r.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi